St. meld. nr 16 - Spm. nr. 6

Spørsmål fra samferdselskomiteen

St. meld. nr 16 (2003-2004) Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kysstrekningen fra Bergen til Kirkenes

Spørsmål 6:

Forutsetter departementet at et eventuelt valg av alternativ med redusert seilingsmønster skal legges fram for Stortinget til avgjørelse.

Svar:

Dette forslaget er lagt fram for å holde kontroll over de statlige kostnadene, som allerede i dag ligger på om lag 200 mill kr i året, og dermed sikre en samlet sett best mulig bruk av statlige midler til transportformål, jf. svar på spørsmål 4. Departementet legger til grunn at opplegget med to alternative utlysninger og tilknyttet beslutningsregel behandles av Stortinget i forbindelse med behandlingen av St. meld. nr. 16 (2003-2004). Valg av alternativ og tildeling av konsesjon etter de handlingsregler som Stortinget fastsetter er forutsatt skal gjøres av Samferdselsdepartementet.