Tilskudd til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kultur

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i dette rundskrivet ut tre ulike tilskuddsordninger finansiert over kapittel 567, post 70 tilskudd til nasjonale minoriteter og kapittel 567, post 73 tilskudd til kvensk språk og kultur.

TILSKUDD TIL NASJONALE MINORITETER, KAP. 567 post 70

Tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter har som mål å støtte virksomhet som bidrar til å gi minoritetsgruppene en mulighet til å delta aktivt i samfunnet, som sikrer alle like muligheter og som motvirker diskriminering. Tilskuddsordningen skal bidra til at prinsippene som er nedfelt i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter blir fulgt opp. Nasjonale minoriteter i denne sammenhengen er følgende grupper med langvarig tilknytning til Norge: jøder, rom (sigøynere), kvener/norskfinner, romanifolket/taterne og skogfinner.

Tilskudd over denne ordningen blir gitt i to kategorier:

 1. Driftsstøtte til organisasjoner med basis i en nasjonal minoritet i Norge.
 2. Prosjektstøtte til formidling av kunnskap om nasjonale minoriteters situasjon, dokumentasjon av diskriminering, holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og samarbeid over landegrenser. Prosjekter som har til formål å styrke nasjonale minoriteters språk, vil bli prioritert.

Det er satt av inntil 6,9 mill. kroner til denne tilskuddsordningen i 2015, med forbehold om at regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2015 får tilslutning i Stortinget, jf. Prop. 1 S (2014-2015).


TILSKUDD TIL KVENSK SPRÅK OG KULTUR, KAP. 567 POST 73

Tilskuddsposten er nyopprettet fra 2015. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til revitalisering av kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk kultur. Det er et særlig mål å fremme kvensk språk og identitet hos barn og unge.

Departementet lyser ut om lag 2 mill. kroner til prosjektstøtte til kvensk språk og kultur.

Det er satt av totalt inntil 3,6 mill. kroner til denne tilskuddsordningen i 2015, med forbehold om at regjeringens forslag i statsbudsjettet får tilslutning i Stortinget, jf. Prop. 1 S (2014-2015). Over tilskuddsposten blir det også gitt tilskudd til drift av Storfjord språksenter, Halti kvenkultursenter og den kvenske avisen Ruijan Kaiku.

 

TILSKUDDSORDNINGENE


DRIFTSSTØTTE - NASJONALE MINORITETER

Bakgrunn og formål

Bakgrunnen for ordningen er artikkel 15 i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, hvor det fremgår: Partene skal skape de forutsetninger som er nødvendige for at personer som tilhører nasjonale minoriteter, sikres effektiv deltakelse i det kulturelle, sosiale og økonomiske liv og i offentlige anliggender, særlig de som berører dem”.

Formålet med ordningen er å støtte frivillige organisasjoner med basis i en nasjonal minoritet som gjennom sin generelle virksomhet og konkrete aktiviteter ivaretar og representerer interessene til nasjonale minoriteter, og fremmer dialog og samarbeid mellom nasjonale minoriteter, frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter.

Driftsstøtte kan gis til organisasjoner som har som formål å:

 • fremme interessene og ivareta rettighetene til nasjonale minoriteter i Norge
 • bevare og utvikle minoritetens kultur og identitet, språk, tradisjon og kulturarv
 • fremme samarbeid mellom organisasjoner som representerer nasjonale minoriteter, nasjonalt og internasjonalt
 • være en brobygger mellom minoritetsgruppen og majoritetssamfunnet
 • bidra til å dokumentere og motvirke rasisme og diskriminering
 • fungere som diskusjonspartner overfor myndighetene 

Et flertall av disse formålskriteriene bør finnes i organisasjonens vedtekter og eventuelt også i virksomhetsplaner, og må gjenspeiles i organisasjonens daglige virksomhet.

Driftsstøtte gis bare til medlemsbaserte organisasjoner. Organisasjoner som har religiøs eller partipolitisk virksomhet som sitt hovedformål faller utenfor driftsstøtteordningen.


