Veiledende regler for saksbehandlingsfrister for klager på vedtak fattet av Post- og teletilsynet etter Ekomloven

Retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet 29.06.2004

Veiledende regler for saksbehandlingsfrister for klager på vedtak fattet av Post- og teletilsynet etter Ekomloven

 1. Det er et overordnet mål at klager på enkeltvedtak fattet av Post- og teletilsynet etter ekomloven skal behandles og avgjøres så snart som forsvarlig saksbehandling tillater.
 1. Post- og teletilsynet skal senest to måneder etter at klage er mottatt oversende saken sammen med sin innstilling til Samferdselsdepartementet. Finner Post- og teletilsynet at det påklagde vedtak må oppheves eller endres eller at klagen skal avvises, gjelder tilsvarende frist.
 1. Post- og teletilsynet skal senest én uke etter at klage er mottatt varsle eventuelle parter og andre berørte om klagen og gi disse en frist på tre uker til å uttale seg. Fristforlengelse for uttalelse skal kun gis i særlige tilfeller.
  Videre skal Post- og teletilsynet senest én uke etter at klage er mottatt, varsle Samferdselsdepartementet om klagen.
 1. Post- og teletilsynet skal samtidig med oversendelse av klage og innstilling til Samferdselsdepartementet, sende innstillingen i kopi til parter og andre berørte med en to ukers frist for uttalelser til Samferdselsdepartementet. Fristforlengelse for uttalelse skal kun gis i særlige tilfeller.
 1. Samferdselsdepartementet skal avgjøre, eventuelt avvise, klagen senest to måneder etter at den ble oversendt fra Post- og teletilsynet. Finner Samferdselsdepartementet at vedtaket helt eller delvis må oppheves, gjelder tilsvarende frist.
  Fristen omfatter ikke innstilling som avgis når saken skal avgjøres ved Kongelig resolusjon.
 1. Fristene i punkt 2 og 5 avbrytes dersom:
  a) saksbehandlingen blir forsinket som følge av en parts forhold, og en slik utsettelse vil være hensiktsmessig også av hensyn til andre parter og berørte,
  b) det på grunn av sakens særegne karakter er nødvendig å innhente tilleggsopplysninger, herunder foreta konsultasjon etter ekomloven § 9-3, eller et uventet behov for å innhente flere opplysninger oppstår,
  c) offentlig eller privat instans ikke har gitt opplysninger innen rimelig frist, og fristoverskridelsen er vesentlig,
  d) en av partene ber om at behandlingen av saken utsettes, og en slik utsettelse vil være hensiktsmessig også av hensyn til andre parter og berørte,
  e) en betydelig og uventet økning i saksmengden oppstår, eller der vesentlige endringer i bemanningen gjør det uforholdsmessig vanskelig å oppfylle fristen.
  Også i andre tilfeller, der det vil være urimelig tyngende å få ferdigstilt klagebehandlingen i løpet av fire måneder, kan fristen avbrytes. Ved vurderingen av om fristen skal avbrytes må det legges vekt på konsekvensen av et eventuelt avbrudd, kontra behovet for en rask avgjørelse hos parter og andre berørte.
  Fristene begynner å løpe igjen så snart hindringen som forårsaket avbrytelsen er bortfalt.
 1. Dersom fristene i punkt 2 eller 5 ikke kan overholdes, skal partene varsles om dette. Varselet bør kort begrunne hvorfor fristen ikke kan nås og når saken kan ventes ferdigbehandlet.
  Varsel kan unnlates dersom fristoverskridelsen må anses som uvesentlig eller varsel av andre årsaker må regnes som unødvendig.