Prop. 116 L (2009-2010)

Endringer i domstolloven (ekstraordinære valg til lekdommerutvalgene m.m.) og straffeloven 1902 (avvergingsplikt)

Til innholdsfortegnelse

11 Økonomiske og administrative konsekvenser

Som det fremgår av punkt 3, foreslår departementet at det gis hjemmel til å pålegge kommunene å foreta ekstraordinære valg til lekdommerutvalgene. Flere domstoler vil trolig benytte seg av hjemmelen i inneværende valgperiode. Det vil bety et visst merarbeid for de berørte kommunene. Forutsetningen er imidlertid at slike valg pålegges helt unntaksvis. Det er grunn til å tro at det store flertallet av kommuner nå ikke vil motta noe pålegg fra domstolene. Under normale omstendigheter må pålegg fra domstolenes side antas å forekomme enda sjeldnere. Merarbeidet for de berørte kommunene anses derfor totalt sett kun å medføre beskjedne økonomiske og administrative konsekvenser.

Dersom forslaget om å justere fristene knyttet til valg av medlemmer til lekdommerutvalgene vedtas, jf. punkt 5, vil kommunene velge medlemmer til lekdommerutvalgene på et tidligere tidspunkt enn i dag. Tilsvarende vil domstolene på et tidligere tidspunkt fastsette og fordele antallet medlemmer som skal velges. Forslaget antas ikke å ha administrative konsekvenser utover dette, og har heller ikke økonomiske konsekvenser.

Forslaget om å løsrive fylkeskommunens valg av skjønnsmedlemmer fra kommunens valg av medlemmer til lekdommerutvalgene, forutsettes å legge bedre til rette for at fylkeskommunene gjennomfører slike valg innen lovens frister, se punkt 6. Regelendringene vil ikke ha betydning for fylkeskommunens arbeidsbyrde, og har heller ikke økonomiske konsekvenser.

De øvrige forslag antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

I den utstrekning enkelte forslag har økonomiske konsekvenser, forutsettes disse dekket innenfor berørte instansers gjeldende bevilgninger.

Til forsiden