Tilskott til istandsetting av kyrkjebygg – utvida investeringsramme

Departementet vil med dette rundskrivet orientere om at det i Prop. 93 S (2009-2010) er foreslått at investeringsramma for kompensasjonsordninga som gjeld kyrkjebygg, blir utvida med 500 mill. kroner i 2010.

Kommunane
Dei kyrkjelege fellesråda
Sokneråda
Bispedømmeråda
 

Nr. P-0959 N Vår referanse
201000039
Dato
19.04.2010

 

Tilskott til istandsetting av kyrkjebygg – utvida investeringsramme

 
Departementet vil med dette rundskrivet orientere om at det i Prop. 93 S (2009-2010) er foreslått at investeringsramma for kompensasjonsordninga som gjeld kyrkjebygg, blir utvida med 500 mill. kroner i 2010. Departementet reknar med at proposisjonen vil bli behandla av Stortinget i vårsesjonen 2010.

I Prop. 93 S (2009-2010) står det mellom anna:

”Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg innbærer at det innenfor en nærmere fastsatt investeringsramme kan gis tilskudd over statsbudsjettet til istandsetting av kirker, tilsvarende en normert rente på investeringskostnaden. Kompensasjonsordningen ble etablert i 2005 med en investeringsramme på 500 mill. kroner. Senere er investeringsrammen økt. Gjennom en økning av rammen med 1,2 mrd. kroner i statsbudsjettet for 2009, jf. Stortingets behandling av St.prp. nr. 1 (2008 -2009) og St.prp. nr. 37 (2008-2009), var samlet investeringsramme under ordningen kommet opp i 2,5 mrd. kroner. Statens tilskudd under ordningen bevilges under Kommunal- og regionaldepartementets budsjett, jf. kap. 582, post 61. Formålet med rentekompensasjonsordningen for kirkebygg er å stimulere til istandsetting og sikring av kirker, kirkenes utsmykning og inventar.”

(…)

Behovet for istandsetting av kirkebygg er fortsatt betydelig.
Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg er statens viktigste tiltak for å stimulere til sikring og istandsetting av kirkebyggene. Ordningen har hatt en betydelig effekt de årene den har virket. I 2009 ble det gitt tilsagn om rentekompensasjon for investeringer tilsvarende om lag 700 mill. kroner. Gjennomsnittlig tilsagn i årene 2005-2007 var på rundt 400 mill. kroner per år.

Behovet for å styrke brannsikkerheten for kirkene er aktualisert i senere tid. Hønefoss kirke ble totalskadet i brann i januar 2010. Kirken hadde ikke installert brannvarslingsanlegg. En nylig gjennomført undersøkelse av landets kirker viser at ca 1/3 av kirkene mangler brannvarslings- anlegg. Utgifter til brann- og andre sikringstiltak for kirkene (innbrudd/tyveri) omfattes av rentekompensasjonsordningen. Ordningen stimulerer til slike sikringstiltak.

Departementet går ut fra at flere sikrings- og istandsettingsprosjekter er under planlegging i kommunene. Disse kan komme i fare for ikke å bli realisert dersom den udisponerte rammen i 2009 ikke gjøres tilgjengelig. Departementet viser til dette og foreslår at det gis adgang til å gi rentekompensasjon for en investeringsramme i 2010 tilsvarende den udisponerte investeringsrammen i 2009, dvs. 500 mill. kroner.”

For utfyllende informasjon om rentekompensasjonsordninga, med søknadsprosedyrer, vilkår for tilskott m.m., viser vi til rundskriv frå Kultur- og kyrkjedepartementet, dvs. rundskriv V-9B/2005 av 18. mars 2005, V-17 B/2006 av 11. april 2006, V-14B/2007 av 3. juli 2007 og V-6B/2009 av 16. februar 2009.

Den nye investeringsramma gjeld for prosjekt som blir ferdigstilte etter 1. januar 2010.

Ordninga blir administrert av Husbanken, jf. www.husbanken.no. Med atterhald om at Stortinget gjer vedtak i saka i samsvar med proposisjonen, vil søknader mot investeringsramma for 2010 bli behandla løpande av Husbanken straks vedtaket ligg føre.

Vi gjer særskilt merksam på at den investeringsramma som er foreslått for 2010, berre gjeld for dette året. Ei eventuell tilsegn frå Husbanken om rentekompensasjon må derfor vere gitt innan utgangen av året.

 
Med helsing

Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør
Ellen Ur
seniorrådgjevarKopi:
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Riksantikvaren
Kyrkjerådet
KA Kyrkjeleg arbeidsgjevar- og interesseorganisasjon
Kommunanes Sentralforbund