X Standardkontrakt for ruteflyging

X Standardkontrakt for ruteflyging

I samsvar med Forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område av 15. juli 1994 nr. 691 § 1 nr. 4, Rådsforordning (EØF) 2408/92 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, artikkel 4, og under henvisning til Forskrift av 15. april 1994 om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse nr. 256 med endring av 15. juli 1994 nr. 806, er det inngått følgende kontrakt mellom .................. (heretter kalt Operatøren) og Samferdselsdepartementet om drift av de i kontrakten angitte ruter/ruteområder.

1 Ruter/ruteområde

1.1 Kontrakten gjelder følgende rute(r): ……….

2 Krav til driften

2.1 Denne kontrakt gir Operatøren enerett og plikt til å trafikkere ruteområdet innenfor kontraktsperioden i samsvar med spesifikasjoner angitt i Operatørens anbud, som er en del av denne kontrakt.

2.2 Driften skal utføres i samsvar med luftfartsloven med tilhørende forskrifter, samt for øvrig det til enhver tid gjeldende regelverk på området.

2.3 I samsvar med forutgående anbudsinnbydelse skal i vedlegg 3 til denne kontrakten spesifiseres følgende:

1) Ruteprogram/rutestruktur

a) angivelse av dager med trafikkplikt

b) angivelse av antall tur/returreiser pr. dag

c) antall stopp underveis/kapasitet i anbudsområdet

d) produksjon målt i setekilometer/tonnkilometer

2) Takster

- struktur, nivå, vilkår, rabatter

3) Flytyper

- størrelse, komfort

4) Krav til service

5) Reservasjon, salg, handling:

- ev. bruk av CRS, reisebyrå/agent, provisjoner, handling-partner

6) Særskilte krav til sikkerhet/materiell/miljø i samsvar med Forskrift om

gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse § 8 bokstav c).

2.4 Operatøren innestår for oppfyllelse til enhver tid av det trafikkopplegg som er angitt i anbudet og spesifisert i vedlegget til pkt. 2.3 ovenfor.

Herunder plikter Operatøren for egen regning å skaffe erstatningsmateriell og/eller erstatningspersonell ved driftsavbrudd.

Ved avvik av betydning fra det avtalte trafikkopplegg skal Operatøren straks varsle Samferdselsdepartementet med skriftlig angivelse av årsaken. Operatøren skal også underrette om de tiltak som iverksettes.

Samferdselsdepartementet kan pålegge Operatøren tiltak som finnes nødvendige for oppfyllelse av trafikkopplegget, eventuelt iverksette slike tiltak for Operatørens regning og risiko.

3 Tilskudd, betaling, risikodeling m.v.

3.1 Operatøren har krav på kompensasjon fra Samferdselsdepartementet for følgende rute(r):

……………..

Kompensasjonen utgjør:

- for 1. driftsår: _______________ kr

- for 2. driftsår: _______________ kr

- for 3. driftsår: _______________ kr

Samferdselsdepartementet overfører de periodiske beløp pro rata 12 ganger pr. driftsår.

Prisomregningen av anbudsbudsjettene for 2. og 3. driftsår skjer i samsvar med kap. III, pkt. 6 i anbudsinnbydelsen.

Det tas forbehold om at Stortinget gjennom de årlige budsjettbehandlinger stiller de nødvendige midler til disposisjon for Samferdselsdepartementet til dekning av nevnte kompensasjon.

3.2 Operatøren beholder alle inntekter som trafikktilbudet genererer. Skulle inntektene bli større eller utgiftene mindre enn beregnet i forhold til kalkyler som ligger til grunn for anbudet, får Operatøren beholde mellomlegget. Tilsvarende har ikke Samferdselsdepartementet plikt til å dekke et eventuelt dårligere resultat enn kalkylene skulle tilsi.

3.3 Alle offentlige avgifter, herunder luftfartsavgifter betales av Operatøren. Ved vesentlige endringer i nivået for luftfartsavgifter kan Operatøren kreve reforhandling i samsvar med vilkårene i pkt. 6.

4 Samferdselsdepartementets innsynsrett m.v.

4.1 Innen ........... skal Operatøren uoppfordret sende Samferdselsdepartementet revidert regnskap for foregående regnskapsår, både for anbudsområdet og for Operatørens totale virksomhet.

4.2 Operatøren skal 6 ganger hvert år sende en rapport til Samferdselsdepartementet som blant annet skal inneholde opplysninger om:

1. Regnskap for ruten/ruteområdet

2. Driftsavbrudd i perioden, årsaken til disse

3. Punktlighet (innenfor 15 minutter av planlagt avgangstid)

4. Regularitet (andel kansellerte flyginger og årsak)

5. Trafikkomfang (antall passasjerer, passasjerinntekter, andel passasjerer i C-klasse, andel passasjerer i transfer til/fra andre flyruter, frakt- og postinntekter)

6. Utført produksjon (antall setekm og tonnkm, antall landinger, antall flytimer og kabinfaktor)

Rapporten skal være Samferdselsdepartementet i hende senest ………..

