St. meld. nr 16 - Spm. nr. 4

Spørsmål fra samferdselskomiteen

St. meld. nr 16 (2003-2004) Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kysstrekningen fra Bergen til Kirkenes

Spørsmål 4

Departementet foreslår at det lyses ut to parallelle tilbud. Det ene med dagens seilingsmønster, det andre er en delt rute og seilinger 4 dager i uka.

- Kan departementet gi en nærmere beskrivelse hvordan en er kommet fram til at en slik løsning vil gi en samlende samfunnsmessig besparelse.

Svar:

Departementet vil understreke at det primære alternativet fra departementets side, er fortsatt kjøp av en sammenhengende rute Bergen – Kirkenes basert på dagens rutestruktur. Dette alternativet skal velges, under forutsetning av at det statlige kjøpet er innenfor nivået i gjeldende hurtigruteavtale.

Grunnlaget for å utlyse to tilbud er at kun å utlyse en sammenhengende rute mellom Bergen og Kirkenes vil kunne innebære at antall tilbydere begrenses. Etter departementets vurdering kan transportstandard ikke betraktes uavhengig av kostnader. For å holde kontroll over de statlige kostnadene, som allerede i dag ligger om lag 200 mill. kr i året, foreslås det derfor at det utlyses et alternativ til en sammenhengende ruter. Krav om fire ukentlige avganger bygger bl.a. på at dette totalt sett vil gi en bedre utnyttelse av flåten i forhold til for eksempel tre ukentlige avganger. Det legges til grunn at også dette alternativet vil gi en tilfredsstillende transportstandard sett i sammenheng med annen kollektivtransport, selv om transportstandarden vil ligge noe lavere enn i primæralternativet. Departementet legger til grunn at kostnadene vil bli mindre for dette alternativet sammenlignet med det primære alternativet.