Studiekvalitetsundersøkelse

Rapport om studiekvalitet i lærerutdanningene

SINTEF har på oppdrag fra kampanjene GLØD og GNIST i Kunnskapsdepartementet gjennomført en undersøkelse om studiekvalitet i lærerutdanningene i 2013.

Undersøkelsen måler status på studenters, lærerutdanneres, praksislæreres, rektorers og styreres oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene for førskolelærere, grunnskolelærere og PPU/lektorer.
For de to siste sammenliknes også status med forrige måling i 2010.