Rundskriv

A-56/2009 Statsbudsjettet 2010, Kap 670, Post 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter

Tilskuddsordningene for nasjonale minoriteter har som mål å støtte virksomhet som bidrar til aktiv samfunnsdeltakelse, som sikrer alle like muligheter og som motvirker diskriminering. Tilskuddsordningene skal bidra til at prinsippene som er nedfelt i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter blir fulgt opp. Nasjonale minoriteter i denne sammenhengen er følgende grupper med langvarig tilknytning til Norge: Jøder, rom, kvener [1], romanifolket/taterne og skogfinner.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har et samordningsansvar for statlig politikk som særlig berører de nasjonale minoritetene i Norge.

På denne bakgrunn forvalter Arbeids- og inkluderingsdepartementet to tilskuddsordninger i 2010:

1. Grunnstøtte til organisasjoner med basis i en nasjonal minoritet i Norge.
2. Prosjektstøtte til formidling av kunnskap om nasjonale minoriteters situasjon, dokumentasjon av diskriminering, holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og samarbeid over landegrenser.

Det er satt av inntil 5,665 millioner kroner til disse to tilskuddsordningene i 2010, forutsatt at regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2010 får tilslutning i Stortinget, jf. Prop. 1 S (2009-2010). Dette rundskrivet gir retningslinjene for tildeling av midlene.

 

GRUNNSTØTTE - NASJONALE MINORITETER

Bakgrunn og formål

Bakgrunnen for ordningen er artikkel 15 i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter hvor det fremgår: ”Partene skal skape de forutsetninger som er nødvendige for at personer som tilhører nasjonale minoriteter, sikres effektiv deltakelse i det kulturelle, sosiale og økonomiske liv og i offentlige anliggender, særlig de som berører dem”.

Formålet med ordningen er å støtte frivillige organisasjoner med basis i nasjonale minoriteter som gjennom sin generelle virksomhet og konkrete aktiviteter ivaretar og representerer interessene til nasjonale minoriteter og fremmer dialog og samarbeid mellom nasjonale minoriteter, frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter.

Grunnstøtte kan gis til organisasjoner som har som formål å (formålskriterier):

 • fremme interessene og ivareta rettighetene til nasjonale minoriteter i Norge
 • bevare og utvikle minoritetens kultur og identitet, herunder språk, tradisjon og kulturarv
 • fremme samarbeid mellom organisasjoner som representerer ulike nasjonale minoriteter, nasjonalt og internasjonalt
 • være en brobygger mellom minoritetsgruppen og majoritetssamfunnet
 • bidra til å dokumentere og motvirke rasisme og diskriminering
 • fungere som diskusjonspartner overfor myndighetene 

Et flertall av disse formålskriteriene bør være synliggjort i organisasjonens vedtekter og eventuelt også i virksomhetsplaner.

Grunnstøtte gis ikke til stiftelser.

Tildelingskriterier

Absolutte krav for å få grunnstøtte:

 • organisasjonen må ha basis i en nasjonal minoritet
 • organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregisteret
 • organisasjonen må være medlemsbasert
 • organisasjonen må være demokratisk oppbygd med et styre som er valgt på årsmøte
 • organisasjonen må ha vedtekter som er fastsatt på årsmøte og organisasjonens formål må framkomme klart av vedtektene 
 • organisasjonen må kunne gjøre rede for bruken av tidligere tildelt offentlig støtte 

Andre forhold som vurderes:

 • En organisasjon som vil søke støtte må gjennom årsrapport og regnskap dokumentere at den har eksistert i 12 mnd når søknadsfristen går ut.  Kravet om at en organisasjon må ha eksistert i 12 mnd kan i særlige tilfeller avvikes.
 • For å kunne få tildelt grunnstøtte må organisasjonen ha så mange medlemmer at den representerer i alle fall en viss del av en nasjonal minoritet. En slik organisasjon vil som hovedregel ha minst 100 betalende medlemmer i Norge. Dette må sees i lys av minoritetens størrelse og antall bestående organisasjoner. I tilfeller der det ikke er flere organisasjoner som organiserer en bestemt nasjonal minoritet, vil det være aktuelt å yte tilskudd selv om organisasjonen har færre medlemmer.

