Prop. 116 L (2009-2010)

Endringer i domstolloven (ekstraordinære valg til lekdommerutvalgene m.m.) og straffeloven 1902 (avvergingsplikt)

Til innholdsfortegnelse

6 Frister ved valg til utvalg av skjønnsmedlemmer

6.1 Gjeldende rett

Lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven) § 14 annet ledd annet punktum gir domstolloven § 66 tilsvarende anvendelse ved valg til fylkeskommunenes utvalg av skjønnsmedlemmer. Regelen innebærer at fylkestingene, etter forslag fra tingrettene og kommunestyrene, skal velge skjønnsmedlemmer innen samme frist som kommunene skal velge medlemmer til lekdommerutvalgene.

Videre er det bestemt i skjønnsprosessloven § 14 tredje ledd at fylkesrådmannen skal sende oppgave over alle skjønnsmedlemmene i det fylkesvise utvalget til tingrettene, jordskifterettene og lagmannsretten i fylket. Det er ikke oppstilt noen frist for å gi slik tilbakemelding.

Valgperioden for skjønnsmedlemmer er som for lekdommere, jf. skjønnsprosessloven § 14 annet ledd annet punktum, jf. domstolloven § 66 første ledd annet punktum.

6.2 Høringsnotatets forslag

Domstoladministrasjonen påpeker at det ikke fungerer i praksis at fylkeskommunene skal velge skjønnsmenn innen samme frist som kommunene velger medlemmer til lekdommerutvalgene:

«Fylkeskommunen er avhengig av forslag fra kommunene før fylkestinget gjennomfører valget. I praksis behandler kommunene forslag til skjønnsmenn samtidig med at de velger lagrettemedlemmer og meddommere. Konsekvensen av dette er at fylkeskommunene ikke er i stand til å velge skjønnsmenn før lenge etter lovens frist.»

Domstoladministrasjonen foreslår at fristen for fylkeskommunene for å velge skjønnsmenn settes til 1. oktober året for valget til lekdommerutvalgene. I høringsnotatet vises det til at dersom fristen for kommunene for å velge medlemmer til lekdommerutvalgene fremskyndes til 15. juni, vil frist 1. oktober gi fylkeskommunene rimelig tid til å behandle forslagene til skjønnsmedlemmer. Domstoladministrasjonen påpeker at forslaget kun innebærer en mindre justering, idet valget etter dagens regler skal skje 15. oktober, jf. skjønnsprosessloven § 14 annet ledd annet punktum, jf. domstolloven § 66.

Som ved valg av medlemmer til lekdommerutvalgene, foreslås det at fylkeskommunene gis frist for å melde fra om valgresultatet til domstolene. Siden de fleste skjønn finner sted når det er barmark, mener Domstoladministrasjonen at det bør være tilstrekkelig at denne fristen settes til 1. november året etter kommunestyrevalget.

6.3 Høringsinstansenes syn

Samtlige høringsinstanser som har uttalt seg om forslaget er positive. Akershus fylkeskommune foreslår imidlertid at fristen for valg av skjønnsmenn forskyves til utløpet av oktober, og at fristen for å rapportere til domstolene settes til 1. desember. Fylkeskommunen begrunner dette slik:

«Selv om valg av skjønnsutvalg kan delegeres til fylkesutvalget, foretas valget i de fleste fylker av fylkestinget. De fleste fylkesting har vanligvis sitt første møte etter sommerferien et godt stykke ut i oktober måned.»

6.4 Departementets vurdering

Departementet slutter seg til vurderingene og forslagene i høringsnotatet fra Domstoladministrasjonen. Forslagene synes å legge til rette for en smidig samhandling mellom kommunene og fylkeskommunene ved valg av skjønnsmedlemmer.

Departementet antar at domstolene kan få noe knapp tid til å områ seg dersom fristene settes i tråd med innspillet fra Akershus fylkeskommune. Samtidig bør fylkeskommunene kunne gis noe bedre tid etter sommerferien enn til 1. oktober med å gjennomføre valget. Departementet foreslår på denne bakgrunn at skjønnsprosessloven § 14 endres slik at fylkeskommunene gis frist til 15. oktober med å gjennomføre valget, hvilket samsvarer med dagens rettstilstand. Forskjellen blir at tidspunktet for fylkeskommunenes valg av skjønnsmedlemmer løsrives fra kommunens valg av medlemmer til lekdommerutvalgene.

Departementet mener samtidig at domstolene bør gis tid til å tilrettelegge skjønnsforretninger berammet tidlig i valgperioden. Det foreslås på denne bakgrunn at fylkeskommunene gis frist til 1. november året etter kommunestyrevalget med å underrette domstolene om valget. Fylkeskommunene kan naturligvis gjennomføre valget før 15. oktober, og få bedre tid til å underrette domstolene.

Til forsiden