St.meld. nr. 11 (2003-2004) Om virksomheten til Posten Norge AS - Spm. nr. 3

Spørsmål fra samferdselskomiteen, med svar fra Samferdselsdepartementet

St.meld. nr. 11 (2003-2004) Om virksomheten til Posten Norge AS

Spørsmål 3

Anslagsvis hvor mye ser departementet for seg at en eventuell reduksjon fra 6 til 5 dagers postdistribusjon vil føre med seg av kostnadsbesparelser; og ser departementet for seg at denne besparelsen vil kunne nyttiggjøres i, og styrke, andre deler av Postens virksomhet?

Svar

Gjennom ordningen med statlig kjøp av posttjenester dekker staten blant annet Postens merkostnader tilknyttet 6-dagers omdeling i områder der dette ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt, jf. kap. 1370 Posttjenester, post 70. Statens betaling for å sikre 6-dagers omdeling i hele landet omfatter om lag 20 pst. av husstandene i Norge. Dersom konsesjonens krav til omdelingshyppighet reduseres til 5 dager i uken, vil det isolert sett redusere behovet for årlig bevilgning til kjøp av posttjenester med anslagsvis 115 mill. kroner.

Samferdselsdepartementet ser på 6-dagers omdeling i hele landet som en viktig del av det samlede posttilbudet. Departementet legger til grunn at det videre utredningsarbeidet skal ha som forutsetning at standarden på posttilbudet i hele landet skal opprettholdes – herunder kravet om postdistribusjon seks dager i uka. Saken vil også bli utdypet og drøftet i det pågående utredningsarbeidet om konsekvenser av en ytterligere liberalisering av postmarkedet, jf. svar på spørsmål nr 2.