Grunnstøtte kan brukes til:

 • driftsutgifter (leie av kontorlokaler, telefon, elektrisitet, lønnskostnader etc.)
 • spesielle arrangementer som inngår i en årsplan, herunder styremøter, medlemsmøter, årsmøter
 • andre aktiviteter eller prosjekter som inngår som en del av årsplanen og som er i tråd med tilskuddsordningens formål
 • utgifter til regnskap og revisjon
 • lokallag og lokale aktiviteter
 • kontakt med myndighetene

Ved vurderingen av nivået på grunnstøtten vil det i hovedsak bli lagt vekt på:

 • antall medlemmer
 • planlagte og gjennomførte aktiviteter
 • antall lokallag, deres størrelse og aktivitet
 • annen lokal aktivitet  

Antall personlig betalende medlemmer må kunne dokumenteres ved inntektsførte kontingenter som kan kontrolleres i regnskapet av revisor. Revisor må bekrefte at denne kontrollen har blitt foretatt. 

Ved behov må antall betalende medlemmer og inntektsførte kontingenter kunne kontrolleres av departementet (bevilgningsreglementet § 10, 2. ledd) og Riksrevisjonen (lov om Riksrevisjonen § 12). Det er ikke krav om at departementet skal få utlevert medlemslister.

Departementet vil legge til rette for at organisasjonene skal ha stabile rammevilkår, så lenge det ikke er betydelige endringer i organisasjonenes aktivitet eller størrelse.

Søknadens form og innhold

Søknad merket «grunnstøtte - nasjonale minoriteter» sendes: 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Same- og minoritetspolitisk avdeling
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo 

Søknaden må være underskrevet av lederen og et annet styremedlem i organisasjonen. Eventuelle søknader som sendes inn pr. e-post eller telefaks, må etterfølges av en original sendt pr. post.

Det foreligger ikke eget søknadsskjema for denne tilskuddsordningen, og søkeren må selv utforme søknaden.  

Frist for å søke om grunnstøtte for 2010 er 1. desember 2009.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • organisasjonens navn med adresse, telefonnummer (evt. faksnummer) kontonummer og organisasjonsnummer samt kontaktperson med adresse og telefonnummer
 • oversikt over leder, kasserer og øvrige styremedlemmer
 • medlemstall, fordelt på personer med fullt medlemskap og støttemedlemmer (hvis aktuelt)
 • oversikt over eventuelle lokallag

Dokumenter som må legges ved:

 • plan for tiltak og aktiviteter i 2010, samt begrunnelse for disse
 • budsjett for 2010
 • revidert regnskap og årsrapport for 2008, dersom det ikke er sendt inn tidligere
 • regnskapsstatus pr. 30. september 2009 eller senere
 • organisasjonens vedtekter. Organisasjonens formål og når organisasjonen ble stiftet skal klart fremgå av vedtektene.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil kontakte søker for utfyllende opplysninger dersom søknaden er mangelfull. Det er også aktuelt å be om møte med søker.

Rapportering

Organisasjoner som mottar støtte er ansvarlig for rapportering om bruken av midlene. 

 • Regnskap skal være i samsvar med framlagt budsjett og planlagte aktiviteter.  Eventuelle avvik må forklares. Det må også opplyses om ubenyttede midler.
 • Regnskapet skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor. I tillegg til vanlig revisjonsgjennomgang skal revisor bekrefte at offentlige tilskudd er spesifisert i regnskapet og at de kravene som stilles i tilskuddsbrevet er oppfylt. Organisasjonen må gjøre revisor kjent med disse kravene. 
 • Årsrapport skal inneholde en beskrivelse av organisasjonens virksomhet i løpet av året. Ved tilskuddsbrevet legges det ved en liste over punkter som årsrapporten skal omfatte. Frist for innsendelse av årsrapport er 31. mars påfølgende år.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at midlene er benyttet etter forutsetningene, jf. lov om Riksrevisjonen § 12 og bevilgningsreglementets § 10, 2. ledd.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet kan kreve delrapporteringer gjennom året. Det vil i så fall framgå av tilskuddsbrevet. Som en del av oppfølgingen vil Arbeids- og inkluderingsdepartementet legge opp til et årlig møte med de organisasjonene som mottar støtte, samt legge forholdene til rette for kontakt og utveksling av erfaring mellom de ulike tilskuddsmottakerne med sikte på et samarbeid der det er aktuelt og ønskelig.

Grunnstøtten skal benyttes det året den er gitt for. Dersom en organisasjon ikke har benyttet hele grunnstøtten et år kan departementet kreve midlene tilbakebetalt, eller trekke mindreforbruket av neste års grunnstøtte.

Dersom det blir vesentlige avvik i gjennomføring av planene for organisasjonen i løpet av året må departementet informeres.

