Rundskriv N-1/2004

Samferdselsdepartementet sine rundskriv 1983 - 2003

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
Rundskriv N-1/2004

Fylkeskommunane, samferdselsavdelingane

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

29.03.2004
Sak 04/704

Samferdselsdepartementet sine rundskriv 1981 - 2003

Departementet har sidan 1981 gitt ut 168 rundskriv. I noen tilfelle kan det oppstå tvil med omsyn til om rundskrivet framleis er gyldig.

Departementet har derfor gjort ei sanering av gjeldande rundskriv.

Dei rundskriva som ikkje er med i oversikten nedafor er å rekne for oppheva.

2003

05/2003
Garantierklæring ved søknad om behovsprøvd løyve m.m.

04/2003
Nytt rundskriv om nye forskrifter til yrkestransportloven

03/2003
Nye forskrifter til yrkestransportloven

02/2003
Behovsprøving av fylkeskryssende bussruter – utvidelse av virkeområdet for rundskriv 5/2001

01/2003
Nye løyvedokument ved ikrafttredelse av yrkestransportloven

2002

06/2002
Ikraftsetting av lov 210602 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy

05/2002
Legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte – medisinske grunner

04/2002
Nytt rundskriv om godkjent løyveutdanning for person- og godstransport

03/2002
Rundskriv om bruk av undertransportørar i løyvepliktig transport

2001

06/2001
Endringar i Samferdselslova §§ 5 og 7 for å lette kontroll av ulovleg transport

04/2001
Uttrekning av ansiennitet som drosjesjåfør ved fravær fra yrket

03/2001
Honnørrabattordningen. Ledsager til døvblinde. Tilleggslegitimasjonskort.

2000

04/2000
Forskrifter om endring av samferdselslovens forskrifter mv.

03/2000
Sikkerhetsklarering/autorisering av personell tilsluttet TBO i fylkene

1997

06/1997
Retningslinjer for behandling av saker vedr. sløyfing av betjening på jernbanestasjoner…

04/1997
Veiledende retningslinjer for den fylkeskommunale spesialtransporten for funksjonshemmede

1996

08/1996
Orientering om pågående revisjon av løyveutdanning for person- og godstransport

03/1996
Delegasjon av myndighet/forenkling av saksbehandlingsrutiner for fylkeskryssende ruter

02/1996
Honnørrabattordningen. Avrundingsregler

1995

03/1995
Rabattordninger i kollektivtransporten. EØS-avtalens bestemmelser om forbud mot..

1994

07/1994
Rabatt for å følge honnørreisende med samme kjønn

04/1994
Iverksettelse av endringer i samferdselsloven. Forskrifter om anbud m.v.

1993

04/1993
Ikrafttredelse av forskrifter om adgang til yrket i person- og godstransport. Tilpasning til ..

1990

01/1990
Regler om skoleskyss i grunnskolen. Midtskyss

1989

04/1989
Gebyr for løyver etter samferdselsloven

1987

05/1987
Vedrørende forskrifter og persontransport med motorvogn utenfor rute og godstransport…

1985

04/1985
Endringer i reglene om skoleskyss i grunnskolen.
Samferdselsdepartementets rundskriv 1945 – 1980.

1983

21/1983
Betaling for stortingsrepresentanter og regjeringens medlemmers reise med offentlig støttede

14/1983
Endringer av rutiner vedrørende konsesjoner i henhold til taubaneloven

10/1983
Fylkesvis samferdselsplanlegging, transportstandard og kollektiv transportplanlegging

09/1983
Fylkeskommunenes adgang til å unnta den ansvarlige daglige leder i transportbedrifter…

04/1983
Drosjeløyver. Forholdet til forskrifter om persontransport med motorvogn utenfor rute nr. 5

1982

16/1982
Særlige vilkår vedrørende materiell som nyttes på drosjeløyver. Handikaptransport.

13/1982
Begrepet ”særlige grunner” i forskrifter om persontransport med motorvogn utenfor rute

12/1982
Tilleggsberegning av engangsavgift for personbiler hvor drosjeløyver og løyver for transport..

1981

12/1981
Fastsettelse av løyvedistrikt. Fastsettelse av antall løyver. Overgangsordninger…

1980

12/1980
Loven om personregistre, oppbevaring av politiattest

1978

07/1978
Forskrifter om kontroll av utenlandsk registrerte kjøretøyers transport i Norge.

1957

02/1957
Kobling av konsesjoner

Med helsing

Arnfinn Øen

Mona Sanden Olivier