Rundskriv V-5B/2010 Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2011

Orienteringen gjelder tilskudd av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet.

Orienteringen gjelder tilskudd av spillemidler til:

  • anlegg for idrett og fysisk aktivitet
  • nærmiljøanlegg
  • anlegg for friluftsliv i fjellet.

Søknadsprosedyre og frister

Søknader sendes inn elektronisk via nettstedet www.idrettsanlegg.no.

Informasjonsmateriell kan hentes på departementets nettside http://www.idrettsanlegg.no, eller ved henvendelse til Departementenes servicesenter, telefaks 22 24 27 86 eller e-post publikasjonsbestilling@dss.dep.no.

For anlegg for friluftsliv i fjellet fås informasjon ved henvendelse til Den Norske Turistforening (DNT).

Tidsfrister:

  • Kommunen fastsetter egen søknadsfrist.
  • Kommunen skal oversende søknadene elektronisk til fylkeskommunen innen 15. januar 2011. Samtidig skal fylkeskommunen ha mottatt brev med kommunens prioritering.
  • Departementet skal ha mottatt oversikt over godkjente søknader innen 15. mars 2011.
  • Fylkesvis fordeling av beløp til de enkelte tilskuddspostene meddeles fra departementet til fylkeskommunen innen 1. mai 2011.
  • Fylkeskommunen fordeler beløp for tilskuddspostene til den enkelte søker, og sender melding til departementet innen 1. juli 2011.
  • DNT fastsetter søknadsfrist for søknader som gjelder friluftsliv i fjellet. Søknadene prioriteres av DNT og oversendes departementet elektronisk innen 1. februar 2011. Brev med oversikt over søknader oversendes departementet, med kopi til Direktoratet for naturforvaltning, innen samme dato. Departementet vedtar fordeling av midlene og sender melding til søkerne med gjenpart til DNT.

 

Alle bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til idrettsanlegg er inntatt i heftet V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010.

Søknader sendes inn på elektronisk søknadsskjema. Søknaden blir automatisk sendt til mottaker, som er den kommunen hvor anlegget skal ligge når det gjelder anlegg for idrett og fysisk aktivitet, inkludert nærmiljøanlegg, og DNT når det gjelder anlegg for friluftsliv i fjellet. Ved fornyet søknad (søknad som er innsendt i tidligere år, men ikke innvilget), eller gjentatt søknad (søknad som er delvis innvilget i tidligere år) benyttes samme søknadsskjema, men det kan vises til tidligere innsendte vedlegg dersom informasjonen i vedlegg fortsatt er gyldig. Dersom informasjon gitt i tidligere vedlegg ikke lenger er gyldig, må nye vedlegg sendes inn. Fornyet søknad vurderes og prioriteres på linje med nye søknader.

Krav til søker

Søkere om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan være kommuner/fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, idrettslag i Samisk idrettsforbund, sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund, Det Frivillige Skyttervesen, aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper og kommunale foretak, stiftelser eller andre sammenslutninger, herunder velforeninger og borettslag.

For selskaper, stiftelser og andre sammenslutninger må vedtektene være forhåndsgodkjent av departementet. Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. 

Tilskuddsberettigete elementer

Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle).

Kostnadskrevende anlegg
Dersom andre enn kommuner og fylkeskommuner står som søker for store kostnadskrevende anlegg (investerings- og driftsmessig), kreves det ekstra grundige planer både for finansiering og drift av anlegget. Dersom planene ikke er tilfredsstillende dokumentert, skal søknaden ikke imøtekommes. Det stilles særskilte krav til spesielle anleggstyper og søknader med høy søknadssum med hensyn til kommunens og fylkeskommunens engasjement. Det vises for øvrig til V-0732.

Nærmiljøanlegg
For nærmiljøanlegg gjelder egne bestemmelser, jf. V-0732. For nærmere informasjon, kontakt fylkeskommunen.

Krav til driften av anlegget

Åpent for allmenn idrettslig aktivitet
Anleggseier har plikt til å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig aktivitet i 40 år fra ferdigstillelse av anlegget (kortere tid for nærmiljøanlegg, jf. V-0732). Dette innebærer plikt til å drive på årsbasis eller, for idretter som har faste sesonger, på sesongbasis.

