Rundskriv

A-68/2009 Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold

Landets kommuner
Landets fylkesmenn

 

Nr.
A-68/2009

Vår ref:
200706156 

Dato:
21.12.2009

Sosial- og helsedepartementet ga 13. februar 2001 veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Det vises til rundskriv I-34/2001, hvor de veiledende retningslinjene er omtalt. De veiledende retningslinjene ble prisjustert i 2002,

2004, 2006, 2007, 2008 og 2009. Satsene for barns livsopphold ble i 2002 hevet utover prisstigningen. Videre ble alle satser i 2007 og 2009 hevet med 5 prosent utover prisstigningen.

 

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres i 2010 i tråd med anslaget for vekst i

konsumprisene i Nasjonalbudsjettet for 2010 (1,8 pst.). De veiledende retningslinjene er

fastsatt med følgende satser per måned fra 1. januar 2010 (satser gjeldende fra 1. januar 2009 i parentes):

 

Enslige

 

kr. 5 197

(kr. 5 105)

Ektepar/samboere

 

kr. 8 632

(kr. 8 479)

Person i bofellesskap

 

kr. 4 316

(kr. 4 240)

Barn 0-5 år

 

kr. 1 982

(kr. 1 947)

Barn 6-10 år

 

kr.2 632

(kr. 2 585)

Barn 11-17 år

 

kr. 3 303

(kr. 3 245)

 

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til det løpende, daglige livsoppholdet; mat og

drikke, klær og sko, husholdningsartikler og hygiene med mer, TV-lisens, avis og telefon,

fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn og reiseutgifter (bruk av offentlig kommunikasjon i forbindelse med daglige gjøremål). Jf. rundskriv I-34/2001 punkt 5.1.5.1.

 

Boutgifter, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i

kjerneområdet i livsoppholdet, jf. rundskriv I-34/2001 punkt 5.1.4.1, men er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget for de veiledende retningslinjene. Spørsmålet om stønad til dekning av denne typen utgifter må vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle. Dette gjelder også dersom stønad utmåles på grunnlag av de veiledende retningslinjene.

 

Utgifter som i rundskriv I-34/2001 punkt 5.1.4.2 er definert som spesielle utgifter er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget for de veiledende retningslinjene. Dette gjelder utgifter i forbindelse med høytids- og merkedager, fritidsutstyr, spedbarnsutstyr, barnepass, skolestart, videregående opplæring, utgifter knyttet til samvær med barn, lege, psykolog mv., legemidler, tannbehandling, syns- og hørselshjelpemidler mv., flytteutgifter, vedlikehold av egen bolig, bilhold og særlige behov for øvrig. Dette er utgifter som avhengig av den konkrete situasjonen kan være en del av livsoppholdet, og i disse tilfellene skal inngå i grunnlaget for utmåling av stønad. Det vises til kommentarer til de ulike utgiftstypene i rundskriv I-34/2001.

 

Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven er en skjønnsmessig ytelse, jf. lovens § 5-1 første ledd. Sosialtjenesten har både rett og plikt til å utøve skjønn når den vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. Satsene i de veiledende retningslinjene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal utøves. Det vises til rundskriv I-34/2001 punkt 5.1.5.2 om forholdet mellom individuell behovsprøving, kommunale normer og statlige veiledende retningslinjer.

 

 

 

Med hilsen

 

 

Ulf Pedersen (e.f.)

ekspedisjonssjef                                                           Heidi Lohrmann
                                                                                   avdelingsdirektør