Lov om omklassifisering av veg

Lov 19. juni 2009 nr. 109 om overføring av rettigheter og forpliktelser ved omklassifisering av veg etter vegloven § 62 tredje ledd i forbindelse med forvaltningsreformen

Formålet med loven er å regulere visse overgangsspørsmål som oppstår ved omklassifiseringen av veg i forbindelse med at ansvaret for øvrig riksvegnett overføres fra staten til fylkeskommunene fra 1. januar 2010.

Se loven på lovdata.no
Til toppen