Analyse av IKT-kostnader i kommuner og fylkeskommuner

Analysen viser klare indikasjoner på stordriftsfordeler innen IKT i norske kommuner og fylkeskommuner.

Kostnadsanalysen av kommunale og fylkeskommunale IKT-kostnader er utarbeidet av Concreto AS på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Hovedformål er å gi et best mulig bilde av omfang og innretning på midlene som brukes til IKT, vurdert i forhold til størrelsen på kommunene, organisering og kvalitet i leveransene.