Merknader til forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og hendelser

Merknader til forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og hendelser

Forskrift fastsatt av Samferdselsdepartementet 29. januar 2002.

Hensikt med Varsling – Rapportering

Når en jernbaneulykke eller alvorlig jernbanehendelse har funnet sted, er det om å gjøre for undersøkelsesmyndigheten (Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB)) å få tilstrekkelige opplysninger slik at det kan gjøres en forundersøkelse med minimum tap av tid. Forundersøkelsens siktemål er å vurdere sikkerhetspotensialet og eventuelt hvilke ressurser som må settes inn fra undersøkelsesmyndighetens side. Det forutsettes at den som varsler/rapporterer gjør sitt ytterste for å tilfredsstille undersøkelsesmyndighetens behov for opplysninger så tidlig som mulig.

Rollefordelingen ved sikkerhetsarbeidet i forbindelse med jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser.

  • HSLB er undersøkelsemyndighet etter forskriften og vil legge opp arbeidet for å
  • klarlegge hendelsesforløpet så langt det er mulig. (HVA SKJEDDE?)
  • identifisere sikkerhetsriski ved operasjonen
  • fremme foreløpige sikkerhetstilrådninger for at jernbanevirksomheten skal kunne iverksette forholdsregler før endelig rapport foreligger
  • analysere innsamlet informasjon og angi årsaksfaktorer samt evetuelle bakenforliggende faktorer/forhold som kan belyse HVORFOR DET SKJEDDE,
  • gi sikkerhetstilrådinger som peker på områder der undersøkelsesmyndigheten mener det er et sikkerhetsmessig forbedringspotensiale.

Samferdselsdepartementet har ansvaret for å sikre at det tas behørig hensyn til sikkerhetstilrådningene.

Statens jernbanetilsynet har overordnet tilsynsansvar for jernbanesikkerheten i Norge og vil derfor ha behov for informasjon om ulykker og jernbanehendelser. Videre vil Statens jernbanetilsyn være hovedmottaker av undersøkelsesmyndighetens sikkerhetstilrådinger fordi tilsynet innenfor rammen av jernbaneloven har myndighet til å pålegge operatørene å gjennomføre de sikkerhetsmessige tiltak som er nødvendige for å forhindre gjentakelser.

Ordningene med interne undersøkelser opprettholdes som et ledd i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem i samsvar med virksomhetens driftsansvar.

Merknader til de enkelte paragrafene i utkastet:

Til § 1 Hvem forskriften gjelder for

Forskriften gjelder for de som driver jernbanevirksomhet i Norge. Dette innebærer at også utenlandske jernbaneforetak som trafikkerer på norsk område omfattes.

Til § 2 Definisjoner

Det vises til nærmere omtale under merknader til § 3 i forskrift om offentlige undersøkelser av jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser.

Til § 3 Myndighetene

Undersøkelsesmyndigheten etter forskriften er Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB) og tilsynsmyndigheten er Statens jernbanetilsyn.

Til § 4 Varsling av jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse

Av bestemmelsen fremgår at Jernbanevirksomheten straks skal sørge for å varsle undersøkelsesmyndigheten og nærmeste politimyndighet om jernbaneulykke. Jernbanevirksomheten må selv sørge for å ha rutiner som gjør at varsling til disse myndighetene blir utført.

Alvorlige jernbanehendelser skal i henhold til bestemmelsen varsles til undersøkelsesmyndigheten. Dette fritar ikke selskapet fra eventuelt å varsle politi dersom det er forhold som hører inn under politiets ansvarsområde.

Varsel skal skje muntlig og inneholde opplysninger som fremgår av vedlegg 1 til forskriften. Det er viktig at det varsles selv om ikke alle opplysninger er tilgjengelige.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at varsling og rapportering etter forskriften her ikke fritar for eventuelle varslings- og rapporteringsplikt som følger av annen lovgivning.

Til § 5 Rapportering av jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse

Det fremgår av bestemmelsen at både jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse skal rapporteres både til undersøkelsesmyndigheten og tilsynsmyndigheten innen 72 timer på skjema inntatt som vedlegg 2 i forskriften. Det kan søkes om å få gjøre endringer/tilpasninger i skjemaet, jf. § 8.

Til § 6 Rapportering av jernbanehendelse

Jernbanehendelse skal rapporteres til tilsynsmyndigheten, Statens jernbanetilsyn. Fristen for å varsle er satt til 8 dager. Det er forutsatt at standardskjema i vedlegg 2 benyttes, jf. § 5.

Til § 7 Nærmere om varslings-/rapporteringsplikten

Det er lagt opp til at jernbanevirksomheten selv vurderer om det aktuelle tilfellet er en jernbaneulykke/alvorlig hendelse eller en hendelse. Er virksomheten i tvil skal det varsles/rapporteres etter den bestemmelse som synes mest dekkende. Dette er ikke til hinder for at jernbanevirksomheten eventuelt tar kontakt med undersøkelsesmyndigheten eller tilsynsmyndigheten for å få avklart hvordan det bør varsles/rapporteres i det enkelte tilfellet.

Både undersøkelsesmyndigheten og tilsynsmyndigheten har rett til å omklassifisere en rapport og til å innhente ytterligere informasjon om innrapporterte forhold.

Til § 8 Implementering i styringssystemet

Det forutsettes at jernbanevirksomheten innarbeider innholdet i forskriften i sitt styringssystem.