Tidsplan - grunnstøtte

Tid

Hva

Hvem

Oktober

Utsendelse av rundskriv

departementet           

25. november

Søknadsfrist grunnstøtte

organisasjonene

Desember/januar

Møter med organisasjonene

departementet

Desember/januar

Behandling av søknadene

departementet

Februar

Tilskuddsbrev sendes ut

departementet

31. mars

Frist for å sende inn regnskap og rapport for bruk av midlene fra året før

organisasjonene

1. mai

Frist for å sende inn utbetalingsanmodning for første utbetaling

organisasjonene

1. oktober

Frist for å sende inn utbetalingsanmodning for andre utbetaling

organisasjonene

 

PROSJEKTSTØTTE - NASJONALE MINORITETER

Formålet med prosjektstøtte til nasjonale minoriteter er å bidra til formidling av kunnskap om situasjonen for minoritetsgruppene, til dokumentasjon av diskriminering, holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og kontakt og samarbeid mellom de nasjonale minoritetene.

Frist for å søke om midler er 1. desember 2009 og 1. mai 2010.
En forutsetning for å behandle søknader som kommer inn til fristen 1. mai 2010, er at det er midler igjen på budsjettposten.

Tildelingskriterier

Organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og andre som har virksomhet i tilknytning til nasjonale minoriteter kan søke om prosjektstøtte. En organisasjon som søker om midler må dokumentere at den har eksistert i mer enn ett år og at den har et styre. For å få støtte er det en forutsetning at en kan gjøre rede for bruk av tidligere tildelt offentlig støtte. Prosjektet det søkes om midler til, skal være tidsavgrenset og ikke en del av den ordinære driften.

Det kan søkes om tilskudd til følgende type prosjekter:

 • dokumentasjon og formidling av kunnskap om nasjonale minoriteters situasjon (rene forskningsprosjekter faller ikke inn under denne ordningen)
 • dokumentasjon av kvinners stilling blant nasjonale minoriteter
 • holdningsskapende arbeid, spesielt rettet mot barn og unge, skoleverket eller offentlige myndigheter
 • selvhjelpsvirksomhet
 • kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter, i Norge og på tvers av landegrenser, fortrinnsvis i Norden.

Søknadens form og innhold

Søknad merket «prosjektstøtte - nasjonale minoriteter» sendes:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Same- og minoritetspolitisk avdeling
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Søknaden må være underskrevet av den som er ansvarlig for prosjektet. Eventuelle søknader som sendes inn e-post eller telefaks, må etterfølges av en original sendt pr. post.

Det foreligger ikke et eget søknadsskjema for denne tilskuddsordningen, og søkeren må selv utforme søknaden.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • beskrivelse av mål og målgruppe, aktiviteter og framdriftsplan for prosjektet
 • budsjett med presisering av eventuelle administrative kostnader knyttet til gjennomføringen av prosjektet
 • opplysninger om det søkes om midler fra andre kilder
 • navn på prosjektleder/ansvarlig person
 • informasjon om den som søker, organisasjoner må legge ved rapport og regnskap for siste år og oversikt over styremedlemmer, leder og kasserer

Rapportering

De som mottar tilskudd er ansvarlig for rapportering ved prosjektets avslutning. Det kreves:

 • Regnskapsrapport. Nærmere krav til regnskapsrapportering vil bli spesifisert i tilsagnsbrevet.
 • Resultatrapport som skal inneholde en beskrivelse av hva som er gjort og hvem som er nådd gjennom prosjektet. Videre skal rapporten ha en skjønnsmessig vurdering av nytten og resultatene av prosjektet sett i lys av målene for prosjektet.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, (jf. lov om Riksrevisjonen § 12 og bevilgningsreglementets § 10, 2. ledd).

Det er en forutsetning at bevilgninger brukes det kalenderåret de er gitt for. Ubrukte midler tilbakeføres staten.  

 

Oslo, 6. november 2010

 

Petter J. Drefvelin e.f.
ekspedisjonssjef
Ninni Kate Rognli
avdelingsdirektør

                                            

                                                                             

 

 [1] Vi viser til Prop. 1 S (2009–2010) hvor det heter: Det har også i det siste vært debatt om bruken av betegnelsen kvener. En del personer innenfor denne minoriteten ønsker heller å bli omtalt som «norskfinner». Departementet vil derfor i 2010 ha dialog med aktuelle organisasjoner om hvilken eller hvilke betegnelser det er ønskelig å benytte.