St. meld. nr 16 - Spm. nr. 2

Spørsmål fra samferdselskomiteen

St. meld. nr 16 (2003-2004) Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kysstrekningen fra Bergen til Kirkenes

Spørsmål 2

Er det gjort noen nærmere vurderinger av fordyrende element, og ev. størrelsesorden, ved omlasting (godstransport) i Tromsø ved det sekundære alternativet med en rute Bergen - Tromsø og en rute Tromsø – Kirkenes

Svar:

De vurderinger som er gjort i St. meld. nr. 16 (2003-2004) er fortrinnsvis basert på en transportstandardsanalyse for kyststrekningen Bergen og Kirkenes utført av Transportøkonomisk institutt (TØI). En analyse av transportstandarden var også et krav fra ESA. Etter departementets vurdering er det kun behov for godskapasitet/godsfremføring mellom Tromsø og Kirkenes. Krav om godskapasitet vil derfor gjelde i begge alternativene, men bare for strekningen Tromsø - Kirkenes. For øvrig vil godsframføringen skje kommersielt slik tilfelle er for den øvrige godstransporten. Ved å trekke inn eventuelle kostnader ved omlasting i Tromsø vil dette lett kunne komme i konflikt med statsstøttereglene etter EØS-avtalen samt norske konkurransemyndigheter.

Omlasting av gods er både vanlig og nødvendig for å få til rasjonelle løsninger. Dette gjelder både fra veg/jernbane til sjø og v.v. og ikke minst fra mindre sentra langs kysten til større sentra for omlastning til større godsfartøy for videre transport til større byer både innenlands og utenlands og v.v. Hurtigruten fungerer også i stor grad som tilførselsrute for gods til større byer for omlasting til/fra godsfartøyer i Nord-Cargo systemet.