St.meld. nr. 11 (2003-2004) Om virksomheten til Posten Norge AS - Spm. nr. 5

Spørsmål fra samferdselskomiteen, med svar fra Samferdselsdepartementet

St.meld. nr. 11 (2003-2004) Om virksomheten til Posten Norge AS

Spørsmål 5

Det er et krav i konsesjonen til Posten Norge AS at minst 85 pst. av innenlandsk prioritert brevpost skal være fremme innen dagen etter innlevering, mens minst 97 pst. skal være fremme innen 3 dager etter innlevering.

- Er det enighet mellom Posten Norge AS og Post- og teletilsynet om dette skal måles for landet totalt, regionalt (landsdel) eller fylkesnivå?

Svar

Konsesjonen stiller krav om at 85 pst. av innenlandsk prioritert brevpost skal være fremme dagen etter innlevering. Det stilles også krav om at Posten Norge AS (Posten) løpende skal foreta objektive målinger vedrørende oppfyllelse av fastsatte krav til fremsendingstider, jf. konsesjonens pkt. 3.7.3 og pkt. 3.7.4. Det er enighet mellom Posten og Post- og teletilsynet om at landsnivå er måledimensjon i denne sammenheng.

Departementet vil for øvrig vise til at Post- og teletilsynet i en konkret sak (Finnmark) har pålagt Posten å utlevere opplysninger om fremsendingstider på fylkesnivå. Bakgrunnen for dette var at Post- og teletilsynet hadde fått signaler om at en uforholdsmessig stor andel av den prioriterte brevposten til og innen fylket ikke var fremme første virkedag etter innlevering. Post- og teletilsynets pålegg er gjort med hjemmel i konsesjonens bestemmelse om at Posten skal sikre brukerne et godt og likeverdig tilbud i alle deler av landet, jf. konsesjonens pkt. 1.3. Samferdselsdepartementet har i den forbindelse pålagt Posten å utlevere opplysninger om fremsendingstider til og innen Finnmark, i samsvar med Post- og teletilsynets vedtak. Departementet avventer Post- og teletilsynets vurdering av saken.