Statsbudsjettet 2006 kap. 231, post 21 og post 63. Kompetanseheving i barnehagesektoren og tilsagn om midler/fullmakter til fylkesmennene

Fylkesmennene

Deres ref

Vår ref

Dato

200602054-/AKR

09. 06.2006

Statsbudsjettet 2006 kap. 231, post 21 og post 63. Kompetanseheving i barnehagesektoren og tilsagn om midler/fullmakter til fylkesmennene

1. Innledning

Vi viser til føringer for fylkesmannens virksomhet på barnehageområdet i Kunnskapsdepartementets (KD) tildelingsbrev av 31. januar 2006. Som en del av et kompetanseløft for barnehagene er kap. 231, post 21 styrket med 50 mill. kroner i budsjettet for 2006. 18 mill. kroner av disse midlene er satt av til fylkesmennenes arbeid. I tillegg er det satt av 7 mill. kroner til språk­stimulering for minoritetsspråklige barn fra kap. 231 post 63. Av disse midlene er 1,8 mill. kroner satt av til fylkesmennene. Til sammen utgjør dette 19,8 mill. kroner.

Dette brevet gir tilsagn om midler, prioriteringsområder og stiller rapporteringskrav for fylkesmennenes bruk av kompetansemidler for 2006.

Fylkesmennene er tidligere styrket med 9 mill. kroner for å bidra til implementering av ny lov om barnehager med forskrifter og ny rammeplan. Oppgavene og ansvaret for disse midlene må ses i sammenheng med tildelingen i dette brevet.

Det gis støtte til videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid for førskolelærere som arbeider i barnehagen. Departementet har oppfordret høgskolene om å utvikle et tilbud fra høsten 2006, og de fylkesmenn dette angår vil i et eget brev bli bedt om å delta i tilretteleggingen og forvaltningen av midlene. Det vises også til KDs brev av 13. mars 2006 med tildeling av midler til koordinering av handlingsplan for likestilling i barnehagene 2004-2007.

2. Mål med kompetanseløftet

I St.prp. nr. 1 (2005-06), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-06) presenteres høy kvalitet og mangfold i barnehagene som en av de overordnet målsetting i barnehagepolitikken. For å nå målet skal det i 2006 fokuseres på å introdusere den nye rammeplanen for barnehagenes innhold og oppgaver for de ansatte i barnehagesektoren.

Departementet vil i løpet av høsten 2006 legge frem en langsiktig plan for kompetanseheving innenfor barnehagesektoren, som bygger videre på satsningene og føringene for 2006. Primært vil planen rette seg mot personalet i barnehagene, men også mot eiere, kommunen, fylkesmennene og Sametinget. Den skal tydeliggjøre de ulike aktørenes ansvar og legge premissene for samarbeid. Planen skal omfatte opplæringstiltak, utviklingsarbeid, forskning, informasjonstiltak og erfarings­­spredning. Signaler fra sektoren, bl.a. fra en kartlegging fra Høgskolen i Vestfold om sektorens kompetansebehov, vil bli inkorporert.

3. Nærmere prioriteringer for fylkesmannen

For å realisere målsettingene med kompetanseløftet på barnehagesektoren skal midlene komme den enkelte barnehage til gode. Midlene forvaltes av fylkesmennene, men det er lagt til grunn at barnehagemyndigheter og barnehageeiere skal kunne søke om midler til utviklingsarbeid. Tildeling av midler må sees i sammenheng med oppgavene og prioriteringsområdene som nevnes nedenfor. Fylkesmennene kan også initiere utviklingsarbeid for barnehagene i tråd med prioriteringsområdene.

3.1 Prioriteringer for tildeling over post 21

Fylkesmannen skal være en pådriver for opplæring og innføring i ny lov om barnehager med forskrifter, herunder ny rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver. Departementet legger til grunn at fylkesmannen skal være i dialog med kommunene som barnehagemyndighet. Kommunene skal sikre et helhetlig barnehagetilbud som er av god kvalitet og tilpasset lokale forhold og behov. Det forutsettes at både private og offentlige barnehager ivaretas i dette kompetanseløftet slik at hele barnehagesektoren settes i stand til å iverksette rammeplanen. Utviklingsarbeidet og implementering av tiltak bør skje i nær kontakt med høgskolene og andre kompetansemiljøer. Et fokus skal være på opplæring av styrere og pedagogiske ledere, og arbeidet må ses i sammenheng med de prioriterte områdene.

Barnehageeieres og barnehagemyndighetenes behov for lokalt utviklingsarbeid i barnehagen skal ivaretas. Fylkesmennene skal i samarbeid med kommunene også sørge for at midlene bidrar til utvikling i barnehager som ikke utmerker seg som utviklingsorienterte. De prioriterte områdene er knyttet til temaene i rammeplanen:

  • FNs barnekonvensjon styrker barns rettslige stilling i samfunnet, og barnehagelovens § 3 gir barn rett til medvirkning. Dette utdypes i rammeplanen. Departementet henstiller fylkesmennene om å fokusere på å øke kompetansen om barns rett til medvirkning i barnehagen.
  • Utvikling av kompetanse om det fysiske miljøets betydning for barns trivsel, opplevelse og læring må vektlegges. I denne sammenhengen bør det settes fokus på utviklingstiltak for å bedre tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne og barn med andre særskilte behov. Utviklingsprosjekter for å bedre samarbeidet med bl.a. barnevern, sosial- og helsetjeneste, skolen og forskningsmiljøer bør også prioriteres. Dette kan innebære iverksetting av regionale kompetanseutviklingsprogram – for eksempel etter modell fra SAMTAK i skolen.
  • Utviklingen av språk og andre grunnleggende ferdigheter er en viktig del av barnehagens læringsmiljø, og har betydning i forhold til barnets mulighet for livslang læring og samfunnsdeltakelse. Det bør være et sterkt fokus på dette overfor kommunene og de private barnehageeierne. Fylkesmannen skal bl.a. prioritere utviklingsarbeid i barnehagene som vil bidra til å bedre de ansattes kompetanse i språkstimulering og flerkulturell pedagogikk.
  • Barnehagenes læringsmiljø omfatter syv fagområder i tillegg til sosial og språklig kompetanse. Fylkesmennene må legge til rette for et utviklingsarbeid på disse fagområdene, rettet mot de enkelte barnehagenes utfordringer. Særlig gjelder dette antall, rom og form som et nytt fagområde i rammeplanen.
  • Fylkesmannen må bidra til å utvikle vurdering og dokumentasjon som et grunnlag for kvalitetsutvikling og læring i barnehagene.
  • Det er ønskelig at fylkesmennene legger til rette for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i barnehagene, slik at barn og foreldre får et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barnas oppvekst og utvikling.

Generelt henstilles fylkesmennene også til å intensivere arbeidet med Handlingsplanen for likestilling i barnehagen 2004- 2007 overfor kommuner, barnehageeiere og høgskolene. Dette gjelder også arbeidet med tiltaksplanen til Manifest mot mobbing for 2005-2007.

3.2 Prioriteringer for tildeling over post 63

Midlene over post 63 er øremerket tiltak for å bedre kompetansen i flerkulturell pedagogikk og språkstimulering for personalet i barnehagen. Midlene må ses i sammenheng med tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Midlene skal nyttes til lokale utviklingstiltak i barnehagene (jfr. også prioritering av midlene fra kap. 231 post 21) og/eller til kurs/videreutdanning for personalet i barnehagen. Fylkesmannen og den enkelte kommune bør oppfordre barnehagene med særskilt behov for kompetanseheving på dette feltet til å søke om midler til utviklingsprosjekter eller delta i andre kompetansetiltak. Fylkesmannen bør forutsette at barnehagene som mottar midler inngår et samarbeid med høyskole, universitet eller andre kompetansemiljø om prosjektet.

4. Tilsagn om midler

I forbindelse med kompetanseløftet for barnehagene gis det over kap. 231, post 21 et tilsagn til fylkesmennene på 18 mill. kroner for anvendelse i 2006. Videre er det satt av 1,8 mill. kr over kap. 231 post 63 til å stimulere kommuner som setter i verk særskilte utviklingstiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder.

Midlene på post 21 fordeles fylkesvis i henhold til antall barn i barnehage per 15. desember 2005. Midlene på post 63 fordeles til syv fylker, som til sammen har over 70 prosent av landets innvandrerbefolkning. Disse fylkene omfatter også storbyene som har særskilte utfordringer med en høy andel av innvandrerbefolkningen.

Midlene fordeles slik på de enkelte embeter.

Post 21

Post 63

Totalt

Østfold

kr.

918 000

kr. 240 000

kr.

1 158 000

Oslo

kr.

2 106 000

kr. 350 000

kr.

2 456 000

Akershus

kr.

2 178 000

kr. 250 000

kr.

2 428 000

Hedmark

kr.

648 000

kr.

648 000

Oppland

kr.

630 000

kr.

630 000

Buskerud

kr.

918 000

kr. 240 000

kr.

1 158 000

Vestfold

kr.

774 000

kr.

774 000

Telemark

kr.

558 000

kr.

558 000

Aust-Agder

kr.

378 000

kr.

378 000

Vest-Agder

kr.

648 000

kr.

648 000

Rogaland

kr.

1 638 000

kr. 240 000

kr.

1 878 000

Hordaland

kr.

1 782 000

kr. 240 000

kr.

2 022 000

Sogn og Fjordane

kr.

432 000

kr.

432 000

Møre og Romsdal

kr.

936 000

kr.

936 000

Sør-Trøndelag

kr.

1 116 000

kr. 240 000

kr.

1 356 000

Nord-Trøndelag

kr.

522 000

kr.

522 000

Nordland

kr.

882 000

kr.

882 000

Troms

kr.

612 000

kr.

612 000

Finnmark

kr.

324 000

kr.

324 000

Midlene skal gå uavkortet til barnehagene og ikke nyttes til å dekke driftsutgifter, reiseutgifter og lignende som ikke hører inn under formålet med bevilgningen. Midlene er dermed ikke å betrakte som prosjektmidler det skal beregnes overhead av, jf. brev av 23.01.02 fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

5. Rapportering til departementet

Regnskap og rapportering følger rutinene i tildelingsbrevet av 31. januar 2006. Alle fylkesmennene skal levere regnskap og rapport for bruk av kompetansemidlene i 2006 på post 21 og post 63 innen 15. februar 2007. Rapporteringen må inneholde opplysninger om hvilke tiltak som er satt i gang, hvor mange ansatte som har deltatt, og hvilke yrkesgrupper dette omfatter.

Med hilsen

Hanne Yssen (e.f.)

Anne Ma Sandve

Kopi: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Riksrevisjonen

Sametinget