St. meld. nr 16 - Spm. nr. 1

Spørsmål fra samferdselskomiteen

St. meld. nr 16 (2003-2004) Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kysstrekningen fra Bergen til Kirkenes

Spørsmål 1

Det ønskes en orientering om hva som skjer med konsesjonen til OVDS/TFDS fram til 2008 dersom en annen aktør vinner anbudskonkurransen

Svar:

1. Generelt

For å drive persontransport med fartøy i rute til sjøs kreves det løyve etter lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy, jf. yrkestransportloven § 7.

Yrkestransportloven avløste 1.1. 2003 lov av 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel. Det er ikke gjort vesentlige endringer i den nye yrkestransportloven når det gjelder ruteløyver, og rettsvernet for slike. Ved endringslov til samferdselsloven iverksatt 15. april 1994 ble det imidlertid gitt overgangsbestemmelser for bruk av anbud som la opp til trinnvis innføring av anbud. Dersom tempoet i innføring av anbud ble høyere enn lovens ”terskler”, utløste dette en rett for ruteselskapene til å kreve innløsning av driftsmidler og eventuelt faste anlegg etter gitte kriterier. Denne retten gjaldt i 8 år fram til april 2002. Etter dette tidspunkt kunne løyvemyndigheten legge ut hele produksjonen til et selskap uten at selskapet kunne kreve innløsning.

2. Anbud etter yrkestransportloven

Rettstilstanden er i dag slik at anbud kan benyttes når som helst i en løyveperiode, uten at det gir eksisterende løyvehaver rett til innløsning. Når ny løyvehaver tildeles løyve på samme strekning etter forutgående anbud, faller det gamle løyvet samtidig bort, uten at det er behov for et eksplisitt vedtak om at tidligere løyve på strekningen opphører.

OVDS/TFDS` ruteløyve Bergen-Kirkenes stiller ikke i noen annen klasse enn andre ruteløyver etter yrkestransportloven. Om en ny aktør vinner anbudskonkurransen på strekningen Bergen - Kirkenes, vil følgelig nåværende selskapers løyve falle bort når den nye aktøren tildeles løyve på strekningen.

OVDS/TFDS kan søke nytt løyve på nye vilkår på hele eller deler av strekningen. Tildeling betinger imidlertid en behovsprøving i forhold til eksisterende ruteløyver.

3. Konklusjon

Når konsesjonen til OVDS/TFDS på strekningen Bergen-Kirkenes lyses ut på anbud, vil selskapets konsesjon opphøre dersom en eventuell ny aktør vinner anbudet og tildeles løyve. Selskapene har mulighet til å søke om nytt løyve med nye vilkår for å drive på kommersiell basis.