Instruks om behandling av søknad om oppholdskort fra familiemedlemmer av norske borgere som har utøvet rettigheter etter direktivet om fri personbevegelighet i Storbritannia

Instruks til UDI om behandling av søknad om oppholdskort fra familiemedlemmer av norske borgere som har utøvet rettigheter etter direktivet om fri personbevegelighet i Storbritannia

1. Innledning 

Arbeids- og sosialdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjonsadgang etter utlendingsloven (ul.) § 76 annet ledd siste punktum, som innebærer at departementet kan gi generelle instrukser om lovtolking, skjønnsutøving og prioritering av saker.

Formålet med instruksen er å gi føringer for behandlingen av søknader om oppholdskort fra familiemedlemmer av norske borgere som har utøvet rettigheter etter direktivet om fri personbevegelighet 2004/38/EF i Storbritannia innen utløp av overgangsperioden, 31. desember 2020.

Storbritannias uttreden av EU 31. januar 2020, innebærer at staten også opphører å være part i EØS-avtalen og øvrige avtaler Storbritannia er bundet av i kraft av å være EU-medlem. Overgangsperioden som er avtalt mellom EU og Storbritannia gjelder også for Norge. Dette innebærer at bestemmelser i lov, stortingsvedtak og forskrift som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, eller andre avtaler som er bindende mellom Norge og Storbritannia som følge av at de er EU-medlemmer, i denne perioden skal anvendes overfor Storbritannia som om Storbritannia fremdeles var medlem av EU, jf. lov 29. mars 2019 nr. 8 om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU § 2.

Direktivet om fri personbevegelighet 2004/38/EF er gjennomført i utlendingsloven – og forskriften i henholdsvis kapittel 13 og kapittel 19. Familiemedlemmer til norske borgere kan få opphold i medhold av EØS-reglene dersom de følger eller slutter seg til en norsk borger som returnerer til Norge etter å ha utøvet retten til fri personbevegelighet etter EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen i et annet EØS- eller EFTA-land, jf. utlendingsloven § 110 annet ledd siste punktum. Dette er en rettighet som ikke fremgår av EØS-avtalens hoveddel (primærretten), men har blitt utviklet i EU-domstolens rettspraksis og har blitt fulgt av EFTA-domstolen. Utlendingslovens bestemmelse kodifiserer denne praksisen.

2. Instruks

Norske borgere og deres familiemedlemmer som returnerer til Norge innen 31. desember 2020 vil være omfattet av EØS-rettens regler om fri personbevegelse, ettersom Storbritannia for alle praktiske og juridiske henseende skal anses som EØS-land frem til overgangsperiodens utløp, jf. lov 29. mars 2019 nr. 8 om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU § 2.

I henhold til gjeldende praksis skal tredjelands familiemedlemmer av returnerende nordmenn komme sammen med eller i naturlig forlengelse av den norske borgerens retur til Norge, og fremme søknad om oppholdskort innen tre måneder etter ankomst, jf. utlendingsloven § 118. Departementet legger til grunn at tilsvarende frist kan anvendes i søknader fra familiemedlemmer av norske borgere som returnerer etter opphold i Storbritannia per 31. desember 2020. Det vil innebære at familiemedlemmer kan søke etter EØS-reglene helt frem til 31. mars 2021 (siste mulige søknadsdato), forutsatt at den norske borgeren ankom Norge innen 31. desember 2020.

Departementet antar at det kan oppstå situasjoner der norske borgere og/eller deres familiemedlemmer av rimelige grunner blir forhindret fra å flytte til Norge innen 31. desember 2020, for eksempel som følge av smitteutbrudd, alvorlig sykdom eller andre uforutsette hendelser. Det innebærer at hendelser som er innenfor egen kontroll, som for eksempel situasjoner knyttet til arbeid og skole faller utenfor. UDI skal gjøre en konkret vurdering av om det foreligger rimelige grunner til å behandle søknad om oppholdskort etter EØS-reglene. Departementet understreker at retur til Norge bør skje i naturlig forlengelse av at hindringen opphører. En norsk borger som returnerer til Norge flere måneder etter for eksempel alvorlig sykdom, vil ikke kunne påberope seg rettigheter etter EØS-reglene.

Departementet instruerer UDI om å behandle søknader om oppholdskort fra familiemedlemmer av norske borgere som returnerer fra Storbritannia på følgende måte:

  • Familiemedlemmer til norske borgere som har utøvet rettigheter etter EØS-regelverket om fri personbevegelighet i Storbritannia og som returnerer til Norge innen utløp av overgangsperioden 31. desember 2020, kan søke om oppholdskort etter EØS-regelverket i utlendingsloven og – forskriften. Familiemedlemmet skal i slike tilfeller fremme søknad om oppholdskort innen tre måneder etter ankomst (siste mulige søknadsdato er 31. mars 2021). Det er et vilkår for å få oppholdskort at også den norske borgeren returnerte til Norge før 31. desember 2020.
  • Dersom partene blir hindret fra å flytte innen 31. desember 2020 på grunn av uforutsette hendelser, kan UDI vurdere om det foreligger særlige grunner for å anvende EØS-regelverket. Siste mulige søknadsdato er 31. mars 2021 også i disse tilfellene. Retur til Norge må videre være i naturlig forlengelse av at hindringen opphører.

Departementet viser til Instruks i saker om familiegjenforening etter EØS-regelverket, AI-2/2017 for nærmere klargjøring av gjeldende praksis og dokumentasjonskrav.

Instruksen trer i kraft straks.

Med hilsen
Einar Skancke (e.f.)
ekspedisjonssjef

Cathrine Opstad Sunde (e.f.)
avdelingsdirektør

Kopi:

Justis- og beredskapsdepartementet
Utenriksdepartementet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet