St.meld. nr. 11 (2003-2004) Om virksomheten til Posten Norge AS - Spm. nr. 9

Spørsmål fra samferdselskomiteen, med svar fra Samferdselsdepartementet

St.meld. nr. 11 (2003-2004) Om virksomheten til Posten Norge AS

Spørsmål 9

Hva vil Posten Norge AS tape hvis alle aktørene i postmarkedet ble ilagt et krav om å kun omdele uadressert C-post til kunder som aktivt har bedt om å motta slik post?

Svar

Ifølge Posten Norge AS (Posten) vil et krav om at uadressert post kun skal omdeles til kunder som aktivt har bedt om å motta slik post med stor sannsynlighet medføre at det ikke lenger vil være grunnlag for å tilby denne tjenesten. Posten påpeker at uadressert reklame er en lavpristjeneste, kjennetegnet av kostnadseffektiv omdeling. Et krav om at uadressert post kun skal omdeles til kunder som aktivt har bedt om å motta slik post vil, ifølge Posten, fordyre tjenesten vesentlig.

Ifølge Posten vil bortfall av tjenesten bety at selskapet mister om lag 850 mill. kroner i inntekter, uten at selskapets kostnader vil reduseres tilsvarende pga. betydelige felleskostnader. Posten påpeker at de negative økonomiske konsekvensene av en slik ordning derfor vil være meget store for selskapet.

Posten har en reservasjonsordning som oppfyller kravene i markedsføringsloven, dvs. at uadressert reklame ikke omdeles til postmottakere som har reservert seg. Avisene er unntatt fra reservasjonsbestemmelsene i markedsføringsloven. Ifølge Posten vil et krav om å kun omdele uadressert C-post til kunder som aktivt har bedt om å motta slik post, medføre at en enda større andel av reklamen vil bli utlevert til mottakere som har reservert seg, med mindre også avisene blir omfattet av et slikt krav.