Tildelingskriterier

Krav som stilles for å kunne få driftsstøtte:

 • organisasjonen må ha basis i en nasjonal minoritet. I vurderingen av om en organisasjon har basis i en nasjonal minoritet legger departementet vekt på hva medlemmene selv identifiserer seg som
 • organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregisteret
 • organisasjonen må være medlemsbasert
 • organisasjonen må være demokratisk oppbygd, med et styre som er valgt på årsmøte
 • organisasjonen må ha vedtekter som er fastsatt på årsmøte og organisasjonens formål må komme klart fram av vedtektene
 • organisasjonen må kunne gjøre rede for bruken av tidligere tildelt offentlig støtte
 • organisasjonen må ha årsrapport og årsregnskap som dokumenterer at den har eksistert i 12 måneder når søknadsfristen går ut
 • organisasjonen må ha så mange medlemmer at den oppfattes som representativ for hele eller en del av en nasjonal minoritet. Som hovedregel må en slik organisasjon ha minst 100 betalende medlemmer i Norge. Departementet kan fravike dette kravet når det gjelder de tallmessig minste minoritetene og i tilfeller hvor det ikke finnes andre organisasjoner innenfor den aktuelle minoriteten 


Driftsstøtte kan brukes til:

 • driftsutgifter (for eksempel leie av kontorlokaler, telefon, rekvisita, datautstyr, etc.)
 • spesielle arrangementer som inngår i en årsplan, for eksempel styremøter, medlemsmøter, årsmøter
 • andre aktiviteter eller prosjekter som inngår som en del av årsplanen og som er i tråd med tilskuddsordningens formål
 • utgifter til regnskap og revisjon
 • lokallag og lokale aktiviteter
 • kontakt med myndighetene 


Ved vurderingen av nivået på driftsstøtten vil det i hovedsak bli lagt vekt på:

 • antall betalende medlemmer
 • planlagte og gjennomførte aktiviteter
 • antall lokallag, deres størrelse og aktivitet
 • annen lokal aktivitet 

Antall personlig betalende medlemmer i kalenderåret før må kunne dokumenteres ved inntektsførte kontingenter som kan kontrolleres i regnskapet av revisor. Statsautorisert eller registrert revisor skal bekrefte at denne kontrollen har blitt foretatt. Dersom organisasjonen bruker ulike medlemskategorier, for eksempel enkeltmedlemskap og familiemedlemsskap, må det oppgis hvor mange innbetalinger det er i hver kategori. Det er ikke krav om at departementet skal få utlevert medlemslister.

Ved behov må antall betalende medlemmer og inntektsførte kontingenter kunne kontrolleres av departementet, jf. bevilgningsreglementet § 10, 2. ledd. 


Søknadens form og innhold

Det er laget et eget søknadsskjema for driftsstøtte over denne tilskuddsordningen. Elektronisk søknadsskjema kan lastes ned på departementets nettsider om tilskuddsordningen.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • organisasjonens navn med adresse, web-adresse, telefonnummer (ev. faksnummer), e-postadresse, kontonummer, organisasjonsnummer og kontaktperson med adresse og telefonnummer
 • oversikt over leder, kasserer og øvrige styremedlemmer
 • medlemstall, fordelt på antall enkeltmedlemmer og familiemedlemsskap – dersom organisasjonen har disse kategoriene
 • oversikt over eventuelle lokallag
 • plan for tiltak og aktiviteter i 2015 og begrunnelse for disse
 • budsjett for 2015

Dokumenter som må legges ved:

 • regnskapsstatus pr. 30. september 2014, eller senere
 • årsregnskap og rapport for 2013, med bekreftelse fra revisor på antall betalende medlemmer, dersom dette ikke er sendt departementet tidligere
 • organisasjonens vedtekter (formål og når organisasjonen ble stiftet skal klart fremgå av vedtektene)

Departementet kan kontakte søker for utfyllende opplysninger dersom søknaden er mangelfull. Det kan også være aktuelt å be om møte med søker.

Søknad merkes «driftsstøtte - nasjonale minoriteter», og sendes til postmottak@kmd.dep.no.

Frist for å søke om driftsstøtte for 2015 er 1. desember 2014.


Rapportering

Organisasjoner som mottar støtte er ansvarlig for rapportering om bruken av midlene. 

