Retningslinjer for tilskudd til tiltak mot vold i bildemediene

Tilskuddsordningen har som formål å redusere omfang og bruk av voldsskildringer i bildemediene og bidra til å redusere de mulige negative konsekvenser voldsskildringer i bildemediene kan ha både for enkeltindivid og samfunn.

Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 9. juni 2002


1. Forvaltning
Retningslinjene gir regler om ordningen med tilskudd til tiltak mot vold i bildemediene. Tilskuddsordningen forvaltes av Statens filmtilsyn.

2. Formål med ordningen
Tilskuddsordningen har som formål å:

  • Redusere omfang og bruk av voldsskildringer i bildemediene
  • Bidra til å redusere de mulige negative konsekvenser voldsskildringer i bildemediene kan ha både for enkeltindivid og samfunn

3. Hva det kan søkes tilskudd til
Det kan gis tilskudd til følgende hovedområder:

  • Tiltak for å styrke barn og unges forståelse og kunnskap om levende bilder som grunnlag for en mer kritisk og bevisst mediebruk
  • Tiltak som kan bidra til å redusere omfang og bruk av voldsskildringer i bildemediene
  • Forskning som kan:
    a) øke innsikten i barn og unges bruk og opplevelse av voldsskildringer i bildemediene
    b) øke innsikten i voldsskildringenes rolle og betydning i det norske samfunn.

Prosjekter som går på tvers av fagområder og som ikke inngår som en del av ordinær virksomhet skal prioriteres ved tildeling.

Det gis som hovedregel ikke tilskudd til innkjøp av utstyr eller ordinære lønnsutgifter.

Kultur- og kirkedepartementet fastsetter hvert år et prioritert satsingsområde for tilskuddsordningen, etter forslag fra Statens filmtilsyn.

4. Kunngjøring
Søknadsfrister og prioritert satsingsområde kunngjøres innen utgangen av februar i relevant dagspresse. Det foretas minst en tildeling i året.

5. Krav til søker
Som hovedregel er det virksomheter, organisasjoner og lignende som kan søke om tilskudd.

6. Krav til søknadens form og innhold
Søknad skal være skriftlig med original underskrift. Underskriften anses som en bekreftelse på at søker aksepterer betingelsene fastsatt i disse retningslinjene. Søknaden skal inneholde opplysninger om følgende forhold:

1. Prosjektansvarlig
2. Prosjektleder
3. Institusjonstilknytning
4. Mål for prosjektet
5. Målgruppe
6. Prosjektbeskrivelse (med fremdriftsplan og plan for evaluering)
7. Søknadssum og budsjett med fullstendig finansieringsplan
8. Bankkontonummer

7. Beregning av tilskudd
Søknadene vurderes ut fra faglige og økonomiske kriterier.

Tilskuddet gis som et rundsumtilskudd, fastsatt etter en skjønnsmessig vurdering av hva som er et rimelig bidrag fra statens side.

Det gis som hovedregel ikke tilskudd til fullfinansiering.

8. Saksbehandling og klage
Vedtak om tildeling fattes av direktøren ved Statens filmtilsyn.

Tilskuddets størrelse, krav til rapportering og øvrige betingelser meddeles tilskuddsmottaker i et tilsagnsbrev.

Vedtak fattet av Statens filmtilsyn kan påklages til Kultur- og kirkedepartementet i henhold til forvaltningsloven kap. VI.

9. Rapportering fra mottaker
Tilskuddsmottaker plikter straks å melde fra til Statens filmtilsyn dersom de forutsetninger som gjelder for tildelingen endres før eller i løpet av prosjektperioden.

Tilskuddsmottaker skal så snart som mulig, og senest innen rapporteringsfrist fastsatt i tilsagnsbrevet, oversende Statens filmtilsyn rapport om tiltaket. Rapporten skal gjøre rede for om tiltaket er gjennomført i tråd med forutsetningene.

Sammen med rapporten skal det vedlegges prosjektregnskap sammenholdt med budsjett. Regnskapet skal være undertegnet av tilskuddsmottaker. For tilskudd over kr 100.000 skal regnskapet i tillegg være revidert av statsautorisert eller registrert revisor. Unntatt fra krav om regnskap er institusjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan.

10. Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet er et engangstilskudd og vil bli utbetalt samlet som rundsumtilskudd. Når tiltaket er gjennomført skal det avlegges rapport, jf. pkt. 9. Dersom prosjektets art og omfang tilsier det, kan Statens filmtilsyn utbetale tilskuddet i to rater, der første rate utbetales når tiltaket starter opp. Siste rate utbetales når regnskap og rapport er mottatt og kontrollert av Statens filmtilsyn.

Tilskuddet kan kun utbetales til den virksomhet, organisasjon eller lignende som har fått innvilget tilsagn om tilskudd.

11. Tilbakebetaling av tilskudd
Blir tilskuddet eller deler av tilskuddet ikke benyttet til det gitte formål, kan de overskytende midlene bli krevd tilbakebetalt til Statens filmtilsyn.

Ved tilbakebetaling av tilskudd skal midlene overføres til:
Statens filmtilsyn, postboks 371 Sentrum, 0102 Oslo
Bankkontonummer: 7694 05 06588, merkes Avdeling 6

Melding om tilbakeføring av midler skal sendes Statens filmtilsyn.

12. Oppfølging og kontroll
Statens filmtilsyn har ansvar for kontroll med tilskuddsmottakers rapportering. Kontrollen vil bestå i en generell formalia- og rimelighetskontroll, dvs. at rapporten er signert og attestert og at tallmaterialet ikke virker usannsynlig.

13. Kontrolladgang
I henhold til § 17 i Stortingets bevilgningsreglement kan Statens filmtilsyn Kultur- og kirkedepartementet og/eller Riksrevisjonen iverksette kontroll med at statstilskuddet blir anvendt etter forutsetningene.

14. Reaksjonsformer
Dersom tilskuddsmottaker gir uriktige opplysninger eller betingelsene for å motta tilskuddet ikke overholdes, kan Statens filmtilsyn kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt. Dette kan også få betydning for eventuell tildeling av tilskudd til nye prosjekter.

15. Ikrafttredelse
Retningslinjene trer i kraft straks.