Rundskriv F-03-15 om kvoteordningen

Avvikling av støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og i Sentral-Asia

Regjeringen har foreslått overfor Stortinget at kvoteordningen skal avvikles gradvis fra undervisningsåret 2016-2017, jf. Prop. 1 S (2015-2016) for Kunnskapsdepartementet.

Avvikling av støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og i Sentral-Asia (kvoteordningen)

 

Rundskrivet gjelder fra og med 21. oktober 2015 og erstatter rundskriv F-04-14, datert 8. oktober 2014.

 
1. innledning

Regjeringen har foreslått overfor Stortinget at kvoteordningen skal avvikles gradvis fra undervisningsåret 2016-2017, jf. Prop. 1 S (2015-2016) for Kunnskapsdepartementet.

Studenter som allerede er i gang med en utdanning gjennom kvoteordningen, vil imidlertid få anledning til å fullføre denne på vanlig måte med støtte fra Lånekassen.

Dette rundskrivet gir nærmere informasjon om hvordan kvoteordningen skal praktiseres i avviklingsperioden.

Det tas forbehold om Stortingets tilslutning til avvikling av kvoteordningen.

2.  PRAKTISERING AV KVOTEORDNINGEN I AVVIKLINGSPERIODEN

Det vil ikke være adgang til å ta opp studenter gjennom kvoteordningen for undervisningsåret 2016-2017 eller seinere. Fra dette gjelder imidlertid unntak for studenter som har påbegynt en ett-årig mastergrad for å tilrettelegge for en påfølgende ph.d.-grad, samt for eventuelle andre tilfeller hvor studenter er gitt tilsvarende berettigede forventninger om opptak til kvotestudier. SIU skal konsulteres hvor det foreligger tvil med hensyn til om en kandidat omfattes av dette unntaket.

Studenter som er gitt opptak til studier som skal gjennomføres i avviklingsperioden, vil ha krav på utdanningsstøtte til å fullføre det studieprogram opptaket gjelder på de vilkår som følger av gjeldende forskrift om tildeling av utdanningsstøtte. Dette innebærer bl.a. at studenter vil ha rett til støtte til innføringskurs i norsk på samme vilkår som tidligere, at reglene vedrørende forsinkelse inntil ett år vil gjelde og at studenter som har permisjon (f.eks. pga. fødsel) vil ha krav på å få fullføre utdanningen hvis de oppfyller forskriftskravene.

For studenter som er tatt opp på studieprogram hvor feltarbeid i hjemlandet inngår som en del, er det en forutsetning at feltarbeidet inngår som en del av det faglige opplegget og at det er klarlagt på forhånd. For studenter som søker om utdanningsstøtte til slike programmer, skal institusjonen utstede en tilråding til Lånekassen med opplysning om innholdet og varigheten på feltarbeidet. Institusjonen skal også opplyse studenten om at søknad til Lånekassen må sendes i god tid før feltarbeidet påbegynnes.

Delstudier i utlandet tillates på samme vilkår som tidligere, og kravene for utdanningsstøtte til delstudier er det samme for kvotestudenter som for andre studenter.

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes årlig. Departementet forutsetter at lærestedene har god kjennskap til støtteordningene og de særskilte vilkårene som gjelder for kvotestudentene. Departementet forutsetter videre at lærestedene påtar seg et særskilt informasjonsansvar for kvotestudentene når det gjelder informasjon om ordningene gjennom Lånekassen og eventuelle endringer i disse i løpet av studentenes utdanningsløp. Lærestedene har også ansvar for å opplyse om betingelser for ettergivelse av gjeld og tilbakebetaling av utdanningslån.

 

3. ADMINISTRATIVE FORHOLD

Lærestedene skal forholde seg til SIU når det gjelder forhold knyttet til avviklingen av kvoteordningen. Spørsmål om endringer av studieprogram skal tas opp med SIU. Lånekassen har ansvaret for forvaltning av utdanningsstøtten til studentene i henhold til forskrifter til utdanningsstøtteloven.

Lærestedene må orientere Lånekassen og UDI om studieprogresjonen til den enkelte student, slik at søkeren kan fullføre utdanningen uten å komme i strid med reglene for oppholdstillatelse. 

Lærestedene har ansvar for at tildelte kvoteplasser blir forvaltet i tråd med retningslinjene i dette rundskrivet. Lærestedenes rapportering til SIU skjer i henhold til etablerte rapporteringsrutiner.


Med hilsen

Knut Børve (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                                                                                                   Ingebrigt T. Holmen
                                                            seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

Kopi:
Justis- og beredskapdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utenriksdepartementet
Norad
Samordna opptak

Rundskriv F-03-15.pdf