Alkolås som alternativ til tap av førerrett som en del av program mot ruspåvirket kjøring - høring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.05.2013

Vår ref.: 11/4775 - HKH

Alkolås som alternativ til tap av førerrett som en del av program mot ruspåvirket kjøring - høring

I april 2010 la en arbeidsgruppe oppnevnt av Statens vegvesen frem en rapport med forslag om et alkolåsprogram for alle promilledømte. Som oppfølging av dette oppnevnte Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag til bruk av alkolås som alternativ til tap av førerrett. Forslaget skulle tilpasses rammene for betinget dom med vilkår om program mot ruspåvirket kjøring.

Arbeidsgruppens rapport «Alkolås som alternativ til tap av førerrett» av 10. september 2012 sendes med dette på høring.

Bruk av alkolås er et tiltak for å bedre trafikksikkerheten ved å hindre kjøring under påvirkning av alkohol, og dermed forhindre trafikkulykker. Målgruppen for den foreslåtte ordningen er den samme som for program mot ruspåvirket kjøring – de som kvalifiserer for ubetinget fengsel. Dette er en høyrisikogruppe hva gjelder faren for kjøring under påvirkning av alkohol, og alkolås for denne gruppen antas å gi økt trafikksikkerhet.

Forslaget innebærer at deltakerne må gjennomføre program mot ruspåvirket kjøring i regi av kriminalomsorgen (friomsorgen), og jevnlige legeundersøkelser. I tillegg vil det være en regelmessig kontroll av kjøretøyet og alkolåsen for å avdekke eventuelt misbruk.

Bruk av program mot ruspåvirket kjøring i en alkolåsordning er et nytt tiltak. Ved å kombinere bruk av alkolås med program mot ruspåvirket kjøring vil det bli en tettere oppfølging av den dømte, med sikte på å påvirke holdningen til rus og trafikk. 

Departementet ønsker spesielt høringsinstansenes syn på følgende spørsmål:

 1. Administrasjon og saksgang
  Hvilken myndighet bør administrere ordningen for å sikre best mulig saksflyt, samtidig som hensynet til en god håndhevelse av vegtrafikklovgivningen ivaretas?

  Arbeidsgruppen foreslår at politiet administrerer ordningen siden politiet har myndighet til å tilbakekalle førerretten. Arbeidsgruppen har også vurdert om kriminalomsorgen skal ha dette ansvaret, alternativt at ingen etat har et overordnet ansvar for sakene, men at hver involvert instans har ansvar for å melde fra til Statens vegvesen om brudd som innebærer at alkolåsbetinget førerett ikke skal fornyes.

  Departementet ønsker høringsinstansenes syn på dette spørsmålet.
 2. Avgrensing av målgruppen
  Forslaget innebærer at kun de mest alvorlige overtredelsene vil kvalifisere for ordningen. Dette er begrunnet med trafikksikkerhetshensyn, og henger sammen med koblingen av bruken av alkolås til gjennomføring av program mot ruspåvirket kjøring.

  Departementet ønsker høringsinstansenes syn på den foreslåtte målgruppen.

Rapporten er tilgjengelig her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/2012/alkolas-for-promillekjorere.html?id=705683

Justis- og beredskapsdepartementet ber om innspill fra høringsinstansene innen
31. mai 2013.

Med hilsen

Marianne Vollan e.f.
ekspedisjonssjef

Sissel Kofoed
Avdelingsdirektør

Statsministerens kontor
Postboks 8001 Dep   0030 Oslo       postmottak@smk.dep.no

Arbeidsdepartementet  
Postboks 8019 Dep   0030 OSLO    postmottak@ad.dep.no

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet      
Postboks 8036 Dep   0030 OSLO    postmottak@bld.dep.no

Finansdepartementet    
Postboks 8008 Dep   0030 OSLO    postmottak@fin.dep.no

Fornyings- administrasjons,- og kirkedepartementet    
Postboks 8004 Dep   0030 OSLO      postmottak@fad.dep.no

Forsvarsdepartementet
Postboks 8126 Dep   0032 OSLO    postmottak@fd.dep.no

Fiskeri- og kystdepartementet          
Postboks 8118 Dep   0032 OSLO    postmottak@fkd.dep.no

Helse- og omsorgsdepartementet     
Postboks 8011 Dep   0030 OSLO    postmottak@hod.dep.no

Kommunal- og regionaldepartementet       
Postboks 8112 Dep   0032 OSLO    postmottak@krd.dep.no

