A-44/2008 Statlege rettleiande retningsliner for utmåling av økonomisk stønad til livsopphald

Landets kommuner
Landets fylkesmenn 

 

 

Nr.
A-44/2008 

Vår ref
200706156-/CST  

Dato
19.12.2008 

Sosial- og helsedepartementet ga 13. februar 2001 rettleiande retningsliner for utmåling av stønad til livsopphald etter sosialtenestelova. Det vert vist til rundskriv I-34/2001, der dei rettleiande retningslinene er omtala. Dei rettleiande retningslinene blei prisjustert i 2002, 2004, 2006, 2007 og 2008. Satsane for barn sitt livsopphald blei i 2002 heva utover prisstigninga. Vidare blei alle satsane heva i 2007 med 5 prosent utover prisstigninga.

Satsane i dei rettleiande retningslinene vert i 2009 prisjustert i tråd med anslaget for vekst i konsumprisane i nasjonalbudsjettet for 2009 (3 pst.), i tillegg vert satsane auka med 5 prosent utover denne prisstigninga. Dei rettleiande retningslinene er fastsett med følgjande satsar per månad frå 1. januar 2009 (satsar gjeldande frå 1. januar 2008 i parentes):

 

      Einsleg

             kr. 5 105

             (kr. 4 720)

      Ektepar/sambuarar

             kr. 8 479

             (kr. 7 840)

      Person i bufellesskap

             kr. 4 240

             (kr. 3 920)

      Barn 0-5 år

             kr. 1 947

             (kr. 1 800)

      Barn 6-10 år

             kr. 2 585

             (kr. 2 390)

      Barn 11-17 år

             kr. 3 245

             (kr. 3 000)

 

Dei rettleiande retningslinene omfattar utgifter til det fortløpande, daglege livsopphaldet; mat og drikke, klede og sko, hushaldningsartiklar og hygiene med meir, TV-lisens, avis og telefon, fritidsaktivitetar, fritidsutstyr til barn og reiseutgifter (bruk av offentleg kommunikasjon i samband med daglege gjeremål). Jf. rundskriv I-34/2001 punkt 5.1.5.1.

Buutgifter, straum og oppvarming, bustad- og innbuforsikring og innbu og utstyr inngår i kjerneområdet i livsopphaldet, jf. rundskriv I-34/2001 punkt 5.1.4.1, men er ikkje inkludert i utrekningsgrunnlaget for dei rettleiande retningslinene. Spørsmålet om stønad til dekning av denne typen utgifter må vurderast særskilt i kvart enkelt tilfelle. Dette gjeld og dersom stønad vert utmålt på grunnlag av dei rettleiande retningslinene.

Utgifter som i rundskriv I-34/2001 punkt 5.1.4.2 er definert som spesielle utgifter er ikkje inkludert i utrekningsgrunnlaget for dei rettleiande retningslinene. Dette gjeld utgifter i samband med høgtids- og merkedagar, fritidsutstyr, spedbarnsutstyr, barnepass, skulestart, vidaregåande opplæring, utgifter knytt til samvær med born, lege, psykolog mv., legemidlar, tannbehandling, syns- og høyrselshjelpemidlar mv., flytteutgifter, vedlikehald av egen bustad, bilhald og elles særlege behov. Dette er utgifter som avhengig av den konkrete situasjonen kan vere ein del av livsopphaldet, og i desse tilfella skal inngå i grunnlaget for utmåling av stønad. Det vert vist til kommentarar til dei ulike utgiftstypane i rundskriv I-34/2001.

Økonomisk stønad etter sosialtenestelova er ein skjønnsmessig yting, jf. lovas § 5-1 første ledd. Sosialtenesta har både rett og plikt til å utøve skjønn når den vurderar om det skal ytast stønad, og ved utmåling av stønaden. Satsane i dei rettleiande retningslinene må derfor sjåast på som eit rettleiande utgangspunkt for det skjønn som skal utøvast. Det vert vist til rundskriv I-34/2001 punkt 5.1.5.2 om forholdet mellom individuell behovsprøving, kommunale normer og statlege rettleiande retningsliner.

Med helsing

Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                                                 

Heidi R. Lohrmann
avdelingsdirektør