Dersom anlegget blir midlertidig stengt for 3 måneder eller mer, plikter anleggseier på forhånd å orientere departementet. Denne plikten påhviler også kommunen. Departementet har rett til å sette vilkår for slik midlertidig stengning av anlegget. Blir anlegget ikke åpnet i løpet av 6 måneder, regnes stengningen som mislighold. Departementet kan gi godkjennelse for en forlenget stengning. Dersom den fremtidige driften av anlegget er truet, skal anleggseier uten ugrunnet opphold orientere departementet om dette. Denne plikten påhviler også kommunen.

Godkjent teknisk stand, vedlikehold
Anleggseier plikter å holde anlegget i godkjent teknisk stand, samt påse at de sikkerhetsforskrifter som gjelder for vedkommende anlegg etterleves. For øvrig skal anlegget vedlikeholdes slik at det ikke forringes utover det som følger av normal slitasje og elde.

Anlegget må være funksjonelt for den/de idretter det er bestemt til bruk for. Anleggseier må i den grad det lar seg gjøre uten vesentlig kostnad, søke å etterkomme eventuelle nye krav til utstyr/anlegg som måtte komme i de aktuelle idrettsgrener.

Rettslige disposisjoner over anlegget
Overdragelse, salg, deling, sammenslåing/-føyning, flytting, nedlegging eller bruksendring av anlegget skal ikke skje uten skriftlig forhåndssamtykke fra departementet. Dette gjelder uavhengig av om overdragelsen skjer mot vederlag eller ikke.

Pantsetting av anlegget i overensstemmelse med finansieringsplan vil normalt bli godkjent ved innvilgelse av søknaden. Pantsetting av anlegg som ikke er omfattet av finansieringsplanen, krever forhåndssamtykke av departementet.

Mislighold og misligholdsbeføyelser
I tilfelle mislighold av de fastsatte krav i V-0732, kan departementet kreve tidligere utbetalt tilskudd, med tillegg av 5 % rente i inntil 2 år, tilbakebetalt innen 30 dager etter at departementet har framsatt skriftlig krav om slik tilbakebetaling. Som mislighold regnes alltid at anleggseier avvikler driften, innstiller betalingene, søker gjeldsforhandlinger, går konkurs eller blir satt under tvangsforfølgning. Som mislighold regnes også rettslig disponering over anlegget uten forhåndssamtykke fra departementet.

Særlige tilskuddssatser

Det vises til V-0732 for særlige tilskuddssatser.

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Planer som legges til grunn for søknad om tilskudd, skal være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent av Kulturdepartementet eller den departementet bemyndiger. Det vises til V-0732 for nærmere bestemmelser.

Kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet

Prosjekter/anlegg det søkes om tilskudd til, skal inngå i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Dette gjelder ikke for anlegg for friluftsliv i fjellet og for mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg.

Rehabilitering av idrettsanlegg

Definisjon
Rehabilitering av et idrettsanlegg er en istandsetting av anlegget som gir en vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. Rehabilitering kan bety et inngrep i anleggets struktur og utforming for å tilpasse det til nye funksjoner og bruksområder.

Tilskudd
Forutsetningen for å gi tilskudd til rehabilitering av eldre anlegg, er at tiltaket gir bedre forhold for idrettsutøvelse og at behovet for rehabilitering ikke skyldes mangelfull planlegging, feil drift eller dårlig vedlikehold.

Som hovedregel kan det søkes om tilskudd etter satsene for nyanlegg. Tilskudd til utvidelse av anlegg fastsettes etter særskilt vurdering i departementet.

Det vises til V-0732 og V-0823 for nærmere informasjon om tilskudd til rehabilitering.

Regnskapsplikt

Anleggseier plikter å føre regnskap i tråd med de retningslinjer som er fastsatt av departementet, jf. V-0732.

Idrettsanleggsregisteret - årlig oppdatering

Oppdatering av idrettsanleggsregisteret idrettsanlegg.no vil være et vilkår for at kommuner skal være berettiget til å søke om spillemidler kommende år.

Med hilsen

Marit Wiig e.f.
ekspedisjonssjef

Ole Fredriksen  
avdelingsdirektør

 

Kopi:

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Samisk Idrettsforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Den Norske Turistforening
Norges Bilsportforbund
Det Frivillige Skyttervesen
Friluftslivets Fellesorganisasjon
Friluftsrådenes Landsforbund
Kommunerevisjonene