Prop. 66 L (2013–2014)

Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon)

Til innholdsfortegnelse

11 Økonomiske og administrative konsekvenser. Ikrafttredelse

Forslagene i proposisjonen her gjelder i hovedsak justeringer av bestemmelser om ny uføretrygd som ble gitt ved lov 16. desember 2011, jf. Prop. 130 L (2010–2011) Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderpensjon til uføre). I proposisjonen ble det redegjort nærmere for de økonomiske administrative konsekvensene av innføringen av ny uføretrygd. I proposisjonen her er de økonomiske og administrative konsekvensene av deler av endringsforslagene omtalt i de enkelte kapitlene, se 3.2.6, 3.4.5, 4.8, 5.8, 6.4 og 7.4. De øvrige forslagene har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Samlet sett vil forslagene i proposisjonen her ikke påvirke anslagene for de samlede økonomiske og administrative konsekvensen av ny uføretrygd i nevneverdig grad i forhold til anslagene som tidligere er presentert for Stortinget.

Stortinget har bestemt at ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjon i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene skal tre i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

De vedtatte endringene i folketrygdloven og lov om Statens pensjonskasse mv. har ikke trådt i kraft og framgår derfor av to endringslover. Departementet foreslår at endringer av disse to endringslovene av lovtekniske hensyn skal tre i kraft straks. Departementet foreslår at øvrige endringer i proposisjonen her skal tre i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

Departementet tar sikte på at alle endringer knyttet til innføring av ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjon i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene skal tre i kraft fra 1. januar 2015.

Til dokumentets forside