Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt (forslag om endringer i diskrimineringslovene)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2012

Vår ref.:

Høring: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt (forslag om endringer i diskrimineringslovene)

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om å lovfeste

-  en plikt for arbeidsgivere til å utarbeide lønns­statistikk fordelt på kjønn på virksomhetsnivå, og

-  en rett til å få lønnsopplysninger ved mistanke om lønnsdiskriminering på grunn av kjønn, etnisitet,   religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet.

 Høringsfristen er 13. desember 2012.

Plikt til å utarbeide lønnsstatistikker skal etter forslaget lovfestes i likestillingsloven. Opplysningsplikten skal etter forslaget lovfestes i likestillingsloven, diskriminerings­loven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og en ny lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Formålet med lønnsstatistikker og opplysningsplikt er å skape større åpenhet om lønn på arbeids­plassen. Større åpenhet om hva de ansatte i virksomheten tjener vil synliggjøre lønnsforskjeller, gjøre det enklere å finne treffende tiltak for likelønn, motvirke konkrete tilfeller av lønns­diskriminering og gjøre det enklere å ta opp saker om lønnsdiskriminering.

Forslagene er en del av regjeringens oppfølging av stortingsmeldingen om likelønn (Meld St. 6 (2010-2011) Likestilling for likelønn). Regjeringen melder der at den ”vil sikre at det utarbeides lønns­statistikker knyttet til kjønn på virksomhets­nivå og en plikt for arbeidsgivere til å opplyse om lønn ved mistanke om lønns­diskriminering”.

Spørsmålet om behovet for slike tiltak har vært drøftet og sendt på høring i tilknytning til inn­stillingene fra Likelønnskommisjonen (NOU 2008: 6), Diskrimineringslovutvalget (2009: 14) og Likestillingsutvalget (NOU 2011:18).

Departementet fremmer i dette høringsnotatet konkrete forslag til hvordan tiltakene skal gjennom­føres. Departementets forslag er oppsummert i høringsnotatet punkt 1.3, med nærmere drøftelse i punktene 2 og 3. Høringsinstansene bes særlig om å vurdere de spørsmålene som er formulert i punkt 1.1.

Bakgrunnsmateriale om gjeldende rett, nordisk rett og lovforslag som har vært på høring er tatt inn i et vedlegg til høringsnotatet.

Høringsnotatet med vedlegg kan lastes ned elektronisk fra departementets hjemmeside http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar.

Høringsuttalelsene sendes:

E-post til postmottak@bld.dep.no

Post til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo

 

 

 

Akademikerne

Akershus fylkeskommune

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Arbeidsdepartementet

Arbeidsforskningsinstituttet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsretten

Arbeidsretten

Arbeidstilsynet

Aust Agder fylkeskommune

Barne-,  ungdoms- og familiedirektoratet

Bedriftsforbundet

Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen

Buskerud fylkeskommune

Deltasenteret, Bufdir

Den Norske Advokatforening

Direktoratet for arbeidstilsynet

Domstoladministrasjonen

Eldreaksjonen

Fafo - Institutt for arbeidslivs- og velferdsforsk

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finansnæringens arbeidsgiverforening

Finansnæringens fellesorganisasjon

 

Finnmark fylkeskommune

Fiskeri- og kystdepartementet

Foreningen for kvinne- og kjønnsforskning i Norge

Foreningen for transpersoner

Fornyings-,  administrasjons- og kirkedepartementet

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Harry Benjamin ressurssenter

Hedmark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Hordaland fylkeskommune

Hovedorganisasjonen Virke

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Juridisk rådgivning for kvinner

Jushjelpa i Midt-Norge

Juss-Buss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Justis- og beredskapsdepartementet

Kilden - Informasjonssenter for kjønnsforskning

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunene

Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon KS

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

Kulturdepartementet

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kunnskapsdepartementet

Kvibald (Avdeling for kvinnerett, barnerett og likestillings- og diskrimineringsrett)

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Kvinner på tvers c/o Fagforbundet Oslo

Landbruks- og matdepartementet

Landsforeningen for lesbiske,  homofile

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Menneskerettsalliansen

Miljøverndepartementet

MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Møre og Romsdal fylkeskommune

NITO Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges forskningsråd

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norsk kvinnesaksforening

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk sykepleierforbund

Norske kvinnelige akademikere

Norske kvinnelige juristers forening

Norske kvinnelige juristers forening

NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst,  velferd og aldring

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og Energidepartementet

Oppland fylkeskommune

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Rogaland fylkeskommune

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Sametinget

Samferdselsdepartementet

SAMFO Arbeidsgiverforeningen for samvirkeforetak

Seniorsaken

Sivilombudsmannen

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høys

Universitet i Oslo, Juridisk fakultet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet

Vest Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Østfold fylkeskommune

Til toppen