Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen — Kirkenes: Presiseringer til anbudsgrunnlaget

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes

Presiseringer til anbudsgrunnlaget "Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes i perioden 01.01.2005 (-6) - 31.12.2012"

03.09.04

I tilknytning til punkt 3.14 presiseres det at ved tildeling må eventuelle totaltilbud (elleve pakker samlet) sammenlignes med eventuelle tilbud (dvs. elleve rundturer) bygd opp av separate rundturer, eventuelt i kombinasjon med mindre rundturpakker og totale kostnader for disse tilbudene. Som det framgår av innledningen på dette punkt i anbudsinnbydelsen, vil det bli lagt avgjørende vekt på hva som blir den billigste løsningen for staten.

I tilknytning til pkt. 4.2 presiseres det at hovedregelen er at det gis tilbud på hver rundturspakke separat. For tilbydere som leverer tilbud på to eller flere rundturspakker samlet, kreves det likevel ikke at det gis tilbud på hver rundturspakke separat.

I tilknytning til vedlegg 5 "Skjemaer" presiseres som følger:

Når det gjelder punkt 2 og 3 skal årlig tjenestekjøp i anbudsperioden oppgis.

Mht. punkt 4 skal det i parentesen stå 8.1.3, og ikke som oppgitt 8.3, jf. punkt 9.4 i anbudsinnbydelsen.

Mht. punkt 6 skal det også krysses av for regnskap og årsberetning for 2001 for å være konsekvent ift. veiledningen i punkt 9.6