For anbudsvirksomheten skal regnskaps- og avviksrapportering skje i forhold til anbudsbudsjettet.

Operatøren skal informere Samferdselsdepartementet dersom det oppstår vesentlige avvik mellom det trafikkomfang som lå til grunn for anbudet og det faktiske trafikkomfanget.

4.3 Trafikkopplysninger innhentet ihht. pkt. 4.2, nr. 5, kan offentliggjøres, f.eks. i forbindelse med offentliggjøring av dokumentasjon ved anbud på flyrutetjenester.

Selv om trafikkopplysningene som Samferdselsdepartementet mottar fra Operatøren i utgangspunktet skulle være underlagt taushetsplikt, jf. offentlighetsloven § 5a og forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2) vil taushetsplikten ikke være til hinder for at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, jf. forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 2.

4.4 Samferdselsdepartementet kan, i samsvar med Forskrift om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse § 13, kreve supplerende eller utdypende informasjon på ethvert tidspunkt innenfor kontraktsperioden.

4.5 Hvis operatøren unnlater å overholde krav til rapportering gjennom enten mangelfull rapportering eller for sen rapportering i henhold til frist, jf. pkt. 4.1 og 4.2, forbeholder Samferdselsdepartementet seg retten til å holde tilbake kompensasjon.

5 Varighet

5.1 Denne kontrakten gjelder fra 1.8.1999 - 31.7.2002. Operatøren kan si opp kontrakten kun med et varsel på 6 måneder.

6 Reforhandling

6.1 Dersom det i kontraktsperioden inntrer vesentlige og uforutsette endringer i de forutsetningene som ligger til grunn for denne kontrakten, kan hver av partene kreve forhandlinger om revisjon av kontrakten. Slikt revisjonskrav må fremsettes senest 1 måned etter at endringen inntrådte. Retten til å kreve forhandlinger innebærer ikke begrensninger i retten til å gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser etter pkt. 7 eller alminnelige kontraktsrettslige regler.

6.2 Dersom Samferdselsdepartementet antar at krav om reforhandling ikke vil føre frem, kan Samferdselsdepartementet beslutte i stedet å legge ruten/ruteområdet ut på nytt anbud i samsvar med § 4 i Forskrift om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse.

7 Misligholdelse/oppsigelse

7.1 Ved vesentlig mislighold av kontrakten kan den heves med øyeblikkelig virkning av den annen part.

7.2 Med de begrensninger som følger av preseptorisk insolvenslovgivning, kan Samferdselsdepartementet si opp kontrakten med øyeblikkelig virkning hvis Operatøren blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger eller går konkurs. Likeledes kan Samferdselsdepartementet si opp kontrakten i de andre tilfellene som omhandles i § 12 i Forskrift om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse.

7.3 Dersom Operatøren på grunn av force majeure eller andre forhold utenfor Operatørens kontroll har vært ute av stand til å oppfylle trafikkopplegget etter kontrakten mer enn fire av de siste seks måneder, kan kontrakten sies opp med en måneds skriftlig varsel.

7.4 Samferdselsdepartementet kan si opp kontrakten med øyeblikkelig virkning dersom Operatøren mister eller ikke får fornyet sin lisens.

7.5 Samferdselsdepartementet har rett til å suspendere kontrakten dersom Operatøren ikke oppfyller sin rapporteringsplikt eller hindrer innsyn i henhold til pkt. 4, forutsatt at han har fått skriftlig varsel med frist på minimum 2 uker til å bringe forholdet i orden. Suspensjonen kan vare til forholdet er brakt i orden.

Likeledes kan Samferdselsdepartementet suspendere kontrakten dersom Operatørens flymateriell er involvert i en ulykke eller nestenulykke som ville kunne medføre tap av menneskeliv. Suspensjon etter denne bestemmelsen kan vare inntil spørsmålet om straffbare forhold er avklart.

Suspensjon medfører ikke begrensninger i retten til å gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser.

8 Tvistemål

8.1 Uenighet om forståelse av kontrakten skal søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke disse frem, kan saken av hver part bringes inn for de ordinære domstoler til avgjørelse, med mindre partene blir enige om å avgjøre saken ved voldgift.

Oslo byrett er verneting for alle tvistemål i anledning dette kontraktsforhold med mindre partene blir enige om noe annet.

9 Utferdigelse

9.1 Denne kontrakten er utferdiget i 2 - to - originaleksemplarer hvorav Samferdselsdepartementet beholder det ene og Operatøren det andre.

10 Vedlegg

Som vedlegg til kontrakten følger:

  1. Anbudsinnbydelsen “Regionale ruteflyginger i Norge fra 1 april 2000”.
  2. Operatørens anbud med standard kalkyleskjema.
  3. Spesifikasjon av trafikkopplegg, jf. pkt. 2.3.
  4. Samferdselsdepartementets rundskriv N-8/97 om Prosedyrer i forbindelse med ruteprogram og takster for ruteflyging i Norge.
Lagt inn 25. mars 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen