Skadebildet i Norge

Hovedvekt på personskader i sentrale registre

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Folkehelseinstituttet ledet en tverrsektoriell departementsgruppe som har utarbeidet rapporten "Skadebildet i Norge - Hovedvekt på personskader i sentrale registre".

Forside rapport  

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Folkehelseinstituttet ledet en tverrsektoriell departementsgruppe som har utarbeidet rapporten "Skadebildet i Norge - Hovedvekt på personskader i sentrale registre".

Skader og dødsfall som følge av ulykker er en stor utfordring for folkehelsen, og forebyggingspotensialet kan gi en solid helsegevinst i befolkningen.

Som et ledd i arbeidet med å forebygge ulykker som medfører personskade la regjeringen i oktober 2009 fram «Ulykker i Norge – Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade». Her beskrives en overordnet strategi for å oppnå bedre oversikt og samarbeid i det ulykkesforebyggende arbeidet i perioden 2009-2014. Det ene hovedmålet i strategien er å bedre kunnskapsgrunnlaget for skader og ulykker i Norge slik at man i 2014 vil være i stand til å tallfeste mål for reduksjon av ulykker, totalt og innenfor aktuelle sektorer. Det andre hovedmålet er å forbedre det tverrsektorielle arbeidet med forebygging av ulykker. I tillegg til hovedmålene har strategien flere delmål, blant annet å sikre oppdatert kunnskap om forekomst av ulykker som medfører personskader. Denne strategien danner grunnlaget for arbeidet i den foreliggende rapporten.

Rapporten gir en oppsummering av status og trender for personskader med ikke-død og død som utfall. I tillegg gir rapporten en oversikt over hvordan ulykkesskader fordeler seg etter ulike aldersgrupper, kjønn, geografi, sosioøkonomiske faktorer og etnisitet.
I prosjektperioden har det vært jevnlige samarbeidsmøter med representanter fra Direktoratet for arbeidstilsynet, Statens vegvesen, Sjøfartsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Norsk pasientregister, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Helsedirektoratet. Gruppen har gitt innspill til innhold og utkast til rapporten, og diskutert planer for det videre arbeidet.

Les rapporten om skader og dødsfall som følge av ulykker (pdf)