Kulturdepartementet
Postboks 8030 Dep   0030 Oslo       postmottak@kud.dep.no

Landbruks- og matdepartementet    
Postboks 8007 Dep   0030 OSLO    postmottak@lmd.dep.no

Miljøverndepartementet         
Postboks 8013 Dep   0030 OSLO    postmottak@md.dep.no

Nærings- og handelsdepartementet  
Postboks 8014 Dep   0030 OSLO    postmottak@nhd.dep.no

Olje og energidepartementet
Postboks 8148 Dep   0033 Oslo       postmottak@oed.dep.no

Samferdselsdepartementet     
Postboks 8010 Dep   0030 OSLO    postmottak@sd.dep.no

Kunnskapsdepartementet      
Postboks 8119 Dep   0032 OSLO    postmottak@kd.dep.no

Utenriksdepartementet
Postboks 8114 Dep   0032 OSLO    post@mfa.no

Arbeids- og velferdsdirektoratet       
Postboks 5 St. Olavs plass   0130 OSLO    post@nav.no

Direktoratet for Arbeidstilsynet        
Statens hus    7468 TRONDHEIM                 internett@arbeidstilsynet.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap       
Postboks 2014           3103 TØNSBERG     postmottak@dsb.no

Kystverket  
Serviceboks 2           6025 ÅLESUND       post@kystverket.no

Politidirektoratet
Postboks 8051 Dep   0031 OSLO    politidirektoratet@politiet.no

Sosial og helsedirektoratet     
Postboks 7000 St Olavs plass         0130 OSLO    postmottak@shdir.no

Utdanningsdirektoratet
Postboks 2924 Tøyen           0608 OSLO    post@utdanningsdirektoratet.no

Post- og teletilsynet       
Postboks 93   4791 LILLESAND    firmapost@npt.no

Trafikverket        
78 189 Borlänge        SVERIGE      trafikverket@trafikverket.se

Vejdirektoratet Danmark        
Niels Juels Gade 13, Postboks 9018          DK-1022 KØBENHAVN K, DK      vd@vd.dk

Fylkesmannen i Oslo og Akershus   
Postboks 8111 Dep   0032 OSLO    postmottak@fmoa.no

Fylkesmannen i Østfold         
Postboks 325             1502 MOSS   postmottak@fmos.no

Fylkesmannen i Hedmark      
Postboks 4034           2306 HAMAR            postmottak@fmhe.no

Fylkesmannen i Oppland       
Postboks 987             2626 LILLEHAMMER         postmottak@fmop.no

Fylkesmannen i Buskerud     
Postboks 1604           3007 DRAMMEN     postmottak@fmbu.no

Fylkesmannen i Vestfold        
Postboks 2076           3103 TØNSBERG     postmottak@fmve.no

Fylkesmannen i Telemark      
Postboks 2603           3702 SKIEN postmottak@fmte.no

Fylkesmannen i Aust-Agder    
Postboks 788 Stoa    4809 ARENDAL       postmottak@fmaa.no

Fylkesmannen i Vest-Agder    
Serviceboks 513 Lundsiden                        4605 KRISTIANSAND S     postmottak@fmva.no

Fylkesmannen i Rogaland      
Postboks 59   4001 STAVANGER postmottak@fmro.no

Fylkesmannen i Hordaland    
Postboks 7310           5020 BERGEN          postmottak@fmho.no

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane   
Njøsavegen 2            6863 LEIKANGER   fmsfpost@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Møre og Romsdal   
Fylkeshuset   6404 MOLDE            postmottak@fmmr.no

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag        
Statens Hus   7468 TRONDHEIM             postmottak@fmst.no

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag      
7734 STEINKJER     postmottak@fmnt.no

Fylkesmannen i Nordland      
8002 BODØ   postmottak@fmno.no

Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105           9291 TROMSØ         postmottak@fmtr.no

Fylkesmannen i Finnmark     
Statens Hus   9815 VADSØ             postmottak@fmfi.no

Akershus fylkeskommune      
Postboks 1200 Sentrum      0107 OSLO    postmottak@akershus-fk.no

Aust-Agder fylkeskommune    
Serviceboks 606       4809 ARENDAL       postmottak@austagderfk.no

Buskerud fylkeskommune
Fylkeshuset   3020 DRAMMEN     postmottak@bfk.no

Finnmark fylkeskommune     
Fylkeshuset   9815 VADSØ             postmottak@ffk.no

Hedmark fylkeskommune      
Postboks 4404 Bedriftsenteret       2325 HAMAR            postmottak@hedmark.org

Hordaland fylkeskommune    
Postboks 7900           5020 BERGEN          hfk@hfk.no

