Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen - Kirkenes: Presisering

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes

Presiseringer til anbudsgrunnlaget "Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes i perioden 01.01.2005 (-6) - 31.12.2012"

16.08.04

I tilknytning til pkt.3.6. presiseres at med nøytral konvolutt menes at den skal være uten logo eller annen påskrift som angir navn.

I tilknytning til pkt. 5.3. presiseres at det for det transportmateriell som tilbys, og hvor spesifikasjoner skal angis på særskilt skjema, også må dokumenteres at man har disposisjonsrett til vedkommende fartøy gjennom eierskap eller leie. Alternativt må det dokumenteres at man har fremforhandlet opsjonsavtale som gir disposisjonsrett. Tilbud hvor slik disposisjonsrett ikke foreligger eller er uklar, vil bli avvist.