Prop. 116 L (2009-2010)

Endringer i domstolloven (ekstraordinære valg til lekdommerutvalgene m.m.) og straffeloven 1902 (avvergingsplikt)

Til innholdsfortegnelse

5 Frister ved valg til lekdommerutvalgene

5.1 Gjeldende rett

Ved endringene i domstolloven i 2007 ble fristen for domstollederne for å underrette kommunene om fordelingen av medlemmene, flyttet fra utgangen av august samme året som kommunestyrevalget til 1. juli året etter kommunestyrevalget, jf. domstolloven § 64 annet ledd fjerde punktum og § 65 annet ledd fjerde punktum. Tilsvarende ble fristen for kommunene for å gjennomføre valget flyttet fra 15. februar året etter kommunestyrevalget til 15. oktober samme året, jf. domstolloven § 66 første ledd annet punktum. Valgperioden gjaldt tidligere fire år fra 1. mai året etter kommunestyrevalget, mens perioden nå gjelder fra 1. januar det følgende året, jf. domstolloven § 66 første ledd annet punktum.

Når kommunen har gjennomført valget, skal fortegnelsen over medlemmene i utvalgene oversendes domstolene, jf. domstolloven § 69 annet ledd første punktum. Kommunene er ikke gitt nærmere frist for oversendelsen til domstolene.

Lovendringene i 2007 flyttet valget av lekdommere lengre fra kommunestyrevalget, og var motivert av å bryte forbindelsen til valget av politiske utvalg, jf. Ot.prp. nr. 22 (2006-2007) side 27. De nye reglene har foreløpig ikke vært praktisert, da valg til lekdommerutvalgene i 2008 skjedde etter de tidligere reglene, jf. overgangsbestemmelsen til endringsloven. Inneværende valgperiode strekker seg derfor fra 1. mai 2008 til 31. desember 2012.

5.2 Høringsnotatets forslag

I høringsnotatet påpeker Domstoladministrasjonen at tiden fra valget til valgperiodens start, er for knapp. Det er vist til at lekdommere vanligvis trekkes seks til åtte uker før saken starter, og i omfattende saker kanskje enda tidligere. I høringsnotatet påpekes videre følgende:

«Erfaringene fra siste valg viser at hovedtyngden av innrapporteringen fra kommunen skjer 2-4 uker etter at kommunen har gjennomført valgmøtet. Etter at kommunene har sendt inn sine lister må disse kontrolleres for feil og mangler før domstolene kan trekke personer fra listene til å gjøre tjeneste i straffesaker. Videre viser erfaringene fra siste valg at kommunene i mange tilfelle leverer mangelfulle lister, noe som igjen fører til ytterligere forsinkelser. I praksis kan man med utgangspunkt i en frist for gjennomføring av valget til 15. oktober, ikke regne med at utvalgene er tilgjengelig for domstolene før tidligst i månedsskiftet november/desember. Dette er for kort tid til at de som blir trukket ut til de første sakene etter at utvalgene blir tatt i bruk har tid til å innrette seg etter innkallingen.»

Domstoladministrasjonen foreslår å flytte kommunens frist for å gjennomføre valget til 15. juni året etter kommunestyrevalget. Domstoladministrasjonen påpeker at det bør være mulig å flytte fristene til et noe tidligere tidspunkt, og samtidig tydelig skille valget av lekdommere fra de politiske valgene.

Det foreslås videre at fristen for domstolene til å meddele behovet for antallet utvalgsmedlemmer flyttes til 1. mars året etter kommunestyrevalget. Det vises til at en slik flytting av fristene ikke endrer på den tiden som er satt av til de ulike delene av prosessen.

Til sist foreslår Domstoladministrasjonen at kommunene gis frist for å rapportere valget til domstolene. Etter Domstoladministrasjonens syn bør fristen senest være 15. oktober året etter kommunestyrevalget, men kan flyttes til 15. september, dersom fristen for å gjennomføre valgene flyttes til 15. juni.

5.3 Høringsinstansenes syn

Ingen høringsinstanser har innvendinger mot å justere fristene ved valg til lekdommerutvalgene. De som har uttalt seg om forslaget, er generelt positive til at valget forskyves til et tidligere tidspunkt året etter kommunestyrevalget.

