Marginale eksterne kostnader ved vegtrafikk

Rapport fra TØI

Transportøkonomisk institutt, TØI, fikk sommeren 2013 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Finansdepartementet å utarbeide rapporten, med sikte på å få fram og oppdatere tidligere beregninger av miljø- og samfunnsmessige kostnader ved vegtrafikken i Norge.

Transportøkonomisk institutt, TØI, fikk sommeren 2013 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Finansdepartementet å utarbeide rapporten, med sikte på å få fram og oppdatere tidligere  beregninger  av miljø- og samfunnsmessige kostnader ved vegtrafikken i Norge.

Rapporten tar for seg marginale eksterne kostnader knyttet til ulykker, lokal luftforurensning, støy, kø, slitasje på infrastruktur og kostnader for drift av vegnettet. Ekstern kostnad betyr kostnad som påføres andre enn føreren av kjøretøyet. Marginal kostnad er kostnaden for samfunnet ved at ett ekstra kjøretøy kjører på vegen. I rapporten skilles det for eksempel mellom kostnader i store tettsteder, mindre tettsteder og utenfor tettsteder. Den skiller også mellom kjøring i og utenfor rushtiden og kostnader for kjøring med ulike typer kjøretøy, drivstoff og motorteknologi. 

Les rapporten (pdf)