Prop. 116 L (2009-2010)

Endringer i domstolloven (ekstraordinære valg til lekdommerutvalgene m.m.) og straffeloven 1902 (avvergingsplikt)

Til innholdsfortegnelse

4 Suppleringsvalg grunnet sletting fra lekdommerutvalgene

4.1 Gjeldende rett

Domstolloven § 76 første ledd bestemmer at et utvalgsmedlem som dør eller flytter fra kommunen skal slettes fra utvalget. Det samme gjelder dersom vedkommende ikke oppfyller valgbarhetsvilkårene i §§ 70-72. Domstolloven § 76 annet ledd, jf. § 74, gir anledning til å kreve seg slettet fra utvalget dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et lekdommerutvalg i to perioder tidligere.

Ulikt ordningen i Sverige, jf. rättegångsbalken 4. kap 8 § fjerde ledd, mangler domstolloven regler om valg av nye medlemmer til erstatning for medlemmer som slettes fra utvalgene. I høringsnotatet viser imidlertid Domstoladministrasjonen til at flere kommuner i praksis velger nye medlemmer ved sletting.

4.2 Høringsnotatets forslag

Domstoladministrasjonen peker på at antallet medlemmer i utvalgene etter valget i 2008 er redusert med ca. en tredjedel. En konsekvens av dette oppgis å være at det naturlige frafall som må påregnes i løpet av utvalgenes funksjonsperiode vil slå sterkere ut enn tidligere. Det antydes også at valg for en såpass lang periode som fire år, skaper behov for å erstatte slettede medlemmer. I høringsnotatet foreslås det derfor at kommunen, for hvert medlem som slettes fra utvalgene, skal velge nytt medlem av samme kjønn til erstatning for den som er slettet.

Domstoladministrasjonen reiser videre spørsmål om adgangen til suppleringsvalg bare bør gjelde de første årene av en valgperiode.

Tilsvarende som ved ekstraordinære valg, se punkt 3, foreslår Domstoladministrasjonen at kommunen innen to uker etter valget skal underrette domstolene om valget.

4.3 Høringsinstansenes syn

Høringsinstansene er delt i synet på om kommunene bør pålegges å velge nye medlemmer til erstatning for medlemmer som slettes fra utvalgene.

Borgarting lagmannsrett støtter forslaget med enkelte språklige og lovtekniske forbehold. Lagmannsretten foreslår i tillegg at det gis hjemmel for å foreta suppleringsvalg til erstatning for medlemmer som har fritaksgrunner av lengre varighet, for eksempel langvarig sykdom eller utenlandsopphold.

Frostating lagmannsrett støtter forslaget og viser til at kommunene i lagdømmet velger et betydelig antall lekdommere som ofte er ute på fiskefeltet, har problemer med å være borte fra barn eller dyr, er kronisk syke eller flytter, som følge av for eksempel studier.

Oslo kommune mener at trekningsreglene bør endres, se punkt 7, fremfor å gi regler om suppleringsvalg. Kommunen ser ikke en ordning med løpende suppleringsvalg som realistisk, og viser til at egnede kandidater ikke vil finnes uten en viss forberedelse.

Oslo tingrett ser for sitt vedkommende ikke behov for at kommunen foretar suppleringsvalg for hver sletting.

4.4 Departementets vurdering

Departementet har forståelse for at domstolene vil kunne oppleve et større antall slettinger fra lekdommerutvalgene som problematisk. Departementet kan imidlertid ikke se at en regel om at kommunene skal foreta suppleringsvalg for hvert medlem som slettes, er nødvendig. Domstolene må i forbindelse med de ordinære valgene ta høyde for et visst antall slettinger. I vurderingen av om det skal gis hjemmel for suppleringsvalg, må det også tas i betraktning at det i proposisjonen her foreslås å gi hjemmel for å pålegge kommunene å foreta ekstraordinære valg, jf. punkt 3.4. Slike valg vil alene bøte på situasjonen som har oppstått i enkelte domstoler. En løpende plikt til suppleringsvalg, vil utvilsomt bety en viss tilleggsbyrde for kommunene. Det vises her til høringsuttalelsen fra Oslo kommune. Hensynet til kommunene tilsier at slike byrder kun pålegges hvor det er et klart behov for det. På denne bakgrunn går ikke departementet videre med forslaget.

Departementet noterer seg imidlertid at flere kommuner i praksis foretar suppleringsvalg hvor medlemmer slettes. At departementet ikke foreslår hjemmel for å påby slike valg, er ikke til hinder for at kommunene fortsetter å gjennomføre slike valg på frivillig basis.

Til forsiden