Anbud, konsesjoner og brev

Saker om rovvilterstatning behandles på nytt

Vi viser til din henvendelse til Miljødirektoratet med begjæring om omgjøring av vedtak om rovvilterstatning, og til direktoratets svarbrev.

Som kjent avsa Frostating lagmannsrett 4. november 2013 dom i Krokann-saken. Saken gjaldt gyldigheten av et vedtak om rovvilterstatning. Saueeier Ola Krokann søkte om rovvilterstatning for 6 søyer og 36 lam etter at disse gikk tapt på utmarksbeite sommeren 2008. Fylkesmannen gav erstatning for tap av 2 søyer og 14 lam, et vedtak som ble opprettholdt av Miljødirektoratet. Krokann gikk til søksmål mot staten med krav om at alle dyr ut over normaltapet måtte erstattes i områder med forekomst av rovvilt. Lagmannsretten var ikke enig i at utgangspunktet måtte være at alle dyr var tapt til rovvilt, og slo fast at det må foretas en konkret helhetsvurdering av alle mulige tapsårsaker. Lagmannsretten kom likevel til at vedtaket var ugyldig, fordi det i den konkrete saken ikke var foretatt en tilstrekkelig bred vurdering av andre mulige tapsårsaker enn rovvilt

I etterkant av dommen mottok Miljødirektoratet 77 begjæringer om omgjøring av vedtak om rovvilterstatning, bl.a. begjæringen fra deg. Miljødirektoratet kom til at direktoratet ikke var forpliktet til å realitetsbehandle omgjøringsbegjæringene. Direktoratet har bl.a. vist til at det ikke er noen presumsjon for at mangelen i Krokann-saken går igjen i disse andre sakene, og til at begjæringene ikke inneholder noen nye opplysninger.

I møte 20. august mellom Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og klima- og miljøminister Tine Sundtoft uttalte organisasjonene bl.a. at det i de sakene som var begjært omgjort var mange vedtak hvor det var begått samme feil som i Krokann-saken. Organisasjonene ba om at alle som hadde bedt om det, måtte få en ny reell behandling.

Departementet har merket seg ønsket om og begrunnelsen fra organisasjonene for ny realitetsbehandling. For å skape mest mulig ro om saken, er departementet kommet til at begjæringene som Miljødirektoratet mottok i kjølvannet av Krokann-dommen, bør bli gjenstand for en realitetsbehandling i forvaltningen. Forutsetningen må imidlertid være at de som fremmet omgjøringsbegjæring bekrefter at de ønsker en ny realitetsbehandling.

Departementet er videre kommet til at en slik realitetsbehandling bør gjøres av direktoratet, bl.a. av hensyn til en mest mulig lik behandling av de aktuelle sakene. Departementet gjør oppmerksom på at saksbehandlingen vil skje etter det regelverket som gjaldt da erstatningsvedtaket ble truffet og forvaltningen vil kunne trekke inn ikke bare kunnskap som er til fordel for søkers krav, men også kunnskap som er til ulempe for vedkommende, for eksempel ny kunnskap om rovviltets predasjon.  Resultatet vil i prinsippet kunne bli at noen får redusert tidligere erstatningsutbetaling. For at forvaltningen skal kunne gjennomføre en ny realitetsbehandling er det viktig at søker på forespørsel bidrar med opplysninger.

Direktoratet vil fatte nytt vedtak i alle 77 sakene som gjennomgås, uavhengig av om erstatningsbeløpet endres eller ikke. Vedtakene kan påklages til Klima- og miljødepartementet.

Klima- og miljødepartementet ber om at du gir Miljødirektoratet beskjed pr. e-post (post@miljodir.no) innen 3 uker fra mottakelsen av dette brevet om hvorvidt du ønsker en realitetsvurdering av din omgjøringsbegjæring.

 

Med hilsen

 

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør

Solveig Paulsen
seniorrådgiver 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.