Prop. 66 L (2013–2014)

Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

I denne proposisjonen legger Arbeids- og sosialdepartementet fram forslag til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven), lov 16. desember 2011 nr. 59 om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre), lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse, lov 7. mars 2014 nr. 5 om lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning), lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover.

Regler om ny uføretrygd i folketrygden ble gitt ved lov 16. desember 2011 nr. 59, som trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer. Etter planen skal ny uføretrygd innføres fra 1. januar 2015. Det er også vedtatt at uføreordningen i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene skal legges om fra samme tidspunkt som det innføres ny uføretrygd i folketrygden, jf. lov 7. mars 2014 nr. 5.

Forslagene i proposisjonen her gjelder særlig enkelte endringer i bestemmelsene om ny uføretrygd i folketrygden, herunder:

  • nye bestemmelser om fastsetting av inntekt før og etter uførhet

  • enkelte lovendringer knyttet til gjennomføringen av etteroppgjør

  • oppheving av de særlige bestemmelsene om uføretrygd til hjemmearbeidende ektefelle

  • justeringer og enkelte opprettinger i bestemmelsene om uføretrygd

  • innføring av et nytt gjenlevendetillegg i uføretrygden, som en midlertidig videreføring av dagens regler om uførepensjon til gjenlevende ektefelle tilpasset ny uføretrygd

  • justeringer i reglene for reduksjon av folketrygdens ytelser under opphold i institusjon og under straffegjennomføring

  • endring av sats for minste pensjonsnivå for alderspensjonister som lever sammen med en som mottar uføretrygd

  • at uføre født fra og med 1948 ikke skal gis skjermingstillegg til alderspensjonen

Videre foreslås det nødvendige endringer i folketrygdloven og andre lover som følge av at uførepensjonen er vedtatt avløst av uføretrygd. Inntil det er fastsatt nye regler for ytelser til gjenlevende ektefelle, herunder beregningsregler, er det nødvendig å videreføre pensjon og overgangsstønad til gjenlevende ektefelle. Det foreslås også andre lovtekniske endringer i folketrygdloven, lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse, AFP-tilskottsloven, lov om supplerande stønad for personar med kort butid i Noreg og i enkelte andre lover.

Forslagene gjelder også endringer i samordningslovgivningen. Endringene skyldes omleggingen av uføreordningene i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene til nettoordninger, og innføringen av ny uføretrygd i folketrygden.

Det foreslås også å justere bestemmelsene om beregning av enke- og enkemannspensjon når pensjonisten også har egen uførepensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning, som følge av innføring av netto uførepensjon i de offentlige tjenestepensjonsordningene.

Til dokumentets forside