Prop. 116 L (2009-2010)

Endringer i domstolloven (ekstraordinære valg til lekdommerutvalgene m.m.) og straffeloven 1902 (avvergingsplikt)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

I proposisjonen her foreslår Justisdepartementet endringer i domstolloven for å sikre at domstolene har et tilstrekkelig antall meddommere og lagrettemedlemmer (lekdommere) til rådighet. Medlemmer til utvalgene av meddommere og lagrettemedlemmer (lekdommerutvalgene) velges av kommunene for fire år av gangen. Nytt valg av medlemmer til lekdommerutvalgene skal etter dagens regler finne sted høsten 2012. Departementet foreslår at det gis hjemmel til å foreta ekstraordinære valg av medlemmer til lekdommerutvalgene underveis i en valgperiode. Departementet drøfter også hvorvidt det bør gis hjemmel til å pålegge suppleringsvalg for utvalgsmedlemmer som slettes grunnet sykdom, død, flytting eller annet, men finner ikke grunn til å foreslå en slik hjemmel i tillegg til den nye hjemmelen til å foreta ekstraordinære valg.

Departementet foreslår videre en justering av domstollovens frister knyttet til kommunenes ordinære valg av medlemmer til lekdommerutvalgene. De foreslåtte endringene vil sikre at domstolene og utvalgsmedlemmene i god tid før valgperiodens start kan innrette seg til saker som er berammet tidlig i valgperioden.

For å sikre en smidigere prosess ved fylkeskommunenes valg av skjønnsmedlemmer, foreslås det å løsrive fristreglene i skjønnsprosessloven fra reglene om valg av lekdommere.

Departementet vurderer også hvorvidt reglene om trekning av lekdommere til de enkelte sakene bør endres, men finner ikke grunn til å foreslå lovendringer på dette punktet nå.

I tillegg foreslås en klargjøring i domstolloven av at personer med begrenset politimyndighet ikke er valgbare til lekdommerutvalgene, og oppretting av en inkurie i reglene om utvalgsmedlemmer som flytter innenfor et doms- eller lagsogn.

Videre foreslås det i proposisjonen endringer i straffeloven 1902 § 139 om plikt til å avverge alvorlige straffbare forhold. Forslaget er i all hovedsak i tråd med straffeloven 2005 § 196, og innebærer en skjerping og utvidelse av avvergingsplikten. Det må påregnes å ta noe tid før straffeloven 2005 trer i kraft, og departementet mener det allerede nå er behov for en skjerping og klargjøring av avvergingsplikten. Det foreslås dessuten presisert i loven at taushetsplikt må vike for avvergingsplikten og for plikten til å forhindre uriktige domfellelser etter straffeloven 1902 § 172.

Samtlige lovendringer foreslås ikraftsatt straks.

Til forsiden