XII Prosedyrer i forbindelse med ruteprogram og takster for rute

XII Prosedyrer i forbindelse med ruteprogram og takster for ruteflyging i Norge

Rundskriv N-8/97

Samferdselsdepartementet
Avdeling for luft- og banetransport

29.10.97

Sendeliste: Luftfartsverket, fylkeskommunenes samferdselskontorer og -avdelinger og flyselskapene.

Dette rundskrivet avløser rundskrivene N-2/92 og N-2/94, slik at rundskrivene N-2/92 og N-2/94 opphører å gjelde for ruteflyging i Norge. For Hurtigruta vil rundskriv N-2/92 Prosedyrer i forbindelse med godkjenning av ruteprogram, fortsatt være gjeldende. For NSB vises til omtale i St prp nr 1 (1994-95) Endrede retningslinjer for godkjenning av ruteprogram for NSBs hovedtog s. 180 .

Første hoveddel i Rundskriv N-8/97, Anbudsruter, gjelder innenlands for ruteprogram og takster på strekninger som er underlagt forpliktelse til offentlig tjenesteytelse (FOT), hvor selskapet/ selskapene etter anbudskontrakt med staten opererer ruten(e).

Andre hoveddel i Rundskriv N-8/97, Andre ruter, gjelder innenlands for ruteprogram og takster på det øvrige rutenettet hvor det er fri konkurranse.

Anbudsruter

1 Selskapets ansvar for å gjennomføre høringsprosess i forbindelse med ruteprogram

På strekninger omfattet av FOT/anbud, kan høringsinstansene komme med merknader, i prioritert rekkefølge, på følgende til selskapet:

1)Flyselskapets ivaretakelse av FOT-kravene gitt i anbudsinnbydelsen

2)Flyselskapets koordinering av ruter/rutetider i forhold til andre kollektive transportmidler

3)Behov utover FOT-krav og/eller anbud som selskapet ev. kan gjøre på kommersiell basis

1.1 Ruteprogram

a) Forslag til ruteprogram skal sendes ut på høring til berørte høringsinstanser i henhold til adresseliste under Anbudsruter avsnitt II Høringsinstansene til ruteprogram, med gjenpart til Samferdselsdepartementet.

b) Forslagene for sommer- og vinterruteprogram skal sendes de berørte høringsinstansene senest hhv. 15. oktober og 15. mai. Høringsinstansene skal innen 1. desember for sommerrutene og 1. juli for vinterrutene sende sine uttalelser direkte til selskapet.

c) Midtsommerprogrammet, jf. ev. FOT-tilpasning i anbudsinnbydelsen, skal være innarbeidet i sommerruteprogrammet.

d) Til Samferdselsdepartementet skal selskapet sende endelig ruteprogram med kopi av alle høringsuttalelser sammen med skriftlig begrunnelse for hvorvidt og hvorfor uttalelsene til høringsinstansene vedr. pkt. 1), 2) og 3) på s.1 er tatt hensyn til eller ikke i endelig forslag til ruteprogram.

e) Endelig forslag til ruteprogram skal sendes Samferdselsdepartementet senest 1. august for vinterruter og senest 1. januar for sommerruter.

f) Dersom det i endelig forslag til ruteprogram er gjort endringer i forhold til høringsforslaget som f.eks. gir negative konsekvenser for passasjerene, ikke er ihht. FOT-krav eller påvirker Luftfartsverkets publiserte åpningstider, skal selskapet koordinere dette med høringsinstansene i henhold til avsnitt II Høringsinstansene til ruteprogram, før endelig ruteforslag oversendes til Samferdselsdepartementet.

g) Godkjenning fra Samferdselsdepartementet skal foreligge senest 45 dager før ruteprogrammet skal iverksettes.

h) Selskapet har ansvar for å sende ut likelydende brev til høringsinstansene umiddelbart etter at ruteprogrammet er behandlet av Samferdselsdepartementet. I brevet skal det gjøres greie for endelig ruteprogram, og endelig ruteprogram skal vedlegges.

