Prop. 116 L (2009-2010)

Endringer i domstolloven (ekstraordinære valg til lekdommerutvalgene m.m.) og straffeloven 1902 (avvergingsplikt)

Til innholdsfortegnelse

9 Flytting mellom kommunene i et domssogn

Før lovendringen i 2007 bestemte domstolloven § 81 første og siste ledd følgende:

«Når noen som er innført i fortegnelsene dør, flytter fra kretsen eller på grunn av åndelige eller legemlige mangler varig er blitt ute av stand til å gjøre tjeneste, skal kommunens administrasjonssjef slette vedkommende.

[...]

Et lagrettemedlem eller en meddommer, som har flyttet til en anden kommune i kredsen, overføres til fortegnelsen for denne kommune.»

Ved lovendringen i 2007 ble bestemmelsene flyttet til domstolloven § 76 første ledd som lyder slik:

«Når et utvalgsmedlem dør eller flytter fra kommunen, skal kommunens administrasjonssjef slette vedkommende fra utvalget. Det samme gjelder dersom vedkommende ikke oppfyller valgbarhetsvilkårene etter §§ 70-72. Når et medlem av utvalgene til lagmannsretten har flyttet til en annen kommune i lagsognet, overføres vedkommende til fortegnelsen for den nye kommunen.»

Ved en inkurie er det ikke lenger regulert hva som er tilfellet der et medlem flytter fra en kommune til en annen i tingrettens domssogn. Loven kunne umiddelbart forstås slik at medlemmet skal slettes etter første punktum, fremfor å overføres til fortegnelsen for den nye kommunen. En slik løsning kan ikke ses å ha vært tilsiktet og harmonerer ikke med hva som er situasjonen hvor et medlem av utvalgene til lagmannsretten flytter til en annen kommune i lagsognet.

Departementet foreslår derfor å endre ordlyden i domstolloven § 76 første ledd slik at det går klart frem at både flytting mellom kommuner i et domssogn og flytting mellom kommuner i et lagsogn medfører overføring til den nye kommunens fortegnelse over lekdommere.

Til forsiden