Møre og Romsdal fylkeskommune   
Julsundveien 9          6404 MOLDE            post@mrfylke.no

Nordland fylkeskommune      
Fylkeshuset   8048 BODØ   post@nfk.no

Nord-Trøndelag fylkeskommune      
Seilmakergata 2       7735 STEINKJER     postmottak@ntfk.no

Oppland fylkeskommune       
Postboks 988             2626 LILLEHAMMER         postmottak@oppland.org

Rogaland fylkeskommune      
Postboks 130             4001 STAVANGER firmapost@rogfk.no

Sogn og Fjordane fylkeskommune   
Askedalen 2 6863 LEIKANGER   postmottak.sentraladm@sfj.no

Sør-Trøndelag fylkeskommune        
Postboks 2350 Sentrum      7004 TRONDHEIM             postmottak@stfk.no

Telemark fylkeskommune      
Postboks 2844           3706 SKIEN post@t-fk.no

Troms fylkeskommune
Postboks 6600           9296 TROMSØ         postmottak@tromsfylke.no

Vest-Agder fylkeskommune    
Postboks 517 Lund   4605 KRISTIANSAND S     postmottak@vaf.no

Vestfold fylkeskommune        
Svend Foyns gate 9 3126 TØNSBERG     firmapost@vfk.no

Østfold fylkeskommune         
Postboks 220             1702 SARPSBORG   sentralpost@ostfoldfk.no

Barnehageforbundet     
Møllergaten 12         0179 OSLO    post@barnehagenmin.no.

Fagforbundet       
Postboks 7003 St Olavs plass         0130 OSLO    post@fagforbundet.no

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)      
Pb 4693 Sofienberg 0506 Oslo       kontor@fo.no

Forbundet for Ledelse og Teknikk   
Postboks 8906 Youngstorget          0028 OSLO    postkasse@flt.no

Forbundet for Ledelse og Teknikk v/Lars Fuglesang             

Statens vegvesen region øst    
Østensjøveien 34      0667 OSLO    larsfu@vegvesen.no

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon   
Postboks 4568 Nydalen       0404 OSLO    info@ffo.no

HSH Arbeidsgiveravdelingen
Postboks 2900 Solli 0230 OSLO    info@hsh-org.no

Kommunenes Sentralforbund
Postboks 1378 Vika 0114 OSLO    ks@ks.no

Landsorganisasjonen i Norge
Youngs gate 11         0181 OSLO    lo@lo.no

LTL Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Postboks 5489 Majorstuen 0305 OSLO    firmapost@ltl.no

NITO         
Postboks 9100 Grønland     0133 OSLO    epost@nito.no

NITO's etatsforening i Statens vegvesen v/Siw Tyldum
Statens vegvesen Tromsø trafikkstasjon Postboks 6165 9291 TROMSØ siw.tyldum@vegvesen.no

Norges Juristforbund    
Kr Augusts gate 9    0164 OSLO    njpost@jus.no

Norges Lastebileier-Forbund  
Postboks 7134 St Olavs Plass         0130 OSLO    post@lastebil.no

Norges Lensmanns- og politilederlag         
Postboks 9096 Grønland     0133 OSLO    jonny.nauste@nlpl.no

Norsk Arbeidsmandsforbund
Møllergata 3 0179 OSLO    norsk@arb-mand.no

Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund (NFF)      
Møllergata 10            0179    Oslo    post@fengselogfriomsorg.no

Norsk Tjenestemannslag        
Møllergata 10            0179 OSLO    post@ntl.no

Norsk Transportarbeiderforbund     
Hammersborg Torg 3          0179 OSLO    ntf@transportarbeider.no

NTL Landsforening 45-Veg V/Kåre Herland       
Statens vegvesen     Region Vest   kare.herland@vegvesen.no

PARAT       
Lakkegata 3 0187 OSLO    post@parat.com

PARAT V/Gunnar K Magnusen        
Statens vegvesen     Haugesund trafikkstasjon   Kvaløygaten 1 gunmag@vegvesen.no

Politiets fellesforbund   
Møllergata 39            0179 OSLO    pf@pf.no

Statstjenestemannsforbundet
Postboks 9038 Grønland     0133 OSLO    post@stafo.no

TEKNA Statens vegvesen v/Adriana Camelia Jubskås  
Statens vegvesen     Nedre Telemark distrikt     Gjerpensg. 10 adcaju@vegvesen.no

Transportbedriftenes Landsforening         
Postboks 5477 Majorstua    0305 OSLO    tl@transport.no

