Retningslinjer for forvaltning av desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg

Fastsatt av Kulturdepartementet og gjelder fra 1. januar 2010

1 FORMÅL

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.

Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift.

2 VILKÅR FOR TILSKUDD

Lokalene må være planlagt ut fra definerte behov og bør være fleksible. Kulturhusene bør lokaliseres sentralt i lokalsamfunnet eller regionen.

Bygningene skal i størst mulig grad fungere som kulturelle møtesteder for alle grupper. Lokalene skal være åpne for all lovlig kulturvirksomhet. Ingen må stenges ute av religiøse, sosiale eller politiske hensyn.

2.1 Utforming

Bygg som mottar tilskudd skal utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i plan- og bygningsloven, jf. bl.a. § 29 i plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen må medvirke til at byggene blir hensiktsmessige ut fra formålene for prosjektene.

2.1.1 Kvalitetssikring av planene

Planene må kvalitetssikres med hensyn til funksjonalitet. Fylkeskommunene må i kvalitetssikringen av planene innhente uttalelser fra relevant faglig hold med mindre fylkeskommunen har slik kompetanse. Riksteatret kan kontaktes i kvalitetssikringen av planer om scenekunstlokaler.

2.1.2 Universell utforming

Kulturlokalene eller -arenaene som mottar tilskudd skal være universelt utformet i samsvar med plan- og bygningsloven og forskrifter til denne. Dette gjelder både tilskudd til nybygging og til ombygging. Inntil forskrifter til ny plan- og bygningslov er iverksatt gjelder kravene spesifisert i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk, kap. X Brukbarhet og veiledningen til denne forskriften.

2.1.3 Arkitektonisk utforming

Kulturbygget eller utendørsarenaen må gis en god arkitektonisk utforming i samsvar med bygningens eller arenaens funksjon og etter regler gitt i plan- og bygningsloven.

2.2 Sikkerhet

Kulturbygg som mottar tilskudd skal benyttes til kulturformål i minst 20 år etter at midlene er utbetalt. Fylkeskommunene må sørge for tilstrekkelig sikkerhet for tilskuddet i denne perioden. Dette kan gjøres ved krav om at søkere eksplisitt forplikter seg til å stille lokalene til disposisjon for kulturformål i 20 år. Av fylkeskommunenes retningslinjer kan det framgå at bruksendring til annet enn kulturformål ikke kan skje uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra fylkeskommunen.

2.3 Tilskuddsatser

Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjente prosjektkostnader for kulturbygget. For søkere som har krav på refusjon av merverdiavgift skal tilskuddsandelen på 1/3 beregnes ut fra prosjektkostnadene fratrukket merverdiavgift.

Dersom kulturbygget skal samlokaliseres med andre virksomheter, skal det foretas en kostnadsdeling av fellesarealer og sambruksarealer.

2.4 Vilkår fastsatt av fylkeskommunene

I tillegg til de andre punktene i disse retningslinjene fastsetter den enkelte fylkeskommune nærmere vilkår for søknader om tilskudd, herunder:

 • opplysninger om funksjon, aktiviteter, behovsunderlag og søker
 • tegninger med tilhørende beskrivelse av prosjektet
 • prosjektbudsjett, med avsetninger til kunst, usikkerhet og reserve
 • dokumentasjon av gjennomførings- og fullfinansieringsansvar
 • fremdriftsplan
 • finansieringsplan
 • eieransvar etter at tiltaket er ferdigstilt
 • driftsfinansiering og plan for forvaltning, drift og vedlikehold.

Søknadene må inneholde de opplysningene som er nødvendig for at fylkeskommunene skal kunne oppfylle rapporteringskravene under pkt. 6 i disse retningslinjene.

3 KUNNGJØRING OG SØKNADSFRISTER

Fylkeskommunene skal kunngjøre at det kan søkes om tilskudd fra den desentraliserte ordningen for tilskudd til kulturbygg. Den enkelte fylkeskommunes retningslinjer for ordningen skal gjøres tilgjengelig for potensielle søkere.

Søknadene skal fremmes gjennom den kommunen der bygget skal ligge. Fylkeskommunene fastsetter frist for kommunenes innsending av prioriterte innstillinger av søknader. Kommunene fastsetter søknadsfrist i egen kommune.

4 KLAGEADGANG

Forvaltningsloven § 28 andre ledd gir søkere rett til å klage på enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages til det forvaltningsorganet som er nærmest overordnet det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket. Kulturdepartementet er klageinstans for vedtak truffet av fylkeskommunene i saker vedrørende forvaltningen av denne ordningen. I fylkeskommunenes underretning til søkerne om vedtak skal det blant annet gis opplysninger om klageadgang og klagefrist, jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd.

5 UTBETALING

Departementet utbetaler midlene til fylkeskommunene. Forutsatt at fylkeskommunene har sendt rapport til departementet i samsvar med pkt. 6 i disse retningslinjene, vil avsetningen av spillemidler til den desentraliserte ordningen for tilskudd til kulturbygg (heretter kalt ”totalbeløpet”) bli delt mellom fylkeskommunene etter folketall (60 % av totalbeløpet), areal (5 % av totalbeløpet) og en lik fordeling til alle fylkeskommunene tilsvarende 35 % av totalbeløpet. Manglende rapportering fra foregående år eller rapporter uten relevant begrunnelse for innestående beløp per 31. desember i rapporteringsåret kan gi grunnlag for omfordeling til andre fylkeskommuner.

Fylkeskommunene skal sette midlene inn på rentebærende konto, og utbetale til prosjekter i samsvar med framdrift og likviditetsbehov. Sluttutbetaling skal skje etter at ferdigattest og revidert regnskap er innsendt. Inntil revidert regnskap foreligger, skal fylkeskommunene holde tilbake minst 10 % av tilskuddet.

Tilsagn om tilskudd kan gjelde i inntil tre år fra underretningen av vedtaket er gitt til søkeren. Med mindre søkeren har bedt om utbetaling av tilskuddet i samsvar med dokumentert framdrift og likviditetsbehov innen tre år etter underretningen, bortfallet tilsagnet.

Renter og inndratte midler skal benyttes til formålet for tilskuddsordningen.

6 RAPPORTERING TIL DEPARTEMENTET INNEN 1. APRIL

Kravene til årsrapport for 2009 framgår av departementets brev av 2. januar 2007.

Fylkeskommunene skal utarbeide årsrapport for 2010 og senere år over de enkelte tilsagn og utbetalte beløp fordelt på hvert prosjekt. Rapporten skal også inneholde oversikt over følgende summer for rapporteringsåret:

 • innestående midler per 1. januar
 • tildelte midler fra Kulturdepartementet
 • renter i perioden 1. januar til 31. desember
 • eventuelle tilbakebetalinger i rapporteringsåret
 • summen av utbetalte tilskudd
 • innestående midler per 31. desember.

Tallene skal bekreftes av fylkesrevisjonen. Dersom innestående midler per 31. desember er mer enn 2 mill. kroner, skal dette begrunnes. Relevant begrunnelse kan være at tilskudd ikke er utbetalt fordi prosjekter som har fått tilsagn ikke har tilstrekkelig framdrift eller likviditetsbehov, eller at midler holdes tilbake i påvente av revidert regnskap og sluttutbetaling. Fylkeskommunene kan sette av midler til planlagte kulturbygg som ikke er igangsatt. Det er derimot ikke relevant begrunnelse at midler spares opp til framtidig uspesifisert kulturbygg. Skjema for denne delen av rapporteringen vil bli sendt i elektronisk versjon til kontaktpersoner i fylkeskommunene, jf. omtale under om elektronisk rapportering. Eksempel på slikt skjema er vedlagt.

Departementet har behov for statistikk over bruken av spillemidlene. Oversikten over de enkelte prosjekter som har fått tilskudd fra desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg skal inneholde følgende opplysninger:

 • samlet tilsagn
 • utbetalt tilskudd i rapporteringsåret
 • om tiltaket gjelder a) nybygg, b) påbygg/tilbygg, c) bygging/modernisering av eksisterende kulturbygning, d)ombygging av annen eksisterende bygning til kulturformål eller e)utearena.
 • om tiltaket gjelder a) allment kulturhus/flerbrukshus eller spesielle kulturlokaler som b) bibliotek, c) bygg for museum eller andre kulturverntiltak, d) teater, e) konsertsal, f)galleri, g) kino eller h)andre lokaler for kulturell virksomhet.

Dersom tiltaket er samlokalisert med annen virksomhet, skal det oppgis om det er samlokalisert med a) skole, b) omsorgssenter, c) hotell eller annen overnattingsvirksomhet, d) kommunal administrasjon eller e)annen virksomhet.

I www.idrettsanlegg.no vil følgende nye ”typer” bli lagt inn under kategorien kulturbygg: ”Kulturbygg – Allment kulturhus”, ”Kulturbygg – Bibliotek”, ”Kulturbygg – Museum”, ”Kulturbygg – Teater”, ”Kulturbygg –Konsertsal”, ”Kulturbygg – Galleri”, ”Kulturbygg –Kino” og ”Kulturbygg – Andre lokaler”.

Kulturdepartementet vil i løpet av 2010 komme tilbake med opplegg for elektronisk rapportering om prosjektene som har fått tilskudd i rapporteringsåret.

I tillegg skal fylkeskommunene sende inn til departementet kopi av egne retningslinjer for ordningen, og opplysninger om hvordan retningslinjene er kunngjort for potensielle søkere.

Rapporten skal sendes departementet innen 1. april det påfølgende året.

Fotnote: Begrepet «god arkitektonisk utforming» er et samlebegrep for integrering av visuelle kvaliteter, brukbarhet, funksjonalitet og universell utforming. Begrepet omhandler således ikke bare utseendet, men alle elementer i plan- og bygningsloven som skal balanseres mot hverandre for å få en tilfredsstillende helhet både ved prosjektering og utførelse.