 • Regnskap skal være i samsvar med budsjettet som er tilsendt departementet og planlagte aktiviteter.  Eventuelle avvik må forklares. Det må også opplyses om ubenyttede midler.
 • Regnskapet skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor. I tillegg til vanlig revisjonsgjennomgang skal revisor bekrefte at offentlige tilskudd er spesifisert i regnskapet og antall medlemmer som har betalt kontingent i kalenderåret, fordelt på enkeltmedlemmer og familiemedlemskap. Organisasjonen må gjøre revisor kjent med disse kravene.
 • Årsrapport skal inneholde en beskrivelse av organisasjonens virksomhet i løpet av året. Det følger en liste over punkter som årsrapporten skal omfatte sammen med tilskuddsbrevet. Frist for innsendelse av årsrapport er 31. mars påfølgende år. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at midlene er benyttet etter forutsetningene, jf. lov om Riksrevisjonen § 12 og bevilgningsreglementets § 10, 2. ledd. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan kreve delrapporteringer gjennom året. Det vil i så fall framgå av tilskuddsbrevet. 

Driftsstøtten skal benyttes det året den er gitt for. Dersom en organisasjon ikke har benyttet hele driftsstøtten ett år kan departementet kreve midlene tilbakebetalt, eller trekke mindreforbruket av fra neste års driftsstøtte. 

Dersom det blir vesentlige avvik i gjennomføring av planene for organisasjonen i løpet av året, må departementet informeres. 
 

Tidsplan - driftsstøtte

Tid

Hva

Hvem

Medio november 2014

Utsendelse av rundskriv

departementet

1. desember 2014

Søknadsfrist driftsstøtte

organisasjonene

Desember 2014

Møter med organisasjonene ved behov

departementet

Desember/januar 2015

Behandling av søknadene

departementet

Januar/februar 2015

Tilskuddsbrev sendes ut

departementet

31. mars 2015

Frist for å sende inn regnskap og rapport for bruk av driftsstøtte 2014

organisasjonene

1. mai 2015

Frist for å sende inn utbetalingsanmodning for første utbetaling

organisasjonene

1. september 2015

Frist for å sende inn utbetalingsanmodning for andre utbetaling

organisasjonene

 

PROSJEKTSTØTTE - NASJONALE MINORITETER

Formålet med prosjektstøtte til nasjonale minoriteter er å bidra til formidling av kunnskap om situasjonen for minoritetsgruppene, til dokumentasjon av diskriminering, holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og kontakt og samarbeid mellom de nasjonale minoritetene.


Tildelingskriterier

Organisasjoner, kommuner og andre som har virksomhet i tilknytning til nasjonale minoriteter kan søke om prosjektstøtte. Det gis ikke prosjektstøtte til privatpersoner. Organisasjoner må dokumentere at den har et valgt styre. For å få støtte er det en forutsetning at en kan gjøre rede for bruk av tidligere tildelt offentlig støtte. Prosjektet det søkes om midler til, skal være tidsavgrenset og ikke en del av den ordinære driften. Språkprosjekter og prosjekter rettet mot barn og unge vil bli prioritert.

I vurderingen av søknadene vil departementet legge vekt på søkerens gjennomføringsevne, grad av øvrig finansiering og i hvor stor grad prosjektet bidrar til å nå målene for tilskuddsordningen.

Det kan søkes om tilskudd til følgende type prosjekter:

 • prosjekter som har som mål å styrke minoritetenes språk
 • dokumentasjon og formidling av kunnskap om nasjonale minoriteters situasjon (rene forskningsprosjekter faller ikke inn under denne ordningen)
 • dokumentasjon av kvinners stilling blant nasjonale minoriteter
 • holdningsskapende arbeid, spesielt rettet mot barn og unge, skoleverket eller offentlige myndigheter
 • selvhjelpsvirksomhet
 • kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter i Norge og på tvers av landegrenser, fortrinnsvis i Norden


Søknadens form og innhold

Det er laget et eget søknadsskjema for prosjektstøtte over denne tilskuddsordningen. Elektronisk søknadsskjema kan lastes ned på departementets nettsider om tilskuddsordningen.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • beskrivelse av mål og målgruppe, aktiviteter og framdriftsplan for prosjektet
 • budsjett med presisering av eventuelle administrative kostnader knyttet til gjennomføringen av prosjektet
 • opplysninger om det søkes om midler fra andre kilder
 • navn på prosjektleder/ansvarlig person
 • informasjon om den som søker (navn, adresse, organisasjonsnr, bankkontonr etc.) 

Søknad merkes «prosjektstøtte - nasjonale minoriteter», og sendes til postmottak@kmd.dep.no.

Frist for å søke om midler er 1. desember 2014 og 1. mai 2015.
En forutsetning for å behandle søknader som kommer inn til fristen 1. mai 2015, er at det er midler igjen på budsjettposten.


