Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 47 (1999-2000)

Disponering av utrangerte rørledninger og kabler på norsk kontinentalsokkel

Til innholdsfortegnelse

6 Fastsettelse av tilskuddsandel

6.1 Generelt

Når innretninger brukt til utvinning eller rørledningstransport av petroleum kreves fjernet i medhold av petroleumsloven § 5-3, skal staten yte direkte tilskudd til dekning av en andel av fjerningsutgiftene. Bestemmelsene om beregning av de statlige tilskudd er nedfelt i lov av 25. april 1986 nr. 11 om tilskudd til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen (fjerningstilskuddsloven), slik den er endret ved lov av 9. desember 1999.

Etter lovens § 2 skal statens prosentvise andel av fjerningsutgiftene i forhold til den enkelte eier/ rettighetshaver fastsettes lik summen av dennes endelig utlignede skatter på inntekt av utvinning og rørledningstransport av petroleum over de år innretningen har vært i bruk for eier/rettighetshaver (brukstiden), dividert med summen av eiers/ rettighetshavers alminnelige inntekt av denne virksomheten i brukstiden. Finansdepartementet kan etter § 5 gjøre vedtak om at en annen brukstid skal legges til grunn hvor en eierandel i innretningen har vært overdratt, og kan også bestemme at andre eieres eller rettighetshaveres skatteforhold skal legges til grunn. Etter § 6 kan også eier/rettighetshaver alltid kreve en minimum tilskuddsandel lik skattesatsen for alminnelig inntekt.

Etter fjerningstilskuddsloven § 5 er det eiers/rettighetshavers andel av de samlede utgifter til fjerningen som skal legges til grunn ved fastsettelsen av statens andel av fjerningsutgiftene. I tillegg til tilskuddet til eier/rettighetshaver, vil SDØEs andel av fjerningsutgiftene bli dekket direkte over SDØEs budsjettposter.

I kapitlet nedenfor presenteres beregninger av statens andel av fjerningskostnadene i det tilfellet anbefalt disponeringsløsning innebærer fjerning av deler av en rørledning som er tatt ut av bruk.

6.2 Fritt spenn på rørledningen Valhall-Ekofisk 2/4G

Kostnaden for fjerning av det frie spennet på rørledningen fra Valhall til Ekofisk 2/4 G er beregnet til om lag 30 mill. NOK. Oljeskattekontoret har foreløpig beregnet statens totale andel av disponeringskostnadene for det aktuelle rørsegmentet til 57,8378pst. Dette innebærer at staten skal dekke om lag 17 mill NOK av fjerningskostnadene. Den endelige andelen staten skal dekke av fjerningskostnadene kan imidlertid bli endret noe i forhold til dette, blant annet dersom departementet treffer vedtak etter fjerningstilskuddslovens § 5.

Til toppen
Til dokumentets forside