St. meld. nr 16 - Spm. nr. 5

Spørsmål fra samferdselskomiteen

St. meld. nr 16 (2003-2004) Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kysstrekningen fra Bergen til Kirkenes

Spørsmål 5

Det foreslås at den øvre rammen på tilskuddsnivået skal være 170 mill. 1999 kroner.

- Skal kompensasjonen for bortfall av den differensierte arbeidsgiveravgift, som på 2004 budsjett er fastsatt til 8,5 mill. kr, inngå i rammen?

Svar:

ESA godkjente høsten 2003 forslaget om en overgangsperiode på tre år for avvikling av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Dette betyr en nedtrapping av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i avgiftssone tre og fire slik at full arbeidsgiveravgiftsats for nevnte soner vil gjelde fra 2007, mens full sats for sone to allerede gjelder fra 2004. Økningen av arbeidsgiveravgiften i overgangsperioden vil føre til gradvis økte kostnader for næringslivet i avgiftssonesone tre og fire. Full arbeidsgiversats vil dermed gjelde fra 2007. Det forutsettes at kostnadsøkningen kompenseres fullt ut framover og at kompensasjonsbeløpet blir gitt uavhengig av det ordinære tilskuddet.

Som det framgår av St. prp. nr. 1 (2003-2004) er det avsatt 8,5 mill. kroner til kompensasjon for 2004. Det endelige kompensasjonsbeløpet vil bli fastsatt gjennom forhandlinger mellom hurtigruteselskapene og departementet. Kompensasjonen vil øke i takt med avviklingen av differensiert arbeidsgiveravgift. Beløpet kommer i tillegg til prisomregningen av det ordinære tilskuddet på 192,3 millioner kroner for 2004 (etter prisomregning av 170 mill. kr i 1999 priser i gjeldende avtale).