Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2014

Arbeids- og sosialdepartementet

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2014

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i folketrygdloven og lov om Statens pensjonskasse

Oktober

 

 

 

 

Endringer i folketrygdloven mv. (samleproposisjon høsten 2014)

November

 

 

 

 

Endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, aldersgrenser og straffebestemmelser

Desember

 

 

 

 

Endringer i arbeidsmiljøloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Desember

 

 

 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2014

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i folketrygdloven (endring av opptjeningskravet til foreldrepenger)

November

 

 

 

 

Endring i lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Desember

 

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Overenskomst med Hong Kong om opplysninger i skattesaker

Oktober

 

 

 

 

Fullmakt til å ta opp statslån og saldering av forslag til statsbudsjett 2015

November

 

 

 

 

Nysaldering av statsbudsjettet 2014

November

 

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2014

November

 

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2014

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Utkast til lov om endring i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

Oktober

 

 

 

 

Endringer i alkoholloven

November

 

 

 

 

Endringer i tannhelsetjenesteloven

November

 

 

 

 

Ny lovgivning om donasjon, transplantasjon, obduksjon og avgivelse av lik

Desember

 

 

 

 

Fritt behandlingsvalg

Desember

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Kvalitet og pasientsikkerhet

November

 

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2014

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven mv.

Desember

 

 

 

 

Endring i straffeloven (forbud mot organisert tigging)

Desember

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Utviklingsplan for oppfølging av kapasitetssituasjonen i kriminalomsorgen

Desember

 

 

 

 

Klima- og miljødepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endring i motorferdselloven

November

 

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2014

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Lov om karantene mv. ved overgang fra politisk stilling i departementene til andre stillinger mv., og forslag til endringer i lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn

Desember

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2014

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i studentsamskipnadsloven - 14. desember 2007 nr. 116 lov om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven)

Oktober

 

 

 

 

Endringer i opplæringslova og privatskolelova (skolebytte i mobbesaker)

November

 

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2014

November

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet 2014

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endring i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) m.m.

Desember

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Evaluering av forvaltningsregimet for kongekrabbe

Desember

 

 

 

 

Olje- og energidepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet 2014

November

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samferdselsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2014

November

 

 

 

 

E134 Damåsen – Saggrenda i Buskerud

November

 

 

 

 

Bypakke Nedre Glomma i Østfold

Desember

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 Vegtrafikklov

November

 

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 om innlemmelse av forordningene (EF) nr. 1071/2009, 1072/2009 og 1073/2009 (veipakken)

Oktober

 

 

 

 

Samtykke til ratifikasjon av  Europarådets  tilleggsprotokoller om forbud mot kloning av mennesker, om biomedisinsk forskning og om genetiske undersøkelser til helseformål

Oktober

 

 

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2014

November

 

 

 

 

Samtykke til ratifikasjon av Minamata-konvensjonen om kvikksølv av 10. oktober 2013.

Desember

 

 

 

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av forordning (EF) nr. 723/2009 om et juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC)

Desember

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Oktober

 

 

 

 

Fremme av menneskerettigheter i norsk utenriks- og utviklingspolitikk

November