Transportbrukernes Fellesorganisasjon    
Postboks 5494 Majorstuen 0305 OSLO    jo.froise@tf.no

Utdanningsforbundet    
Postboks 9191 Grønland     0134 OSLO    post@utdanningsforbundet.no

Vegvesenets Trafikktekniske Forening v/Arne Steinrud         
Bergen trafikkstasjon          Postboks 3632 Fyllingsdalen          5845 BERGEN          astein@vegvesen.no

Yrkestrafikkforbundet  
Postboks 9175 Grønland     0134 OSLO    post@ytf.no

YS    
Postboks 9232 Grønland     0134 OSLO    post@ys.no

Kriminalomsorgen region nord        
Postboks 694             4305 Sandnes            region-nord@kriminalomsorg.no

Kriminalomsorgen region sør
Postboks 694             4305 Sandnes                        postmottak.region-sor@kriminalomsorg.no

Kriminalomsorgen region sørvest    
Postboks 694             4305    Sandnes         sorvest@kriminalomsorg.no

Kriminalomsorgen region vest         
Postboks 694             4305 Sandnes                        region.vest@kriminalomsorgen.no

Kriminalomsorgen region øst
Postboks 694             4305 Sandnes                        postmottak-8100@kriminalomsorg.no

NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport        Faggruppe Veg og samferdsel Høgskoleringen 7a             7491 TRONDHEIM bat-info@ivt.ntnu.no

A/S Fartskriver   
Postboks 78 Økern   0508 OSLO    firmapost@fartskriver.no

American Car Club of Norway          
Postboks 6006           7003 TRONDHEIM             carclub@amcar.no

Autobransjens Leverandørforening Att. Arild Hansen            
Hovfaret 17B Skøyen           0275 OSLO    arild.hansen@autobransjen.no

Autodata AS        
Postboks 345             1702 SARPSBORG   post@autodata-as.no

Autoriserte Bruktbilforhandleres Landsforbund
v/advokat Eigil Wekre        Nedre Slottsgate 21 0157 OSLO    eigil@wekre.no

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund v/Leif N Olsen      
Postboks 144 Manglerud    0612 OSLO    atl@atl.no

Bilimportørenes Landsforening       
Postboks 71 Økern   0508 OSLO    firmapost@bilimportorene.no

Datatilsynet         
Postboks 8177 Dep   0034 OSLO    postkasse@datatilsynet.no

Den Norske Advokatforening
Kr Augusts gate 9    0164 OSLO    dnapost@jus.no

Den Norske Dommerforening          
Kr Augusts gate 9    0164 OSLO    njpost@jus.no

Den Norske Lægeforening
Postboks 1152 Sentrum      0107 OSLO    legeforeningen@legeforeningen.no

Falck Redning AS         
Postboks 4900 Nydalen       0423 OSLO    kundeservice@falck.no

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Postboks 4404 Nydalen,      0403 Oslo        folkehelseinstituttet@fhi.no

Forbrukerombudet       
Postboks 4597 Nydalen       0404 OSLO    postmottak@forbrukerombudet.no

Forbrukerrådet   
Postboks 4594 Nydalen       0404 OSLO    post@forbrukerradet.no

Forbrukerrådet Oslo     
Postboks 4595 Nydalen       0404 OSLO    post@forbrukerradet.no

Forsvarsstaben    
Oslo Mil Akershus   0015 OSLO    forsvaret@mil.no

Frie Bilimportørers Forening  
Nesttunveien 14       5232 PARADIS         post@fbf.no

Gjensidige forsikring     
Postboks 276             1324 LYSAKER         kundeservice@gjensidige.no

Helsetilsynet
Postboks 8111 Dep   0032 OSLO    postmottak@helsetilsynet.no

Hjelpemiddelsentralen i Oslo
Postboks 324 Alnabru         0614 OSLO    nav.hjelpemiddelsentral.oslo@nav.no

if Skadeforsikring         
Postboks 240             1326 LYSAKER         kundeservice@if.no

Kongelig Norsk Automobilklub        
Postboks 2425 Solli 0201 OSLO    kna@kna.no

Landsforeningen for Trafikkskadde
Postboks 4258 Nydalen       0401 OSLO    sekretar@ltn.no

Lastebileiernes Forening        
Enebakkveien 133   0680 OSLO    post@lastebileierne.com

LeasePlan Norge AS v/Anders Ree-Pedersen     
Postboks 6019 Etterstad     0601 OSLO    firmapost@leaseplan.no

