MOPAN Survey 2005 - Synteserapport

Multilateral Organisations Performance Assessment Network

MOPAN Survey 2005 - Synteserapport

Norge samarbeider med andre giverland for å forbedre multilaterale organisasjoners innsats i mottakerlandene.

Norge er med i det såkalte MOPAN - nettverket (Multilateral Organisations Performance Assessment Network) og samarbeider med 8 andre giverland (Canada, Danmark, Finland, Nederland, Storbritannia, Sveits, Sverige og Østerrike ) om årlige persepsjonsstudier av tre utvalgte multilaterale organisasjoners atferd på landnivå.

Studien er ett av mange bidrag til rapporteringen om den enkelte multilaterale organisasjon.

I 2005 ble det gjennomført persepsjonsstudier av Verdensbanken, FNs Befolkningsfond (UNFPA) og FNs sekretariat for koordinering av innsats for bekjempelse av HIV/AIDS (UNAIDS).

Funnene i 2005 viser at alle tre organisasjonene arbeider for fattigdomsbekjempelse og oppnåelse av Tusenårsmålene, men at det fortsatt er behov for å forbedre innsatsen knyttet til kapasitetsutvikling i mottakerlandene, samt til den internasjonale agendaen for tilpasning til mottakerlandenes systemer og harmonisering.

Undersøkelsen gjennomføres som persepsjonsanlayser, hvor medarbeidere fra giverlandenes ambassader vurderer de multilaterale organisasjonenes atferd på landnivå. Det utarbeides en landrapport for hvert land, som sammenfattes til en synteserapport. Hovedkonklusjonene drøftes med de multilaterale organisasjonene og inngår i den løpende dialogen med organisasjonene om å forbedre innsatsen på landnivå.

Den første persepsjonsstudien, som også var en pilot fant sted i 2003.

I 2004 ble den første egentlige vurderingen foretatt av UNDP, FAO og Den afrikanske utviklingsbanken. Synteserapporten sammen med kommentarer fra de tre organisasjonene er publisert tidligere, se her.

Synteserapporten (Survey 2005) ble i perioden november - desember 2005, samt i januar 2006 - drøftet med de tre organisasjonene. Kommentarene fra de tre organisasjonene vil fortløpende bli publisert sammen med rapporten.

MOPAN Survey 2005 - Synteserapport ( PDF-format)

UNFPAs kommentarer til rapporten (word-format)

UNAIDSs kommentarer til rapporten (word-format)

Verdensbankens kommentarer til rapporten (PDF-format