Rapporteringer vedrørende Norges gjennomføring av menneskerettighetskonvensjonene

Rapporteringer vedrørende Norges gjennomføring av menneskerettighetskonvensjonene

Nedenfor følger en oversikt over Norges rapporteringer i henhold til de mest sentrale menneskerettighetskonvensjonene. Norges rapporter i fulltekst med tilhørende anbefalinger fra overvåkningsorganene er tilgjengelige fra sidene om Norges MR-forpliktelser i margen til venstre.

Overvåkningsorganene kan fravike fastsatte rapporteringssykluser for å innvilge utsettelse eller slå rapporteringer sammen. Forventet årstall for neste rapportering er satt i parentes dersom endelig rapporteringsfrist ikke er fastsatt.

Konvensjon

Rapporteringssykluser

Siste
leverte
rapport

Neste frist

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR)

Art. 40 p. 1 (b):
Etter forespørsel fra komitéen (i praksis hvert femte år).

1. oktober 2004

(Oktober 2009)

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ICESCR)

Art. 16-17:
I henhold til program fastsatt av ECOSOC (i praksis hvert femte år).

6. juli
2004

30. juni 2010

FNs konvensjon mot rasediskriminering (CERD)

Art. 9 p. 1 (b):
Hvert annet år.

12. september 2005

5. september
2009

FNs konvensjon mot kvinnediskriminering (CEDAW)

Art. 18 p. 1 (b):
Hvert fjerde år.

Oktober 2006

(2010)

FNs barnekonvensjon (CRC)

Art. 44 p. 1 (b):
Hvert femte år.

24. april
2003

6. februar 2008

Tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi

Art. 12 (2):
Første rapport to år etter ratifisering. Etter dette inkludert i rapporten vedr. CRC, dvs. hvert femte år.

11. november 2004

6. februar 2008

Tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon om barn i væpnet konflikt

Art. 8 (2):
Første rapport to år etter ratifisering. Etter dette inkludert i rapporten vedr. CRC, dvs. hvert femte år.

30. januar 2006

6. februar 2008

FNs konvensjon mot tortur og annen form for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CAT)

Art. 19 p. 1:
Hvert fjerde år.

31. desember 2004

(2009)

Europarådets sosialpakt

Det rapporteres hvert år. Rapporteringen er inndelt i tre-års sykluser, hvor kjerneartiklene og første og andre del av de resterende artiklene behandles i ulike år.

17. juni
2004:

Annen del av de resterende artiklene

30. juni
2005:

Kjerneartiklene

Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter

Art. 25 (2):
På periodisk basis og ellers etter forespørsel fra ministerkomiteen.

2. mars
2001

1. juli
2005

Europeisk pakt om regions- og minoritetsspråk

Artikkel 15:
Hvert tredje år.

14. mars 2002

sommeren
2005

ILO konvensjon nr 87 om foreningsfrihet og beskyttelsen av organisasjonsretten

Hvert annet år og ellers etter forespørsel fra komiteen.

2004

2006

ILO konvensjon nr 98 om gjennomføringen av prinsippene for organisasjonsretten og retten til å føre kollektive forhandlinger

Hvert annet år og ellers etter forespørsel fra komiteen.

2004

2006

ILO konvensjon nr 100 om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere av lik verdi

Hvert annet år og ellers etter forespørsel fra komiteen.

2004

2006

ILO konvensjon nr 111 om konvensjon om diskriminering I arbeidslivet

Hvert annet år og ellers etter forespørsel fra komiteen.

2004

2006

ILO konvensjon nr 138 om minstealder for adgang til sysselsetting

Hvert annet år og ellers etter forespørsel fra komiteen.

2003

2005

ILO konvensjon om nr 182 om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid

Hvert annet år og ellers etter forespørsel fra komiteen.

2003

2005

ILO konvensjon nr 29 om tvangsarbeid

Hvert annet år og ellers etter forespørsel fra komiteen.

2003

2005

ILO konvensjon nr 105 om avskaffelse av tvangsarbeid

Hvert annet år og ellers etter forespørsel fra komiteen.

2003

2005

ILO-konvensjon nr 169 om urbefolkninger og stammefolk

Hvert femte år og ellers etter forespørsel fra komiteen.

2003

2008