Rapportering

De som mottar tilskudd er ansvarlig for rapportering ved prosjektets avslutning. Rapporten skal inneholde:

 • Regnskapsrapport. Nærmere krav til regnskapsrapportering vil bli spesifisert i tilskuddsbrevet.
 • Resultatrapport som skal inneholde en beskrivelse av hva som er gjort og hvem som er nådd gjennom prosjektet. Rapporten skal også inneholde en skjønnsmessig vurdering av resultatene som er oppnådd i forhold til det målet som var satt for prosjektet.

Resultatrapport og regnskap skal sendes departementet så snart den er ferdig og senest innen 31. mars 2016.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. henholdsvis bevilgningsreglementets § 10, 2. ledd og lov om Riksrevisjonen § 12.

Det er en forutsetning at bevilgninger brukes det kalenderåret de er gitt for. Ubrukte midler skal tilbakeføres til staten. Dersom det er særskilte grunner for det kan departementet, etter søknad, gi adgang til at midlene kan benyttes innenfor første kvartal påfølgende år.

 

PROSJEKTSTØTTE – KVENSK SPRÅK OG KULTUR

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til revitalisering av kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk kultur. Det er et særlig mål å fremme kvensk språk og identitet hos barn og unge.


Tildelingskriterier

Organisasjoner, kommuner, institusjoner og andre kan søke om prosjektstøtte til kvenske språk- og kulturformål. Det gis ikke prosjektstøtte til privatpersoner. Organisasjoner må dokumentere at den har et valgt styre. For å få støtte er det en forutsetning at en kan gjøre rede for bruk av tidligere tildelt offentlig støtte. Prosjektet det søkes om midler til, skal være tidsavgrenset og ikke en del av den ordinære driften. Språkprosjekter og prosjekter som gjelder barn og unge vil bli prioritert.

Det kan søkes om tilskudd til følgende prosjekter:

 • prosjekter som har som mål å revitalisere kvensk språk
 • prosjekter som har som mål å fremme kvensk/norskfinsk kultur
 • tiltak for å styrke språk og identitet hos kvenske/norskfinske barn og unge
 • formidling av kunnskap om kvenenes situasjon (rene forskningsprosjekter faller ikke inn under denne ordningen)
 • grenseoverskridende språk- og kulturprosjekter 


Søknadens form og innhold

Det er laget et eget søknadsskjema for prosjektstøtte over denne tilskuddsordningen. Elektronisk søknadsskjema kan lastes ned fra departementets nettsider om tilskuddsordningen.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • beskrivelse av mål og målgruppe, aktiviteter og framdriftsplan for prosjektet
 • budsjett med presisering av eventuelle administrative kostnader knyttet til gjennomføringen av prosjektet
 • opplysninger om det søkes om midler fra andre kilder
 • navn på prosjektleder/ansvarlig person
 • informasjon om den som søker (navn, adresse, organisasjonsnr, bankkontonr etc.)

Søknad merkes «prosjektstøtte - nasjonale minoriteter», og sendes til postmottak@kmd.dep.no.

Frist for å søke om midler er 1. desember 2014 og 1. mai 2015.
En forutsetning for å behandle søknader som kommer inn til fristen 1. mai 2015, er at det er midler igjen på budsjettposten.


Rapportering

De som mottar tilskudd er ansvarlig for rapportering ved prosjektets avslutning. Rapporten skal inneholde:

 • Regnskapsrapport. Nærmere krav til regnskapsrapportering vil bli spesifisert i tilskuddsbrevet.
 • Resultatrapport som skal inneholde en beskrivelse av hva som er gjort og hvem som er nådd gjennom prosjektet. Rapporten skal også inneholde en skjønnsmessig vurdering av resultatene som er oppnådd i forhold til det målet som var satt for prosjektet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. hhv. bevilgningsreglementets § 10, 2. ledd og lov om Riksrevisjonen § 12.

Det er en forutsetning at bevilgninger brukes det kalenderåret de er gitt for. Ubrukte midler skal tilbakeføres til staten. Dersom det er særskilte grunner for det kan departementet, etter søknad, gi adgang til at midlene kan benyttes innenfor første kvartal påfølgende år.

 


Oslo, 7. november 2014

 

Bjørn Olav Megard e.f.
ekspedisjonssjef                                         

Elin Bøe Elgsaas
avdelingsdirektør