Rundskriv

Rundskriv om fastsettelse av næringer og geografiske områder for tillatelse til ufaglærte russiske arbeidstakere

jf. utlendingsforskriften § 6-4

Til:
Utlendingsdirektoratet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Politidirektoratet
Justis- og politidepartementet
Utenriksdepartementet
Utlendingsnemnda

 

Nr.
A-65/2009 
Vår ref 
200906169 
Dato
18.12.2009

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet gir følgende retningslinjer for hvilke næringer og geografiske området det kan gis oppholdstillatelse til ufaglærte russiske arbeidstakere etter § 6-4 i forskrift 15.oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften): Det skal kunne gis slik oppholdstillatelse til russiske arbeidstakere fra Barentsregionen til arbeid i virksomhet innenfor alle typer næringer i Nordland, Troms eller Finnmark.

Rundskriv AI-62/08 om ”Instruks om praksis etter utlendingsforskriften § 4 a annet ledd bokstav f” oppheves. Det vises for øvrig til vedlegg 6 til rundskriv A-63-2009 hvor det gis informasjon om praksis mv. etter utlendingsforskriften § 6-4.

Rundskrivet trer i kraft 1. januar 2010.

Med hilsen
Rune Solberg (e.f)
ekspedisjonssjef 

Henriette Munkebye
avdelingsdirektør