Offentlig høring - Utkast til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.10.2014

Vår ref.: 13/4565

Last ned brevet (pdf)

Klima- og miljødepartementet legger med dette fram forslag til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover på alminnelig høring. Frist for uttalelser er 10. oktober 2014. 

I henhold til kongelig resolusjon av 19. desember 2013 om endring i ansvarsforholdet mellom departementene er Klima- og miljødepartementet (KLD) ansvarlig for kapittel 14 i plan- og bygningsloven om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er ansvarlig for konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. På bakgrunn av ovennevnte ansvarsfordeling legger de to departementene fram hvert sitt forslag til forskrift om konsekvensutredninger innenfor sitt ansvarsområde.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte sin forskrift på høring 2.07 med frist 10. oktober (KMD ref. 14/1013).

Den avgjørende forskjellen mellom de to forskriftene er at de har ulikt virkeområde. Kommunal- og moderniseringsdepartementets forskrift omhandler kun planer etter plan- og bygningsloven, mens Klima- og miljødepartementets forskrift kun omhandler planer og tiltak som reguleres etter sektorlover. Begge forskriftene tar utgangspunkt i gjeldende forskrift og har således mange felles bestemmelser. Høringsinstansene kan med fordel avgi en samlet uttalelse til de to sakene. Det må da klart framgå hvilke forhold som gjelder spesifikt for ”planforskriften” og hvilke forhold som gjelder spesifikt for ”forskriften om miljøvurderinger”.

Bakgrunnen for at bestemmelsene foreslås revidert er at EFTAs overvåkingsorgan ESA har konstatert mangelfull implementering i det norske regelverket av gjeldende EU-rett på området. ESA har i brev av 10. juli 2013 til Miljøverndepartementet (letter of formal notice) varslet at det vil kunne bli åpnet sak mot Norge dersom krav som følger av de to relevante EU-direktivene ikke følges opp i norsk regelverk.

Følgende er de viktigste endringene sett i forhold til gjeldende forskrift om konsekvensutredninger:

  • Forenklet behandling av vedlegg II-tiltak (nasjonalt begrunnet endring), samtidig som at størrelseskriteriene i vedlegg II er tatt ut (av hensyn til ESA).
  • Bestemmelse om at visse planer og programmer omfattes av forskriften (ESA).
  • Mulighet for at ansvarlig departement kan avslutte saksbehandlingen dersom tiltaket ikke er ønskelig (nasjonalt).
  • Forenklet behandling av utvidelser og endringer av vedlegg I tiltak (nasjonalt).
  • Visse endringer i kriteriene for vurdering av vesentlige virkninger, samtidig som det er gitt en bestemmelse som innebærer at en ved vurdering av vesentlige virkninger også skal se hen til tiltakets størrelse, egenskaper og plassering og virkningenes omfang (nasjonalt og av hensyn til ESA).
  • Bestemmelser om at konsekvensutredningen skal utføres av personer med relevant faglig kompetanse (nasjonalt), at oppfølgende undersøkelser skal gjøres offentlig tilgjengelig (ESA) og om bruk av standardiserte metoder og innleggelse av innsamlede data i databaser (nasjonalt).

 

Med hilsen

 

Tonje C.H. Geiran (e.f.)
prosjektleder

Stig Roar Husby
seniorrådgiver

Last ned liste over høringsinstanser (pdf)

Offentlig sektor:

Departementene (alle)

Fylkesmennene (alle)

Fylkeskommunene (alle)

Kommunene (alle)

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Forsvarsbygg

Fiskeridirektoratet

Helsedirektoratet

Jernbaneverket

Kystverket

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Polarinstitutt

Oljedirektoratet

Reindriftsforvaltningen (Alta)

Regjeringsadvokaten

Riksantikvaren

Sivilombudsmannen

Sjøfartsdirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens kartverk

Statens landbruksforvaltning

Statens strålevern

Statens vegvesen

Statkraft SF

Statnett SF

Statsbygg

Næringsorganisasjoner, interesseorganisasjoner, kompetanseinstitusjoner og andre:

Advokatforeningen

Asplan Viak AS

Bellona

Bioforsk Jord og Miljø

Den Norske Turistforening

Energi Norge

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fortidsminneforeningen

Friluftslivets fellesorganisasjon

Friluftsrådenes landsforbund

Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

Greenpeace

GRID-Arendal

Havforskningsinstituttet

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Natur og Ungdom

NHO Reiseliv

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norsk Bergindustri

Norsk Byggtjeneste AS

Norsk Bonde- og småbrukarlag

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk Kommunalteknisk forening

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Teknologi

Norsk Vann

Norske Landskapsarkitekters

Forening Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Polyteknisk Forening

Rådgivende Ingeniørers forening

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

Sametinget

Standard Norge

TEKNA

Teknologisk institutt

ZERO

Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU)

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

 

Til toppen