Maskinentreprenørenes
Forbund         Fred. Olsens gate 3 0152 OSLO    firmapost@mef.no

Mesta AS   
Postboks 5133           1503 MOSS   firmapost@mesta.no

Motorførernes Avholdsforbund        
Postboks 80 Alnabru           0614 OSLO    ma@ma-norge.no

NCC Roads AS    
Postboks 93 Sentrum          0101 OSLO    firmapost.roads@ncc.no

NEMKO Certification AS        
Postboks 48 Blindern          0314 OSLO    info@nemko.com

NMCU       
Postboks 351             1502 MOSS   nmcu-kontoret@nmcu.org

Norges Automobil-forbund     
Postboks 6682 Etterstad     0609 OSLO    informasjonsavdelingen@naf.no

Norges Bilbransjeforbund      
Postboks 2804 Solli 0204 OSLO    firmapost@nbf.no

Norges Bilsportforbund
Postboks 60 Bryn     0611 OSLO    info@bilsport.no

Norges Bilutleieforbund         
Parkveien 9   0350 OSLO    lnyboe@online.no

Norges Caravanbransjeforbund v/C.B.R             
Meieribakken 4, 3070 SANDE I VESTFOLD      post@caravanbransjen.no

Norges Caravanprodusenters og -importørers Forening         
Postboks 2 Bryn       0611 OSLO

Norges Handikapforbund       
Postboks 9217 Grønland     0134 OSLO    nhf@nhf.no

Norges Motorsportforbund     
Nedre Storgate 13    3015 DRAMMEN     nmf@nmfsport.no

Norges Motorsykkelforbund   
Nedre Storgate 13    3015 DRAMMEN     nmf@nmfsport.no

Norges Taxiforbund      
Postboks 6754 Rodeløkka   0503 OSLO    post@nortaxi.no

Norsk Motorklubb        
Postboks 2346           3003 DRAMMEN     post@nmk.no

Norsk Trafikkmedisinsk Forening v/Professor Inggard Lereim      
Brænnes veg 22        7022 TRONDHEIM             inggard.lereim@ntnu.no

Norsk Trafikksenter     
2435 BRASKEREIDFOSS   firmapost@norsk-trafikksenter.no

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO     
Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO    firmapost@nho.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken   
Postboks 2700 Solli 0204 OSLO    firmapost@ofv.no

Oslo Vei AS         
Postboks 474 Økern            0512 OSLO    firmapost@oslovei.no

Regjeringsadvokatembetet      
Postboks 8012 Dep   0030 OSLO    postmottak@regjeringsadvokaten.no

Riksadvokatembetet     
Postboks 8002 Dep   0030 OSLO    postmottak@riksadvokaten.no

SINTEF Bygg og miljø, Veg og samferdsel  
Klæbuveien 153        7465 TRONDHEIM             info@sintef.no

Statens Helsetilsyn       
Postboks 8128 Dep   0032 OSLO    postmottak@helsetilsynet.no

Stortingets ombudsmann for forvaltningen          
Postboks 3 Sentrum            0101 OSLO    postmottak@sivilombudsmannen.no

Trafikkforsikringsforeningen  
Postboks 2552 Solli 0202 OSLO    tff@fnh.no

Trafikkforum AS  
Postboks 83 2021 SKEDSMOKORSET    morten@trafikkforum.no

Transportøkonomisk institutt
Gaustadalléen 21      0349 OSLO    toi@toi.no

Trygg Trafikk       
Postboks 2610 St Hanshaugen       0131 OSLO    hovedkontor@tryggtrafikk.no

Veidekke ASA     
Postboks 505 Skøyen           0214 OSLO    firmapost@veidekke.no

Vesta          
Postboks 7070           5020 BERGEN          kundeservice@trygvesta.no

ViaNova     
Leif Tronstads plass 4          1337 SANDVIKA      contact@vianova.no

Viking Redningstjeneste         
Postboks 9120 Grønland     0133 OSLO    viking@vikingredning.no

Kriminalomsorgen yrkesforbund (KY)
Postboks 9241 Grønland, 0134 Oslo          post@ky.ys.no

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Dokumentasjonssenteret, Postboks 694 4305 Sandnes krus@krus.no

Dräger Medical Norge AS
Gråterudveien 1, 3036 Drammen, Norway

Dräger Safety Sverige AB v/David Nilsson
Ögärdesvägen 19 A, SE-433 30 Partille, Sverige david.nilsson@draeger.com

Utrykningspolitiet
Postboks 100, 3291 Stavern                        post.up@politiet.no

Friomsorgskontorene

Til toppen