Borgarting lagmannsrett og Frostating lagmannsrett peker på at det er ønskelig å trekke lekdommere fra nye utvalg flere måneder før de skal gjøre tjeneste, og støtter forslaget i høringsnotatet. Det samme fremheves av Kristiansand tingrett, som gir uttrykk for at sen oversendelse av lister til domstolen gjør det vanskelig å overholde saksavviklingsfrister og medfører unødig hastverksarbeid.

Også Aust-Agder tingrett støtter forslaget, og viser til at det muliggjør opplæring av meddommere før funksjonstiden begynner, eventuelt tidlig i funksjonstiden.

Lillesand kommune forstår at fristene bør fremskyndes, men mener at fristen for kommunen til å foreta valg bør settes til 1. juli året etter kommunestyrevalget. Kommunen viser til at siste møte i bystyret gjerne holdes tett opp til starten av skolenes sommerferie, dvs. senere enn 15. juni. Til gjengjeld bør gjenpart av fortegnelsen kunne sendes den aktuelle domstolen innen 1. september.

Arendal kommune slutter seg til synspunktene fra Lillesand kommune.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet påpeker at fristene for å velge medlemmer til utvalgene av lekdommere må ta hensyn til at medlemmene til fylkesnemndenes utvalg tas fra utvalgene for meddommere, jf. barnevernloven § 7-2 annet ledd. Oppnevningen av medlemmer til fylkesnemndenes utvalg må finne sted etter at lekdommerutvalgene er klare. Samtidig bør fylkesnemndenes utvalg være klare i god tid før 1. januar hvor medlemmene starter tjenestegjøring i saker for fylkesnemndene. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår på denne bakgrunn at fristen for å innrapportere valgene senest settes til 15. august året etter kommunestyrevalget.

5.4 Departementets vurdering

Etter departementets syn er det viktig både for domstolenes arbeid knyttet til utvelgelse og innkalling av lekdommere og for medlemmenes motivasjon at lekdommerutvalgene er klare i god tid før tjenestegjøring starter i de første sakene i valgperioden. En forskyvning av valget til et tidligere tidspunkt fremstår derfor som velbegrunnet, uten at disse valgene fremstår forbundet med de politiske valgene. Samtidig kan det være til hjelp for domstolene at kommunene gis frist for å gi tilbakemelding om valget.

Lillesand kommune og Arendal kommune foreslår, av praktiske årsaker, at fristen for å gjennomføre valget settes til 1. juli året etter kommunestyrevalget. Til gjengjeld gir disse kommunene uttrykk for at tilbakemelding til domstolene kan gis allerede 1. september samme år. Departementet kan ikke se at det er noe i veien for at fristen for å gjennomføre valget settes til 1. juli året etter valgåret. Det er naturligvis anledning til å foreta de enkelte steg i prosessen før lovens frister.

Hva gjelder domstolene, anser departementet det tilstrekkelig at fristen for å gi tilbakemelding settes til 15. september året etter kommunestyrevalget. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet peker på at fristene må ta hensyn til at medlemmene til fylkesnemndenes utvalg tas fra lekdommerutvalgene, jf. barnevernloven § 7-2 annet ledd. Etter departementets syn bør frist for tilbakemelding til domstolene 15. september også være tilstrekkelig for fylkesnemndene. Det vises til at det da vil være tre og en halv måned fra kommunenes tilbakemelding til valgperiodens start, mens det nå er to og en halv måned fra selve valget til valgperiodens start.

Ved en framskynding av valget, vil også fristen for domstolene til å melde fra til kommunene om behovet for antallet lekdommere, måtte framskyndes. Departementet antar at en frist til 1. mars vil gi kommunene tilstrekkelig tid til å forberede valget.

I tråd med ovennevnte, foreslår departementet endringer i domstolloven § 64 annet ledd fjerde punktum, § 65 annet ledd fjerde punktum, § 66 første ledd annet punktum og § 69 annet ledd første punktum. Det vises for øvrig til merknadene til lovforslagene.

Til forsiden