1.2 Endringer i godkjent ruteprogram

a) Mindre endringer i godkjent ruteprogram uten direkte konsekvenser for markedet, behøver ikke sendes ut på høring. Endringer av et visst omfang som kan ha innvirkning på markedet, jf. pkt. I.I f), skal sendes berørte høringsinstanser for uttalelse med gjenpart til Samferdselsdepartementet. Høringsinstansene skal ha minimum 3 uker svarfrist fra mottatt høringsutkast. Svar sendes direkte til selskapet.

b) Til Samferdselsdepartementet skal selskapet sende endelig forslag til endringer med kopi av alle høringsuttalelser sammen med skriftlig begrunnelse for hvorvidt og hvorfor uttalelsene til høringsinstansene er tatt hensyn til eller ikke i endelig forslag til endringer. Samferdselsdepartementet skal ferdigbehandle endringsforslaget og gi selskapet svar så raskt som mulig.

c) Selskapet har ansvar for å sende ut likelydende brev til høringsinstansene umiddelbart etter at endringene er behandlet av Samferdselsdepartementet. I brevet skal det gjøres greie for endringene, og ruteprogram/endring(er) skal vedlegges.

1.3 Ruteendringer i forbindelse med høytider

a) Selskapet sender ut forslag til ruteendringer til Luftfartsverkets berørte regionale enheter senest 6 uker før foreslåtte endring skal finne sted.

b) Luftfartsverkets berørte regionale enheter skal sende sine høringsuttalelser til selskapet senest 3 uker etter mottatt endringsforslag.

c) Ved aksept for endringene i Luftfartsverkets berørte regionale enheter kan de gjennomføres uten ytterligere formalisering.

d) Dersom det ikke oppnås aksept som nevnt i pkt. c), skal selskapet sende sitt ruteforslag inklusive høringsuttalelser, til Samferdselsdepartementet for behandling.

e) Ved beslutning i henhold til pkt. c) eller d), skal selskapet selv sørge for at godkjente ruteendringer umiddelbart gjøres kjent.

2 Høringsinstansene til ruteprogram

a) Luftfartsverket skal alltid være høringsinstans vedr. forslag til ruteprogram eller endringer i ruteprogram. Foruten å sende forslag til Luftfartsverket sentralt, skal også Luftfartsverkets berørte regionale enheter motta forslag direkte.

b) I tillegg skal berørte fylkeskommuner/kommuner ha muligheten til å uttale seg i henhold til tidsfrister gitt i dette rundskrivet. Relevant materiale skal da sendes direkte til alle berørte fylkeskommuner ved samferdselssjefen.

c) Selskapet må selv ivareta nødvendig koordinering mot større kunder som bl.a. Posten og Forsvaret.

3 Innrapportering av takster

a) Takstene kan justeres ved inngangen til hvert nytt driftsår i henhold til anbudet.

b) Justerte takster i henhold til pkt. a), eventuelle rabatter eller nye, lavere takster sendes Samferdselsdepartementet til orientering før iverksettelse.

4 Utforming av nye anbud

a) Samferdselsdepartementet er mottaker for innspill fra høringsinstanser under utarbeidelse av FOT-krav til nye anbud.

Andre ruter

1 Informasjon om ruteprogram

a) For andre innenlandsruter skal selskapene sende inn ruteprogram for hver sesongperiode 30 dager før iverksettelse. Det samme gjelder dersom et selskap vil starte opp eller legge ned en rutestrekning i programperioden. Innsending skal skje til direkte til Luftfartsverket sentralt og til Luftfartsverkets berørte regionale enheter med kopi til Samferdselsdepartementet.

b) Ruteprogrammene og justeringer av disse i programperioden skal koordineres med Luftfartsverkets berørte regionale enheter.

c) Selskapene vil fra Luftfartsverket sentralt motta en bekreftelse på at dokumenter i henhold til pkt. a) er mottatt. Med mindre selskapene får melding om noe annet, kan ruteprogrammet iverksettes.

2 Innrapportering av priser

a)Konkurransetilsynet er ansvarlig for håndhevingen av Prisforordningen 2409/92. Innrapportering av priser skal skje i henhold til Konkurransetilsynets retningslinjer.

Gjenpart: Konkurransetilsynet, Posten, Forsvarsdepartementet

Med hilsen

Torbjørn Lothe (e.f)

Stig Lindahl

Lagt inn 25. mars 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen