Rundskriv V-16N/2009

Til fylkeskommunene
Nr. Vår ref Dato
V-16 N/09 200904226- DA/MNO:amb 12.01.2010

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg - revisjon av retningslinjene for fylkeskommunenes og Oslo kommunes forvaltning

De årlige avsetningene til den desentraliserte tilskuddsordningen til kulturbygg finansieres av overskudd fra statlige spill, heretter kalt ”spillemidler”. Størrelsen på de samlede spillemidlene fastsettes av generalforsamlingen i Norsk Tipping AS. Ved kongelig resolusjon fordeles spillemidlene til ulike formål, blant annet kulturbygg.

Spillemidlene til kulturbygg kanaliseres gjennom to ordninger:

  • Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg, som fordeles av departementet til fylkeskommunene.
  • Regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur, som forvaltes av departementet. Denne ordningen vil bli faset ut, jf. punktet under om oppfølging av forvaltningsreformen.

Den årlige avsetningen til den desentraliserte tilskuddsordningen til kulturbygg blir tildelt fylkeskommunene i samsvar med fordelingsnøkkelen omtalt under pkt. 5 Utbetaling, i vedlagte retningslinjer. Vanligvis blir beløpene meddelt  fylkeskommunene i løpet av mai i tildelingsåret. Denne ordningen er forskjellig fra ordningen om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det presiseres at tilskudd til kulturbygg ikke blir fordelt til fylkeskommunene på bakgrunn av innkomne søknader.

Forvaltningen av tilskuddsordningen er delegert til fylkeskommunene. Ut over de premissene som er fastsatt i vedlagte retningslinjer må fylkeskommunene selv definere hvilke prosjekter som omfattes av ordningen, og prioritere hvilke prosjekter som skal få støtte innenfor de midlene som fylkeskommunene disponerer. Fylkeskommunene skal fastsette egne retningslinjer i samsvar med premissene og føringene i dette brevet med vedlagte retningslinjer.

Endringer i retningslinjene for fylkeskommunenes forvaltning

Kulturdepartementet viser til vårt brev til fylkeskommunene datert 2. januar 2007 om denne ordningen. Departementets retningslinjer for forvaltningen av desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg blir justert på følgende punkter:

  • pkt. 1 Formål: Utearenaer for kulturell virksomhet omfattes av formålet. Videre presiseres det at midlene ikke kan benyttes til vedlikehold eller drift.
  • pkt 2.1 Utforming: Punktene om universell utforming og arkitektonisk utforming er justert i samsvar med de siste års endringer i plan- og bygningsloven.
  • pkt. 2.3 Tilskuddsatser: For søkere som har krav på refusjon av merverdiavgift skal tilskuddsandelen på 1/3 beregnes ut fra prosjektkostnadene fratrukket merverdiavgift.
  • pkt. 2.4 Vilkår fastsatt av fylkeskommunene: Vilkåret ”kostnadsoverslag” endres til ”prosjektbudsjett, med avsetninger til kunst, usikkerhet og reserve”.
  • pkt. 3 Kunngjøring og søknadsfrister: Ordningen og retningslinjene skal kunngjøres.
  • pkt. 4 Klageadgang: Det skal informeres om at det er Kulturdepartementet som er klageinstans for vedtak truffet av fylkeskommunene i saker  vedrørende forvaltningen av denne ordningen.
  • pkt. 5 Utbetaling: Tilsagn om tilskudd kan gjelde i inntil tre år.
  • pkt. 6 Rapportering innen 1. april: Kravene til rapportering om prosjektene utvides, og omfatter også innsending av fylkeskommunenes retningslinjer. Kulturdepartementet vil i løpet av 2010 komme tilbake med opplegg for elektronisk rapportering om økonomi og prosjektene som har fått tilskudd i rapporteringsåret.

Oppfølging av forvaltningsreformen

Som en del av forvaltningsreformen, jf. St.meld. nr 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional framtid, skal fylkeskommunene fra 2010 få utvidet ansvar for forvaltningen av spillemidler til kulturbygg. Dette innebærer at tilskuddsordningen for regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur fases ut. Departementet vil etter 1. januar 2010 fortsatt ha ansvaret for forvaltning av spillemidler til byggeprosjekter som har fått tilsagn før 1. januar 2010 om tilskudd fra denne ordningen. Etter hvert som midlene som er knyttet opp til tilskuddsordningen for regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur fristilles fra pågående prosjekter, vil midlene bli kanalisert inn i den desentraliserte ordningen for kulturbygg, slik at fylkeskommunene dermed får det samlede forvaltningsansvaret for spillemidler til kulturbygg.

Det er tidligere gitt tilskudd til museumsbygg enten fra ordningen for regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur, eller fra statsbudsjettet. Fra 2010 skal ikke departementet gi tilskudd til nye kulturbygg fra ordningen for regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur. Departementet vil fra 2010 vurdere søknader om tilskudd til blant annet museumsbygg innenfor bevilgningen på statsbudsjettets kapittel 320, post 73 Nasjonale kulturbygg. Museer som får driftstilskudd fra statsbudsjettets kapittel 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket, kan søke Kulturdepartementet om byggetilskudd fra denne posten.

 

Med hilsen

 

Stein Sægrov e.f.
avdelingsdirektør

Magnar Nordtug
seniorrådgiver

 

Vedlegg:

1) Retningslinjer for forvaltning av desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg

2) Eksempel på mal til skjema for rapportering om samlete inn- og utbetalinger, renter, m.v.