Prop. 116 L (2009-2010)

Endringer i domstolloven (ekstraordinære valg til lekdommerutvalgene m.m.) og straffeloven 1902 (avvergingsplikt)

Til innholdsfortegnelse

8 Valgbarhet for personer med begrenset politimyndighet

Domstolloven § 71 nr. 5 bestemmer at «ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen» er utelukket fra valg til utvalgene av lekdommere.

Politiloven § 20 tredje og fjerde ledd gir hjemmel for tildeling av begrenset politimyndighet. Slik myndighet tildeles blant annet for jakt- og fiskeoppsyn. En stor andel personer med begrenset politimyndighet er ikke formelt ansatt i politiet, og kan etter en ren språklig forståelse av domstolloven § 71 nr. 5 synes utelukket fra valg.

I dommen i Rt. 2009 side 1681 uttaler Høyesterett på generelt grunnlag at personer med begrenset politimyndighet ikke bør være valgbare. I denne saken hadde en oppsynsmann tjenestegjort som meddommer i tingretten, og Høyesterrett opphevet av den grunn tingrettens og lagmannsrettens dom.

Riksadvokaten berører spørsmålet i sin høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i valgreglene, og viser til eget brev til departementet hvor det anbefales at denne rettstilstanden også kommer til uttrykk i loven.

Departementet ser at særlig kommunene har behov for klare regler om hvem som er valgbare til lekdommerutvalgene. Dette tilsier at rettstilstanden, slik den er klarlagt ved Høyesteretts dom, bør komme eksplisitt til uttrykk i loven. Departementet foreslår derfor at domstolloven § 71 nr. 5 endres, slik at det går klart frem at personer med begrenset politimyndighet er utelukket fra valg til lekdommerutvalgene.

Til forsiden